Category Archives:Demokrati

Feb. 23.

Bli medlem i Ostkustens Framtid – det nya politiska partiet i Östhammars kommun

Nu gäller det att få ihop en lista med kandidater på valsedeln 2018 för Ostkustens Framtid (OF), med Åsa Lindstrand vid rodret. Lindstrand är denna mandatperiod, efter avhopp från Miljöpartiet, oberoende ledamot i  kommunfullmäktige och ersättare i Socialnämnden. Lindstrand kan politik, och framför allt politik inramad av demokrati och fakta på bordet innan beslut tas: Alla beslut ska föregås av framtagande av ett ordentligt beslutsunderlag där varje faktapåstående har en tydlig källa.

Vill du vara med i detta arbete?
E-posta till oss: info@ostkustensframtid.se
Berätta om dig själv, vilken politisk fråga du brinner lite extra för och vad du vill och kan bidra med!
Varmt välkommen!

Observera att hemsidan inte är klar ännu, men nu är den på gång:
http://ostkustensframtid.se

Feb. 22.

Förslag till Öregrunds utvecklingsråd

Öregrunds nya utvecklingsråd valdes på öppet möte i Societetshuset lördag 10 februari: 12 ordinarie medlemmar och 6 suppleanter. Rådet har sitt första möte (konstituerande möte) onsdag 28 februari. Tills dess att rådet haft sitt första möte och tagit beslut om hur medborgare i Öregrund kan lämna förslag till rådet, finns en tillfällig låda på Öregrunds bibliotek.
Dagens datum 22 februari är lådan nästan full :)

Feb. 16.

Vad händer efter valet 2018 med skolorna i Östhammars kommun? Hur många läggs ner?

Det vore politiskt självmord för majoritetspartierna S/C (och kanske även M?) att valkampanja om skolnedläggningar: ”Rösta på oss så lägger vi ner din skola efter valet!” Men visst, visst, dagen innan valet 2014 skrev UNT om nedläggningshot mot skolorna – och S fick fler röster av Öregrund än i valet 2010. Öregrundsborna gillar tomma skolor?

Och hur blir det KOMMANDE mandatperiod med nya storskolan i Östhammar?
Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.
Längst ner på sidan här

Feb. 10.

Öregrunds nya utvecklingsråd

Jippieeeeee! Nu har Öregrund världens bästa utvecklingsråd! 12 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Tack för att ni finns och ställer upp för Öregrunds stad!
Valberedningen föreslog 11 ordinarie och 5 suppleanter och lämnar till nya utvecklingsrådet att välja in den tolfte ordinarie och den sjätte suppleanten.
Interimstyrelsen upplöses. Valberedningen upplöses. Utvecklingsrådet bildar ny styrelse vid sitt konstituerande möte.

Jan. 31.

Facebookgruppen ”Medborgarmotioner i Östhammars kommun”

Initiativtagare till den slutna Facebookgruppen ”Medborgarmotioner i Östhammars kommun” är Åsa Lindstrand.
Det här är ingen diskussionsgrupp!
Syftet med gruppen är att den medborgare som skapat en motion på kommunens webb kan lägga upp en länk här för att samla in namnunderskrifter.
Vill man stödja en motion – gå in och skriv under.
Vill man inte stödja en motion – strunta i det.
Samtliga inlägg kommer att godkännas innan publicering.

Här är länk till gruppen:
https://www.facebook.com/groups/776923449164760

Dec. 15.

Ostkustens Framtid (OF) om Östhammars kommuns budget på 1,2 miljarder

Ostkustens Framtid (OF) är det senaste politiska tillskottet i Östhammars kommun. Partiet leds av Åsa Lindstrand, nuvarande oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige och OF ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.

Kommunen hanterar ca 1,2 miljarder varje år i sin budget.
Hela budgeten behöver en total genomgång för att analysera var pengarna tar vägen och till vad. För närvarande räknas rutinmässigt nämndernas budget upp varje år med ett antal procent, utan någon större analys av vad man gör med pengarna. Det är ett orimligt sätt att hantera medborgarnas medel. När en analys är gjord kan förändringar genomföras. Eftersom ingen analys finns än så är det svårt att säga vad som behöver förändras.

En tanke som behöver genomsyra hela arbetet med budgeten är att man ska hantera det allmännas pengar precis som om det vore ens egna.
Budgetprocessen behöver göras mer öppen och transparent.

Medborgarbudget ska införas. Våra medborgare behöver få vara med och besluta om hur kommunens resurser ska användas inom olika områden. Förutom att det ger medborgaren insyn i arbetet är det ett sätt att minska gapet mellan politiker och väljare och i förlängningen också minska politikerföraktet. (Fliken Ekonomi)

Läs mer om Ostkustens Framtid: http://ostkustensframtid.se
Observera att OF:s hemsida under fliken ‘Vår Politik’ är under uppbyggnad!

Nov. 23.

