Category Archives:Allmän information

Okt. 18.

Lediga lägenheter i Öregrund

Lediga lägenheter just nu i Öregrund hos Östhammarshem:
http://www.osthammarshem.com/Summarum-sidor/Lediga-lagenheter

3 rok på Matrosgatan 46.
Sista anmälningsdag: 22 oktober.
Tillträdesdatum: 15 januari.

Okt. 16.

Har du sett katten Gordon?

Gordon är en mycket skygg katt. Det är alltså ingen idé att försöka fånga honom. Gordon är hemmahörande på Klippvägen 4 i Öregrund. Han har varit försvunnen sedan söndag 23 september 2018. Gordon är svartvit, kastrerad, saknar halsband men är chippad.
Kolla i era garage, bodar, uthus, lekstugor – kanske smet Gordon in någonstans och har blivit fånge. Han kan även ha tagit sig utanför Öregrund.
Om du ser Gordon, försök inte fånga honom, för han är som sagt väldigt skygg. Ring/meddela familjen så kommer de och försöker locka fram den nu väldigt saknade katten:
070 – 93 46 857 (Sofie)
073 – 31 28 127 (Johnny)

Okt. 11.

Datorhjälpen för dig som är 55+

SeniorNet Klubb Östhammar:

”En plats för dig som känner dig vilsen i den digitala djungeln. Här finns handledare som hjälper dig reda ut problemen. Inga frågor är för enkla!
Ta med dig din dator, mobil, surfplatta.

När? Varje onsdag 13.30 – 15.30 från 19 september till 19 december 2018.
Drop in! Ingen föranmälan krävs.
Var? Vinkelboda, Östhammar (Stångörsgatan mittemot Kommunhuset)
Kostnad? Gratis för medlemmar i SeniorNet. Icke-medlemmar betalar 20 kr/gång, max 2 gånger. Att komma och titta kostar inget.

Vill du veta mer, mejla seniornetklubbosthammar@gmail.com eller
ring 070 – 76 58 941.
Välkommen!”
https://osthammar.seniornet.se

Okt. 10.

Öregrunds Bytbod

Så himla bra! Nu kan vi byta grejer med varandra utan att ens träffas. I en knallgul container, som vi kan gå in i, kan vi lämna och hämta grejer.
Containern står inne på miljöstationen. Bytt, bytt 🙂
Öregrund

Sep. 29.

Hur mår barn och ungdomar i Östhammars kommun?

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook 28 september 2018:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Kommunen har inte redovisat något om den här undersökningen, och därmed har inte media heller rapporterat något.

Men vi har läst hela undersökningen Liv och Hälsa Ung.
Liv och Hälsa Ung är en undersökning som genomförs i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. I enkäten på nätet svarar elever på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Senaste undersökningen genomfördes i Uppsala läns alla kommuner under mars månad år 2017 (den första genomfördes år 2005).

Östhammars kommun sticker ut i en fråga som handlar om eleverna i årkurs 9 förra året. Se bifogad tabellbild, som vi själva ställt samman efter statistik i undersökningens resultat.
Kommunens nior förra året sticker ut så pass att följande notering finns att läsa i undersökningen som finns på Region Uppsalas webb: ”Andel som klassas som Klinisk”, vilket betyder att ungdomarna har så pass allvarliga problem att de är i behov av hjälp och någon form av stöd och insats.
Det är psykologer och statistiker på Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som läst och klassat ungdomarnas svar.
Här finns hela undersökningen att läsa:
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/Folkhalsa/Liv-och-halsa-ung

Sep. 06.

Är du en ‘servitutare’? Berörd av förnyelselagen?

Här är en ny lag – förnyelselagen – som kanske du eller någon du känner är berörd av?

Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten? Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, tänk på att göra din anmälan i tid.

Länk: Här kan du läsa mer om förnyelselagen:
Lantmäteriet/Förnyelselagen

Sep. 03.

