Category Archives:Allmän information

mar. 14.

OF på studiebesök hos Kustlaboratoriet

Ostkustens Framtid (OF) på Facebook 14 mars:

VI ÄR ÖVERVÄLDIGADE OCH FÖRVÅNADE!
Onsdag 13 mars var styrelsen för OF (utom vår hårdpluggande ordförande Emma) på ett inbokat studiebesök hos (trångbodda!) SLU Aqua Kustlaboratoriet i Öregrund. Visst är det coolt med ett universitet i vår kommun? Statens Lantbruksuniversitet!
Vi guidades av Jens Olsson, forskare och biträdande avdelningschef vid Kustlaboratoriet i Öregrund.

Läs hela inlägget på OF:s Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

mar. 11.

Viralgranskaren: ”Vem lyssnar du på? Tänk efter innan du delar!”

Viralgranskaren på Facebook: ”Vem lyssnar du på? Tänk efter innan du delar!”
https://www.facebook.com/viralgranskaren

mar. 07.

Att plocka från Bytbodarna och sälja!

Om Bytbodarna i Östhammars kommun, varav en finns i Öregrund:

Vi har fått reda på att det finns några få personer som plockar i våra bytbodar och sedan säljer via loppis, Blocket, Tradera och på antikbutiker.
Detta är absolut förbjudet!
Detta är enbart för privat bruk och ej till försäljning.
Tyvärr kommer vi inte kunna ha kvar bytbodarna OM detta fortsätter då det inte ska handla om att tjäna pengar på sakerna som någon kan ha nytta av själva.
Det är så tråkigt att det är några få som förstör för alla såhär.
https://www.facebook.com/atervinningscentral

Moral och Juridik
Visst blir det knepigt med de här? Om Nisse lämnar en soffa i Prylboden och Klara hämtar den hem till sig, då är ju Klara ny ägare till soffan. Klara får göra vad hon vill med sina ägodelar, hon kan behålla dem, kasta dem i soporna – eller sälja.
Att sätta i system att hämta gratis prylar i Bytbodarna och tjäna pengar på dem är inte moraliskt försvarbart. Men är det olagligt?

mar. 06.

Viralgranskaren visar hur du gräver fram källor för text och bild

Vet folk vad de delar på Facebook? På Instagram? Ja, det är jag ganska säker på. Naivt att tro att de som delar skit, inte själva håller med och oftast räcker det med en slagfärdig rubrik för att få igång ”redan frälsta”.
Den här filmen är till oss som söker ursprungskällorna till bilder och texter. Viralgranskaren visar vägen. Så här gör man för att avslöja bluffarna på nätet. Men vågar du sedan gå emot din granne, din sambo, dina barn eller vilka de nu är och påtala att de delar bluffar?
Följ Viralgranskaren på Facebook: https://www.facebook.com/viralgranskaren

mar. 04.

”Öregrund – Företagande under hela eller delar av året”

Här finns en uppsats  om Öregrunds företagarliv att läsa. Uppsatsen är skriven av Ylva Jonsson vid SLU och publicerades i januari 2019:
Förord av Johan Gaddefors:

Vad betyder det för en plats när flöden av människor, aktiviteter, pengar och varor varierar över året? Forskning har visat att platsen, eller mer precist kontexten, är viktig när nya verksamheter växer fram. Men inte bara platsen, utan också tiden är avgörande för vad som kan ske. För att undersöka det närmare reste Ylva till Öregrund. Det är en plats som visar upp olika ansikten över året. Under sommaren strömmar människor genom gator, restauranger och över klipporna vid havet. Under vintern är fik, butiker och många bostäder i centrum nedsläckta och tomma. Ylvas berättelse visar hur några öregrundare hanterar att leva och verka på en geografisk plats som rymmer olika förutsättningar beroende på årstid.
– – –
Nu är du på besök så du kanske tycker att det är jättefint och gulligt här, men det är så förstört och sönderexploaterat. Sommartid så når vi upp till 12 restauranger. […] Och sen ska vi gå och titta på deras vinterförvaring resten av året tycker de.
(Åretruntföretagare, ej inom turismbranschen)

Ingen av dessa negativa aspekter lyfts av de säsongsaktiva företagarna, vilket är föga förvånande.