Föreslå kandidater till Öregrunds nya utvecklingsråd senast 15 december

Klicka på bilden så blir den större:

Nov. 15.

Medborgarförslag om flytt av hundrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats

Den hundrastgård som kommunen lät anlägga mitt i ett bostadsområde krävde ej byggnadslov, vilket per automatik inte betyder att kommunen inte ska/måste/behöver kommunicera med alla de som bor vid denna hundrastgård, som väsentligt påverkar vår boendemiljö. Information till alla bostadsrättsföreningar med önskan om respons med deadline hade liknat en demokratisk process. Med anläggandet av denna hundrastgård försvann ett grönområde som används flitigt på vårar och somrar av boende i bostadsrättsföreningarna. Ingen av oss hade föreslagit att detta grönområde passar bättre som hundrastgård, men vi fick aldrig frågan, utan endast anslagen information om hur det skulle bli.

LÄNK: Medborgarförslag om flytt av hundrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats

Okt. 29.

Kommunens parkansvarige – Utveckla grönytor och parker. Om medborgar-dialoger!

Nu kanske du tror att det här exemplet handlar om parkansvariga (Tekniska förvaltningen) i Östhammars kommun? Självklart inte, de vet inte hur man för dialog och är heller inte intresserade av att föra dialog med dem som avlönar dem = uppdragsgivarna = skattebetalarna. Dialog enligt Tekniska förvaltningen är synonym med information.

Så här förde kommunen dialog med invånarna på Marstrand: ”Flera boende på Marstrand hade sponsrat nya lyktstolpar som senare visade sig inte kunna användas. För att ändå ta tillvara stolparna bestämde kommunen att man skulle anlägga en rosenpergola i en av parkerna på ön. Förvaltningen presenterade beslutet på en medborgarstämma och visade hur det skulle se ut på en skiss. När pergolan var på plats inkom flera starka protester.”

Hur gick det med dialogen, med pergolan och med parken? Observera att det fanns/finns en landskapsarkitekt som skissade gestaltningsförslag!
Läs mer här: Dialogguiden - Paradisparken – så vände vi opinionen

Om medborgardialoger och goda exempel (inte medborgarinformation a’ la’ 1800-tal) finns att läsa hos SKL:
Utveckla medborgardialoger i kommuner, landsting och regioner

Medborgardialog
Suzanne de Laval definierar medborgardialog i sin bok, Samråd och dialog (1999), som;
”Dialog är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter mellan två eller flera parter, ett samtal. Dialog är tvåvägskommunikation eller flervägskommunikation.”

Okt. 25.

Folkmotion i Östhammars kommun

Mellan valdagarna har uppdragsgivarna (alltså vi medborgare) möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige och att starta namninsamlingar på kommunhusets webbsida.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) vill ta bort dessa två möjligheter och ersätta med folkmotion:

Utformandet av modellen för Folkmotion bygger i stora delar på en sammanslagning och förfining av befintliga tjänster. Detta antas ge en tjänst som i större utsträckning speglar idéer och förslag med förankring hos en betydande del av invånarna. Gränsen om 1 % bedöms inte heller vara så hög att den hindrar förslag från att nå beredning.  
Interna arbetsrutiner för den nya tjänsten utformas inför att tjänsten träder i kraft.
Läs mer: Sidan 950-953 ksau 16 maj 2017

Okt. 25.

Apropå kommunens hundrastgård i bostadsområde i Öregrund

Apropå artikeln i UNT 25 oktober 2017 om hundrastgården mitt i bostadsområde.

Vad ska man göra om man störs?
– Då får man väl skaffa öronproppar, säger Henrik Sundin som uppfattar att få är missnöjda.

Okt. 25.

Råd och riktlinjer för det offentliga rummet ska gälla ÄVEN i Öregrund

Vem bestämmer egentligen hur det ska se ut i Öregrund? Och nu är det fler än jag som undrar! Öregrund är inte några få privatpersoners eller smågruppers projekt och inte heller i Öregrund får man göra som man vill – Öregrund ska inte användas som någons privata vardagsrum. Av den anledningen författades ett medborgaförslag om råd och riktlinjer för det offentliga rummet för hela kommunen, alltså även för Öregrund. Dessa råd och riktlinjer är påbörjade men inte färdiga ännu. Det finns en och annan som bör göras uppmärksam på demokrati och demokratiska processer, medborgardialog och andra verktyg för demokrati. Vänligen invänta kommunens råd och riktlinjer för gestaltning av det offentliga rummet …

Okt. 25.

Protokoll från stormötet 14 oktober Öregrunds utvecklingsgrupp

Här är protokollet från stormötet i Societetshuset Öregrund lördagen den 14 oktober, då Öregrunds utvecklingsgrupp bjöd in till öppet möte med anledning av att gruppen ska reformeras:
Stormötes protokoll 20171014

Okt. 19.