Gästrike Vatten om vattenförsörjningen i Östhammars kommun

Jag läser ksau:s föredragningslista för kommande sammanträde 4 september. Där finns ett PM från Gästrike Vatten. Delcitat från PM sid. 19-21.

Vattenförsörjning
Vattenförsörjningen inom Östhammars kommun baserar sig på uttag av grundvatten. Befintliga grundvattenresurser inom kommunen är små vilket gör att de inte kan magasinera den mängd grundvatten som behövs för vattenförsörjningen samt att vattenförsörjningen blir extra känslig vid torra perioder och hög vattenanvändning. En sådan torrperiod uppträdde under åren 2016 och 2017 vilket innebar vattenanvändningsbegränsningar i stora delar av landet och i Östhammars kommun var läget kritiskt. Utifrån naturgivna vattenresurser och behov har följande åtgärder föreslagits i den vatten(resurs)försörjningsplan som tagits fram för den kommunala vattenförsörjningen: 

– Påbörja utredning av avsaltningsverk för kustområdena  
Etablera överföringsledning från Tierps kommun (Utredning och projektering pågår 2018). I detta arbete ingår även att ta fram en avsiktsförklaring och avtal. 
Starta samverkan med omkringliggande kommuner och verksamheter kring möjlighet att samarbeta kring etableringen av avsaltningsverk samt utveckling av nyttjandet av Uppsalaåsen 
– Grundvattenutredning Börstilsåsen för att klara kortsiktigt behov i tätorterna till dess ett avsaltningsverk är på plats. (Pågående 2018) 

Grundvattenutredning Film och Norråsen för att klara kortsiktigt behov i Österbybruk till dess överföringsledningen är på plats (Pågående 2018)

Avloppsrening
En översyn av avloppsreningsverken har utförts under våren 2018. Analysen visar att kapaciteten på reningsverken är begränsande för ytterligare tillväxt (med kommunal försörjning) redan nu eller inom kort i vissa tätorter. Bedömningen är att det saknas möjlighet att utveckla dagens reningsprocesser för att öka kapaciteten. Tillgänglig kapacitet (personekvivalenter) per reningsverk visas i tabell 1. 
 
Ort, Möjlig nyanslutning till reningsverk (pe):

Östhammar 0
Alunda 300
Gimo 3600
Skoby 25
Harg 30
Hargshamn 480
Öregrund 900
Österbybruk 850

I Östhammar tätort finns ingen kapacitet kvar att ansluta fler till reningsverket dock finns flera bostadsområden klara eller på väg att byggas. För att klara gällande tillstånd behöver en nödlösning förberedas.

För att möta de behov som finns föreslås en utredning för ett nytt avloppsreningsverk i Östhammar starta. I denna utredning ska även för- och nackdelar med att samordna avloppsreningen med Öregrund ingå.

För att möta behoven av ökad kapacitet för avloppsreningen i Alunda då vattentillgången ökar genom ledning från Tierps kommun är det även av stor vikt med en utredning för nytt avloppsreningsverk i Alunda samt Österbybruk. Detta föreslås starta under 2019.

Aug. 21.

Uppsala Brandförsvar söker deltidare till samtliga brandstationer

Kvinnor och män! Uppsala söker nu deltidare till samtliga brandstationer! Klicka på länken nedan och fyll intresseanmälan och vilken brandstation du är intresserad av att arbeta på.
Här kan du som är intresserad av att börja arbeta som brandman vid en av våra deltidsstationer skicka in en intresseanmälan. Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer.
https://www.uppsalabrandforsvar.se/om-oss/jobba-hos-oss/brandman-deltidsstation/intresseanmalan

Aug. 15.

Region Mitt är sämre än alla andra regioner vad gäller hatbrott

Jag följer Näthatsgranskarens arbete. Mycket bra att den här granskaren finns!
”Vi har under juli jobbat inriktat mot våldsam extremism och försökt hitta kriminella uttalanden som hot och hatbrott som härrör från extremister. Även letat efter religiös extremism men bara lyckats hitta brott som begås av nazister och extremhögern.”

Näthatsgranskarens inlägg 14 augusti inleds med: ”Artikel om ett brott som vi anmält, lite om NHGs arbete mot extremism och att region mitt som består av Gävle, Uppsala och Västerås, är fortsatt sämre än alla andra regioner vad gäller hatbrott.” och ”Vi fortsätter till vår bestörtning se att region mitt fortfarande är dåliga på att utreda hatbrott. Det verkar vara både kunskaps- och attitydproblem som finns bland både poliserna, åklagarna och tingsrätterna. Mitt är faktiskt många gånger sämre än de andra regionerna. Hatbrott läggs oftast ner och får överprövas på vår begäran. Brotten går sällan till åtal och när de går till åtal leder de oftast till friande domar. Tingsrätterna gör direkta fel och dömer inte enligt gällande praxis och lagstiftning utan gör egna bedömningar utan att läsa lagtext och prejudicerande domar.”

Länk: Läs hela inlägget av Näthatsgranskaren

Aug. 01.

Meddela FTI när containrar med återvinning behöver tömmas!

Det är inte Östhammars kommuns ansvar att tömma containrar med material som ska återvinnas (glas, plast, tidningar, metall). Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar:
”Vi uppskattar att du hjälper oss med övervakning av behov av städning och tömning.”

Behöver en/flera containrar hämtas och tömmas? Kontakta FTI på deras hemsida och gör en felanmälan:
http://www.ftiab.se/172.html

Jul. 29.

Buss 853 Öregrund-Gräsö-Öregrund

Sommartidtabell: 18 juni – 19 augusti 2018: De bussar som går från Öregrund till Gräsö och tillbaka är anropsstyrd trafik som måste förbeställas.
Turen måste förbeställas senast tre timmar före avresa på telefon:
018 – 68 15 40

Hållplatserna är dessa: Smedjegatan Öregrund – Gräsö färjeläget – Aspskärs brygga – Gräsö färjeläget – Örskärssund – Gräsö färjeläget – Smedjegatan Öregrund.

Länk: UL, tidtabell, Linje 853 Öregrund-Gräsö-Öregrund

Jul. 25.

Skärpt eldningsförbud! Gäller nu även på privat tomtmark! Open fire ban!

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Detta gäller även tomtmark.

Alltså: Du får INTE göra upp eld någonstans utomhus!
Gäller ÄVEN för företag med matvagnar på Öregrunds torg under Båtveckan och så länge som det totala eldningsförbudet råder!

LÄNK: Om någon bryter mot eldningsförbud

LÄS MER PÅ ÖSTHAMMARS KOMMUNHUS’ HEMSIDA:
Skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län

Fire ban in the county of Uppsala
The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Uppsala county. Significant risk of fire prevails in the territory.
It is forbidden to light up fire outdoor!
If the hazard for a forrest fire is high, the fire department and the County Administrative Board put a total ban on open fire outdoor.
Now we have a total ban even in private gardens!
A total ban means that you are not allowed to grill or ignite fire anywhere outdoor!

Jul. 21.

Räddningstjänsten Öregrund rekryterar

https://www.facebook.com/Station-4100-Öregrund-Uppsala-Brandförsvar-590815157602785
Öregrund räddningstjänst brandkår

Jul. 20.

Om ELD och VATTEN i Östhammars kommun

Länsstyrelsen OM ELD:
Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Uppsala län, även vid särskilt iordningsställda grillplatser. Förbudet omfattar hela Uppsala län från och med den 10 juli och varar tills vidare.

LÄNK: Så gör du om du ser någon grilla på en iordningställd grillplats
Det råder eldning- och grillningsförbud över hela länet. Men vad ska man som privat person göra om man ser någon grilla på iordningställda grillplatser?

Gästrike Vatten OM VATTEN:
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Vi tackar alla boende i Östhammar kommun för hjälpen vi får med att spara vatten. Men på grund av det varma och torra vädret påminner vi återigen till alla boende med kommunalt vatten om att restriktionerna för vattenanvändning fortfarande gäller.
I hela Östhammar kommun är vattentillgången redan begränsad och den ökade förbrukningen gör att problemen blir ännu större.

eld vatten

Jul. 12.

Sommaren och Båtveckan slukar dricksvatten

Öregrund och Gräsö får dricksvatten från Ågalma råvattentäkt, från vilken vattnet pumpas nästan 9 kilometer till vattenverket på Skolgatan i Öregrund.
Den högsta vattenförbrukningen ligger under Båtveckan med en dygnsförbrukning på cirka 800 kubikmeter.
Läs hela intervjun med Benny Andersson, processtekniker i Östhammars kommun hos Gästrike Vatten

Vid gästbryggorna i hamnen finns fortfarande inga anslag om att vi har vattenbrist i hela kommunen och att vi därför snålar med vatten.

Öregrund vattenbrist

Jul. 10.

7000 enskilda avlopp i Östhammars kommun

Visste du att det finns 7000 enskilda avlopp i Östhammars kommun?
”Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.”
Källa: Svensk Avloppsrening

Från år 2012 fram till idag har Östhammars kommun inventerat 1300 fastigheter med enskilt avlopp och ytterligare 100 avlopp planeras att inventeras hösten 2018 (svar i mejl när jag skickade frågan till Östhammar Direkt.)
I ett färskt protokoll från Bygg- och miljönämnden läste jag att kommunen vill inventera 350 enskilda avlopp per år.

”I Sverige finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, varav cirka 75 % utgörs av markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når ytvattenrecipienter.”
Källa: Hav och Vatten

Det finns såklart många olika synpunkter på de enskilda avloppen, de som har dem menar antagligen att deras avlopp inte gör någon skada för natur och miljö, medan andra hävdar motsatsen. Vem ska man tro på? Var finns objektiv fakta att läsa?

Jul. 06.

Anmäl alltid näthat

Att sprida lögner, att förtala någon eller medvetet skada någon via nätet kan vara ett lagbrott. Därför ska du anmäla näthat och sedan låta Polisen ta över.
Ta skärmdumpar på inlägg och kommentarer och bifoga till polisanmälan. Anmäl och vänta inte för länge. Låt rättsväsendet avgöra om det är brott eller inte.
LÄNK: LÄR DIG MER OM NÄTHAT

Jul. 04.

Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden

Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden t.o.m. 12 augusti
SR P4 Uppland 2 juli: ”Så många som 2 000 bilar per dygn tar sig till Gräsö och lika många tillbaka under ett dygn. Det har lett till långa köer genom Öregrund, trafikhinder och långa väntetider till färjan.”
LÄNK: Lyssna på radioinslaget: Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden

Jul. 04.

Vad är näthat?

En kortfilm från Internetstiftelsen om vad näthat är. Anmäl och vänta inte för länge. Låt rättsväsendet avgöra om det är brott eller inte.
LÄNK: LÄR DIG MER OM NÄTHAT HÄR

Jun. 22.

Oförändrad vattenbesparing i Öregrund

Dålig idé att tvätta båten, bilen, terrassen, altanen i DRICKSVATTEN!

Tack vare er boende i kommunen och era insatser för att spara vatten, kombinerat med att Gästrike vatten intensifierat deras förebyggande läcksökningsarbete har följande besparingar gjorts:

  • Östhammar 10 %
  • Österbybruk 13 %
  • Alunda 7 %
  • Gimo 4 %.
  • I Hargshamn och Öregrund är läget oförändrat.

https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2018/vattenrestriktioner-kvarstar-i-kommunen