LÄNK: ”Öregrund – Företagande under hela eller delar av året”

mar. 01.

Förlängning av Hasselbackspiren?

På Öregrunds Utvecklingsråds Facebook:
FÖRLÄNGNING AV HASSELBACKSPIREN?

Som alla säkert vet så är det ingen pir med i den nya detaljplanen för Öregrunds hamn. Det fanns under arbetet med nya detaljplanen starka önskemål och synpunkter på utbyggnad av piren.
Ö-rådet undersöker för närvarande helt förutsättningslöst möjligheterna att åstadkomma den 40-45 m förlängning av piren som möjliggörs i den gamla detaljplanen. Även en sådan mindre förlängning skulle ge ett bättre skydd för hamnen.
Har ni synpunkter i frågan, idéer om var vi kan få tag i bergmassor eller vill hjälpa till, hör av er till Ö-rådet eller direkt till Kåre L: Kare.lagerquist@vap.se

feb. 25.

Utlåtanden om Tallparksgården

Jag skulle nog vilja påstå att de äldre i Östhammars stad behöver platserna själva på äldreboenden.
Jag har en hög handlingar om Tallparksgården på mitt skrivbord. För den som har ett uns intresse av utveckling respektive avveckling av Öregrund, så har jag sammanställt några citat. Vill du läsa handlingarna i sin helhet – beställ dem från kommunen.
I texten nedan kommenterar jag i kursiv stil.

SOCIALFÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 25 mars 2018
DNR: SN-2017-67
Antal sidor: 7

Några citat från utlåtandet:

”Trots att det under perioden har byggts nya äldreboendeplatser i Östhammars tätort så ökar behovet av fler äldreboendeplatser ytterligare de kommande åren, och då främst i Öregrundsområdet. I en utredning genomförd hösten 2016, konstaterades det att det behöver byggas ytterligare 27 äldreboendeplatser i Öregrund.
Det skulle innebära att antalet 80-åringar per äldreboendeplats hamnar på samma nivå som övriga tätorter.”

I utlåtandet diskuteras de tre förslagen för utveckling av äldreboendet Tallparksgården:

Förslag 1 innebär att bygga på befintlig byggnad med max 27 rum.
Förslag 2 innebär att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshems ordinarie utbud och klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden.
Förslag 3 innebär en rivning av hela fastighetsbeståndet på tomten, vilket även inkluderar rosa huset. Förslaget innebär att tomten kan utnyttjas maximalt avseende huskroppens placering, skapande av yttermiljöer och anslutningspunkter för ankommande besökande och gods.
Antalet boendeplatser blir färre med förslag 3, ca 58 efter programarbete men innebär också nyproduktion av 14 nya fristående trygghetsboendeplatser. Förslaget inkluderar även lokaler för hemtjänsten.

”Förslag 2, som förordas av socialförvaltningen, ger flest boendeplatser utifrån en totalekonomisk beräkning med ca 60 boendeplatser.”
”Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2.”

”Det är viktigt att ha i åtanke att området kust, småorter och landsbygd fördelas på Öregrund och Östhammar. Det gör att om man skulle se hela kommunen som två delar, en kust och ett inland, förefaller behovet av ytterligare platser vara störst i kustdelen.”

SOSSARNAS PARTIPROGRAM: ”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund.”
Sossarna är största parti i Östhammars kommun med majoritetskommunalråd. De tappade glädjande nog fyra mandat i valet 2018. Jag hoppas på en repris av det resultatet valet 2022. Eller vill kustbefolkningen låta sig luras igen med nya ”vallöften”?

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 30 oktober 2018
DNR: KS-2018-771
Antal sidor: 15

Några citat från utlåtandet:

Förvaltningen sätter frågetecken efter ”Närheten till anhöriga?” och undrar om detta är en fördel för Tallparksgården.

”Rekommendation. Tekniska förvaltningen rekommenderar att Tallparksgårdens verksamhet omlokaliseras till Vårdcentrum”
Alltså, flytta hela verksamheten till Östhammar?

”Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Socialförvaltningen att yttra sig om möjligheterna att starta särskilt boende för äldre på Solgården alternativt Vårdcentrum.”

I utlåtanden ”utreds” Solgården, Vårdcentrum och Tallparksgården.
Tekniska förvaltningen (fyra tjänstemän) konstaterar att Vårdcentrum är det billigaste alternativet. Spill inga skattekronor på kustområdet!

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Datum: 15 november 2018
DNR: saknas
Antal sidor: 11

Några citat från utlåtandet:

”Socialförvaltningen har under oktober [2018] tagit fram två alternativa förslag till utökning av äldreboendeplatser. Detta som ett komplement till tidigare påbörjade projektering av Tallparkshöjden.
Förslag 1: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Solgården.
Förslag 2: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Skärgården, beläget i vårdcentralen (nedan kallat Vårdcentrum). ”
Tallparken är en park och där bor inga äldre!

”Investeringarna i Vårdcentrum antas belasta Region Uppsala.”

”I bägge förslagen beräknas Tallparkens äldreboende kvarstå under överskådlig tid. Det finns redan idag ett visst behov av underhåll och förbättringsåtgärder, vilket måste beaktas. Vid redovisning av de två alternativa förslagen ska kostnaderna för upprustning av äldreboendet Tallparken och vidhängande konsekvenser i Öregrund medtagas.”
[Var finns utredningen som visar ”vidhängande konsekvenser i Öregrund”?]

”På grund av den korta tid utredarna har till sitt förfogande hinner det inte göras erforderliga förstudier och projekteringar.”

”Utifrån ett långsiktigt personalförsörjningsbehov torde Östhammar ha större möjligheter än Öregrund att attrahera personal utifrån befolkningsvolym och pendelavstånd till Uppsala.”
Det går inte att bo i Östhammars kommun? Endast pendlare från Uppsala är intresserade av att arbeta i kommunen? Omöjligt att rekrytera ny personal till vilka arbeten som helst i Öregrund, eftersom kommunens bostadsbolag Östhammarshem inte vill bygga nya lägenheter vid kusten! Så, hur ser principbeslutet om Öregrund ut? Finns det på papper, eller endast muntligt hos kommunstyrelsen?

”Det torde vara en tillräcklig utmaning att säkerställa hemtjänstens personalbehov i Öregrund med tanke på den kraftiga tillväxt av äldre i området.”
Har kommunen funderat över om den är en attraktiv arbetsgivare?

”Utifrån begränsad utredningstid har personalberäkningarna skett utifrån tidigare utredningar. I samband med att Tallparkshöjden kostnadsberäknades gjordes bedömningen att 45 årsarbetare kommer att behövas. Dessa siffror har använts i rapporten. Tallparkens nuvarande bemanning uppgår till 19 årsarbetare för att bemanna 23 platser. Vår bedömning är att en bemanning av Solgården respektive Vårdcentrum med 28 boendeplatser kommer att kräva 22 årsarbetare.”

Verksamheter som måste flyttas som en konsekvens av att Tallparksgården inte byggs ut: Korttidsverksamheten och Socialnämndens Anhörigcentrum. (Det står så i dokumentet.)

ÄLDREPLANEN: DET GODA LIVET SOM ÄLDRE I ÖSTHAMMARS KOMMUN

Några citat från äldreplanen:

”Äldreplanen ska ses som ett övergripande dokument som uttalar kommunens viljeinriktning och ambitioner inom olika områden för att åstadkomma det goda livet som äldre.”

”Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan tätorterna. Östhammar och Öregrund har en större andel äldre invånare än de övriga tätorterna. En förklaring till detta kan vara att kustområdet har en inflyttning av personer som flyttar till sitt fritidshus efter pensionen.”

”I Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det 51 invånare över 65 år per plats i särskilt boende – vilket är flest. Detta skulle indikera att utbyggnadsbehovet är störst i Öregrundsområdet.”

Och då tar den fantastiska kommunstyrelsen beslut om att INTE bygga ut i Öregrundsområdet!

feb. 25.

Jurist, Journalist, ja visst

Visste du att vem som helst kan/får kalla sig ”jurist”? Det krävs ingen akademisk utbildning för ”jurist” på visitkort – eller på en valsedel.
Det går också bra att kalla sig ”journalist” utan att ha läst en enda poäng på journalisthögskolan.

Advokatsamfundet : Jurist är inte någon skyddad titel. Vanligen brukar man med jurist mena en person som avlagt jur. kand.-/juristexamen, men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Mediamänniskan : Journalist är ingen skyddad titel, som exempelvis läkare. Därför kan faktiskt vem som helst utge sig för att vara journalist eller reporter, utan att det är olagligt.

feb. 19.

VA-taxa 2019 i Östhammars kommun

Här finns dokumentet VA-taxa 2019 i Östhammars kommun att läsa:
VA-taxa 2019 Gäller from 1 jan 2019

feb. 18.

Fyrkryssning med Birka Cruises

Nu har bokningen öppnat för årets Fyrkryssning med Birka Cruises!
Länk Norra rutten den 26 maj 2019
Länk Södra rutten den 9 juni 2019

Länk: Info och boka kryssning här
Foto: Fyrkryssning 2018, Birka i farleden mellan Gräsö och Öregrund. Foto: M. Ahtaanluoma.

feb. 11.

Handlingsprogrammet för Räddningstjänst 2015-2019

Var du med och påverkade handlingsprogrammet för Räddningstjänst i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar? Det hoppas jag! Bättre att påverka under ”remiss-tiden” än efter.

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – oavsett kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan omständighet.

Länk: Handlingsprogrammet 2015-2019

Den här filmen visar hur handlingsprogrammet togs fram:

feb. 07.

Riksdagens kunskaper om kärnavfall och slutförvar, 30 % ”vet ej”

Jag läser just nu en akademisk uppsats av Jenny Palm, Linköpings Universitet, 2014: ”Kunskapsläget hos Sveriges Riksdagsledamöter om kärnavfall och dess slutförvar”.
Länk: Här finns hela uppsatsen att läsa

Palm redovisar i uppsatsen hur riksdagens ledamöter svarade på frågor om kärnavfall och slutförvar och jag visar här de mest oroväckande svaren.

* 12,5 % kände inte till att SKB ansökt till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd till anläggning för slutförvaring av högaktivt kärnavfall.
* 31,5 % kände inte till vilken lösning/metod för slutförvar SKB lade fram i sin ansökan om slutförvar.
* 25,5 % visste inte vilken kommun som är aktuell för slutförvar av använt kärnbränsle.
* 38 % tyckte inte att de har tillräckligt med information kring frågan om kärnavfall och slutförvar.

Palm: ”Det långa tidsperspektivet och vem som bär och tar ansvar för problem som kan uppstå om flera tusen år i ett slutförvar är exempel på frågor som förtjänar offentlig debatt.”
”Genomgående så var det ca 30 procent som svarade vet ej på frågorna.”

Fråga 9 lyder så här:  ”Tycker du att kärnavfallet ska slutförvaras på ett sätt som gör att det kan återtas t.ex. för att återanvändas i nya typer av kärnreaktorer?” Svar syns i bilden nedan:

jan. 25.

Förslag om sänkning av bensin- och dieselskatt är ute på remiss

Förslagen är på remiss till 15 februari 2019. Alla som vill kan/får ge respons på ett förslag som regeringen skickat ut på remiss. Du och jag får också ge respons. Bra, va? Allt går att påverka om vi bara vet hur! I den här korta skriften från Regeringskansliet står hur du ska skriva svar på ett förslag som är ute på remiss:
Länk: Svara på remiss – hur och varför

Vad handlar detta om? Det här: Skatt på bensin och diesel

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås en ändrad omräkning av bensin- och dieselskatten under perioden 1 juli till 31 december 2019.
Ändringen innebär att skatten på bensin och diesel sänks under den här perioden. Det föreslås också en skattesänkning för diesel som används i jord- och skogsbruk från och med 1 juli 2019.
Länk: Här finns hela förslaget att läsa

jan. 24.

Ostkustens Framtid (OF) om literpriset på vatten i Östhammars kommun

OF på sin Facebook 24 januari:
Literpriset på kommunalt vatten i Östhammars kommun har ökat med 68 % mellan åren 2011-2018.
Vår kommun har det högsta literpriset i Uppsala län. I riket finns endast 19 kommuner som har högre literpris på vatten än vår kommun.
Läs hela inlägget på OF:s Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

jan. 20.

Palmolja i stället för smör i semlorna

Tänk om producenterna ville tänka lika mycket på klimat, miljö och hälsa som de tänker på provisionen. I vanlig ordning är det konsumentansvar som gäller. Kolla innehållsförteckningen på paketet med semlor. Innehåller semlorna palmolja? Köp inte bakverk, godis och annan mat med palmolja i. Finns ingen anledning att vara med och förstöra den enda planet vi har, liksom.

Semlor finns snart att hitta i varenda mataffär, snabbköp och bensinmack. Utan vidare eftertanke stoppar vi på oss både ett och två paket till fredagsmyset. Men har du stannat upp och läst på innehållsförteckningen? 
De förpackade semlorna innehåller inte sällan palmolja, aprikoskärnor, aromer, färgämnen och en rad andra tillsatser.
Länk: Läs hela artikeln hos Land – Palmolja och aprikoskärnor i semlor

Så länge som konsumenter fortsätter efterfråga produkter med palmolja i (även om det inte specifikt är palmolja som efterfrågas) fortsätter skövlingen av jordens regnskogar. Konsumentmakt, tack!

jan. 14.

Ny VD för Östhammarshem

Citerat från Östhammarshems webb:

Från och med årsskiftet så har Östhammarshem en ny VD, då tidigare VD Anders Erixon slutat sin tjänst.  Ny VD är Jessica Eliardsson, som sedan år 2004 arbetat i företaget i olika roller. Närmare presentation av Jessica kommer framöver. 
Östhammarhem tackar frånträdande VD Anders Erixon för hans sju resultatgivande år i företaget och hälsar Jessica varmt välkommen till uppdraget.
https://www.osthammarshem.com

jan. 10.

Smart landsbygdsutvecklare – men inte här

I Falkenbergs kommun finns en landsbygdsutvecklare som sköter sitt jobb på ett utmärkt sätt. Karin Torstensson ’hittade’ 1 300 tomma hus på landsbygden och beslöt sig för att kontakta ägarna till dem:
– Vi tog fram uppgifter om alla hus som passade in på två kriterier: Ingen person var folkbokförd där och det fanns vatten och avlopp, berättar hon.
Här kan du läsa mer om landsbygdsutvecklaren som sköter sitt jobb:
Karins smarta idé – tog fram alla tomma hus i kommunen!

Länk: I Öregrund är det bara 55 % av bostäderna som har folkbokförda på adresserna
Och Öregrund är inte ens landsbygd, men har däremot landsbygd.

jan. 09.

Ladda ner Vattenfalls app Avbrottsinfo

En riktigt bra app är Vattenfalls Avbrottsinfo. Ladda ner den till din mobil och kika i den i stället för att bums ringa Vattenfall när det blir strömlöst.
I appen syns pågående oplanerade avbrott, pågående planerade avbrott samt planerade avbrott framåt i tiden.
I appen kan du skriva in vilka postnummerområden du är intresserad av, och då kommer ett sms till dig när det händer något planerat eller oplanerat i de områdena.

Vattenfall om appen:
Det här är appen som ger dig avbrottsinformation inom Vattenfall Eldistribution AB’s nätområden direkt till mobilen. 
Lägg in bevakningar på huset, sommarstugan eller kontoret och få ett meddelande när vi har registrerat ett avbrott i området.

Så här ser appens bild ut:

jan. 05.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

Har du också slarvat bort broschyren Om krisen eller kriget kommer … Den finns att läsa och ladda ner här:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28494.pdf Om du har ”krislådor” är det en bra idé att ha broschyren i någon av lådorna.

Om broschyren: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

jan. 05.

Smart kostnadsfri tjänst för att INTE gräva av ledningar – Ledningskollen

Info på Ledningskollens webb: Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Tjänsten finansieras med offentliga medel. Det är gratis att såväl ställa frågor som att registrera sig som ledningsägare på Ledningskollen.
https://www.ledningskollen.se