Nov. 04.

Detaljplan för Öregrunds hamn – godkännande och beslut på gång

Ett förslag till detaljplan för Öregrund 1:2, Öregrund hamn, har varit ute på samråd och granskning 4 juli – 15 augusti 2018.
De synpunkter som inkom under samrådet har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande daterat 2018-10-08.
Planförslaget är nu redo för nästa skede: beslut om antagande med preliminär tidplan:

6 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau).
13 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsen (ks).
27 november: Beslut om antagande av detaljplan i kommunfullmäktige (kf).

Du kan överklaga planen endast om du är berörd och om du tidigare har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet. En överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor räknat från det datum kommunen meddelat beslutet på sin anslagstavla.

Länk: Detaljplan Öregrund 1:2 Öregrunds hamn
”Planförslaget omfattar delar av hamnen i centrala Öregrund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund med avseende på allmänhetens tillgänglighet samt verksamheter i anslutning till befintliga centrumanläggningar. Planen syftar även till att bereda plats åt fler båtar i hamnen.”

Från granskningsutlåtandet
”Trafikverket påpekar att det pågår en Åtgärdsvalsstudie beträffande bristande framkomlighet i Öregrund. De förslag som diskuteras är busshållplats i söder under bestämmelse TORG/P-Plats samt en breddning av gc-väg till färjeläge där planen har bestämmelsen PARK. Trafikverket bedömer att dessa åtgärder kan genomföras med detaljplanens bestämmelser, men menar att antagandet av detaljplanen med fördel skulle kunna invänta Trafikverkets ställningstagande gällande Åtgärdsvalsstudien, så att planen och trafikåtgärder så långt möjligt synkroniseras. Trafikverket anser också att Sjöfartsverkets synpunkter skall beaktas.”

By admin | Posted in Allmän information, Politik | Both comments and trackbacks are currently closed.