Alunda Utvecklingsgrupp

I Alunda går det framåt. Kan en orsak till det vara att de aktiva i Alunda Utvecklingsgrupp delat upp intresseområden mellan sig? Kan en annan orsak vara att gruppen arbetar för Alundas permanentboende?
Läs här hur Alunda Utvecklingsgrupp, ta del av protokollen från gruppens möten m.m.
http://alunda.se/om-alunda-utvecklingsgrupp

Sep. 18.

Röstfördelning 2017 till kyrkofullmäktige i Roslagens Norra Pastorat

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Valdeltagande: 15,47 % = 1 010 avlagda giltiga röster. 18 ogiltiga röster.
Antal röstberättigade var 6 646 personer.
Så här röstade vi i Roslagens Norra Pastorat till vårt kyrkofullmäktige (Frösåkers församling och Öregrund-Gräsö församling) i kyrkovalet 2017:

Sep. 17.

Kyrkovalet – Valdeltagande röstberättigade i Öregrund-Gräsö till kyrkofullmäktige

Valdeltagande i Kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, och man kan ju tycka att åtminstone ett av valen, nämligen till vår egen församlingens kyrkofullmäktige borde vara intressant att rösta i? Så här har det sett ut genom åren:

År 2001 röstade 354 personer
År 2005 röstade 332 personer
År 2009 röstade 211 personer
År 2013 röstade 182 personer

Sep. 11.

Kyrkans Hus Öregrund tar emot din förtidsröst måndagar-lördagar i Kyrkovalet 2017

Vad kan du rösta på? Du kan rösta i tre val:
1) Ditt lokala val – val till kyrkofullmäktige i din församling/pastorat.
2) Ditt regionala val – val till stiftet.
3) Ditt nationella val – val till kyrkomötet.

Vilka kan du rösta på? Skriv in ditt postnummer här och se vilka som kandiderar i de tre valen i kyrkovalet:
https://kandidatvisning.svenskakyrkan.se

Personkryssa kandidater? I varje val kan du (om du vill) personkryssa högst 3 personer.

När är förtidsröstningen? Veckorna 36-37 kan du förtidsrösta i Kyrkans Hus, Öregrund.
Vecka 37: Måndag-lördag, klockan 10-13 samt kväll onsdag klockan 17-20.
Ta med röstkortet när du förtidsröstar!

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Jul. 12.

Till Gimo finns det alltid pengar, men inte till ny sporthall i Östhammar

Samtliga politiska partier i Östhammars kommun har möjlighet att svara på en fråga angående att ny sporthall i Östhammar stad anses ”onödig” fast det ska byggas en ny stor skola för fler årskurser än nu. Några av partierna har som ‘tradition’ mellan valdagarna att inte besvara några som helst frågor från medborgare. När ett parti svarat på en fråga färgas partisymbolen, så du kan själv se vilka partier som nonchalerar frågor från uppdragsgivarna, alltså medborgarna:
http://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

Nu har det kommit ytterligare en fråga till Fråga Politiken och den handlar om den ”onödiga” sporthallen i Östhammars stad.
- Och sen när har kommunen börjat se saker i en kommunekonomiskt perspektiv? Har ju funnits pengar till både ishall och simhall på annan ort. -
Läs hela frågan på Östhammars kommunhus’ hemsida/Fråga politiken:
Sporthall Östhammar

Jul. 12.

50 namnunderskrifter krävs för att Ostkustens Framtid (OF) ska registreras hos Valmyndigheten

Det nystartade lokala politiska partiet i Östhammars kommun, OSTKUSTENS FRAMTID (OF), behöver 50 namnunderskrifter för att registreras hos Valmyndigheten och kunna ställa upp vid valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.
Det är alltså partibeteckningen det handlar om i detta tidiga skede, inte partiprogrammet. Partiprogram läser du och tar ställning till inför valet 2018. Partibeteckning är en annan sak och i det här fallet är partibeteckningen OSTKUSTENS FRAMTID (inte själva förkortningen OF, utan hela partibeteckningen). Detta har heller inget med att göra hur du röstar i valet 2018, utan har endast med registrering av ny partibeteckning att göra.
Läs mer om registrering av partibeteckning hos Valmyndigheten

Lista med namnunderskrifter finns bl.a. i min handväska och jag rapporterar till Åsa Lindstrand (som startar OSTKUSTENS FRAMTID) hur många som undertecknat på min lista, så adderar Lindstrand med sin lista och kan bifoga namnunderskrifterna till myndigheterna. Eftersom inte ens vuxna röstberättigade verkar veta skillnad mellan partibeteckning och partiprogram ber jag er som förstår skillnaden och vill underteckna listan att ta kontakt med mig eller Åsa Lindstrand för underskrift på listan/listorna.
Kontaktuppgifter till OSTKUSTENS FRAMTID hittar du på hemsidan, som är under uppbyggnad:
http://ostkustensframtid.se/kontakt

Senaste intervjun: SVT Nyheter Uppsala 12 juli:
Mor och dotter startar eget parti

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: