Category Archives:Demokrati

sep. 16.

Gnesta – en modern och anständig kommun

Citerat från Gnesta kommuns webb 16/9-19:

Länk: Gnesta kommun tar ställning
Vi arbetar för att vara en inkluderande kommun, stå upp för alla människors lika värde och där alla har rätt att vara sig själva. Idag, och därefter den första helgfria fredagen varje månad, kommer vi att hissa Prideflaggan utanför kommunhuset i Gnesta.

sep. 09.

Din fråga till kommunfullmäktige under Allmänhetens frågestund

Du har rätt att ställa frågor till någon av kommunfullmäktiges ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder, bolag och stiftelse samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.
Lämna din fråga till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträdet. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kort.

Läs mer om hur du ska göra när du vill ställa frågor till kommunfullmäktige under punkten Allmänhetens frågestund:
Ställ en fråga till kommunfullmäktige

Nästa kommunfullmäktige är den 24 september.

aug. 30.

SCB:s Medborgarundersökning 2019

Östhammars kommun deltar i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Senast deltog endast 43 % av de som fick enkäten i Östhammars kommun. Pinsamt dålig uppslutning. Varför? Ingen idé, eller vad? Om du fått enkäten – fyll i och skicka in!

LÄNK: Resultat Medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

Så här menar politiker och tjänstemän i Östhammars kommun att politiker och tjänstemän ska uppfattas:

Förtroende för kommunens politiker och tjänstemän

”Vi har i huvudsak, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda, arbetat med att skapa förtroende genom att;

  • Vara ärliga, tydliga och raka i vår kommunikation.
  • Respektera invånare och företagare för deras bidrag till samhällsutvecklingen.
  • Vara öppna i alla frågor, och där vi av något skäl inte kan vara öppna, tydligt deklarera detta.
  • Medge våra misstag, rätta dem och göra rätt och vara ödmjuka i situationen.
  • Leverera resultat, dvs. nyttan och kvaliteten för våra invånare och företag.
  • Jobba med ständigt förbättringsarbete, utvecklade uppföljningssystem, lyssna och lära av den återkoppling vi får från brukare, elever och anhöriga och vara tacksamma för återkopplingen.
  • Inte väja för svåra/komplexa/kontroversiella frågor.
  • Ta ansvar för våra resultat, både bra och dåliga. Kommunicera likvärdigt oavsett resultat.
  • Lyssna först, genom att lyssna får vi nya och andra perspektiv.
  • Vara noggranna med vad vi lovar och vilka överenskommelser vi gör. Vi måste alltid stå fast vid våra löften.

Mycket av det förtroendeskapande arbete vi utför sker inom ramen för hur vi kommunicerar och hur vi möjliggör för inflytande och delaktighet.”

LÄNK: Läs mer: Så arbetar vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning

maj. 07.

Är du demokrat eller inte?

Stieg Larsson om ”demokratisk rasism”. Den här korta filmen finns på Stiftelsen Expos Facebook:
https://www.facebook.com/stiftelsenexpo

maj. 06.

Lokal journalistik = referat och citat från kommunens webb

Nu är jag så jäkla less på lokalmedia! Det är inte journalistik de håller på med. De refererar och citerar från Östhammars kommuns webb och från kallelser och protokoll. Det gör jag också, men så är jag heller ingen journalist som arbetar på en tidning med mediestöd. Det stödet kommer från skattebetalare, som borde kunna förvänta sig mer än referat och citat.

Exemplet i UNT på nätet 5 maj 2019: ”Färdtjänst i glesbygd kan dras in”. Inga intervjuer med de som använder färdtjänst. Redaktionen har inte efterlyst kommentarer från de som använder färdtjänst. Redaktionen citerar endast makten/beslutshavare, som har rätt att avveckla färdtjänst med båt, alltså göra vardagen svårare för medborgare i skärgården. Hur är det möjligt att dessa medborgares röster är ointressanta! En nyhet som är intressant för en specifik målgrupp, som inte själva ges utrymme i nyhetsartikeln! Är det seriös journalistik!

Det här förväntar jag mig av seriös media om jag ska prenumerera
* Minst fem personer från civilsamhället ska tillfrågas om vilka konsekvenser kommunala beslut får för dem.
* Makten ska inte ges sista ordet i en artikel där både makten och medborgare intervjuas. Ger media sista ordet till makten visar de vilket ”lag” de hejar på.

Vi behöver en ny Östhammars Nyheter
En tidning med flera sidor tevetablåer, på det sätt som nu nedlagda ÖN hade, blev allt mer ointressant. Inte var det heller särskilt intressant att läsa om vem som passade pucken till vem i hockeymatcher. Det fanns ganska många artiklar läsarna gäspade åt i ÖN. Jag gäspade också. Det fanns även riktigt bra artiklar, bra insändare, debatter (ibland tjatiga) om kärnkraft och om slutförvar av använt kärnbränsle.

VI BEHÖVER EN NY LOKALTIDNING I ÖSTHAMMARS KOMMUN!

maj. 06.

Resultat Medborgarundersökning 2018 i Östhammars kommun

Resultatet från Medborgarundersökning 2018 i Östhammars kommun finns att läsa och ladda ner här:
SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

Sammanfattning: Hur ser medborgarna på Östhammars  kommun som en plats att bo och leva på?
… Rekommendation lägre.
… Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre.
… Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre.
… Bostäder lägre.
… Kommunikationer lägre.
… Kommersiellt utbud lägre.
… Fritidsmöjligheter lägre.
… Trygghet högre.

Sammanfattning: Hur ser medborgarna i Östhammars  kommun på kommunens verksamheter?
… Bemötande och tillgänglighet lägre.
… Förskolan lägre.
… Grundskolan lägre.
… Gymnasieskolan högre.
… Äldreomsorgen lägre.
… Stöd för utsatta personer lägre.
… Räddningstjänsten lägre.
… Gång‐ och cykelvägar lägre.
… Gator och vägar lägre.
… Idrotts‐ och motionsanläggningar lägre.
… Kultur lägre.
… Miljöarbete lägre.
… Renhållning och sophämtning lägre.
… Vatten och avlopp lägre.

Sammanfattning: Hur ser medborgarna i Östhammars  kommun på sitt inflytande i kommunen?
… Kontakt lägre.
… Information lägre.
… Påverkan lägre.
… Förtroende lägre.

feb. 24.

Medborgarbudgeten som försvann

Åsa Lindstrand (OF) undrar vad som hände med beslutet om medborgarbudget i Östhammars kommun:

Beslutet togs i kommunstyrelsen den 31 oktober 2017 och gick ut på att det skulle integreras i det ordinarie budgetarbetet, och att medborgarbudget prövas och diskuteras till budgetberedningen för 2019. 
Vad som händer? 
Absolut ingenting!

Länk till inlägget om den försvunna medborgarbudgeten:
https://asalindstrand.wordpress.com

feb. 19.

Ostkustens Framtid (OF) om medborgarbudget

Intressant om medborgarbudget!

Riktig medborgarbudget handlar inte om att medborgare är med och bestämmer om den kommunala budgeten, vilka nämnder och förvaltningar som ska få si och så mycket pengar. I stället handlar den här typen av budget om att invånarna på olika orter vet bättre än politiker och tjänstemän vad orten behöver. Orterna tilldelas en budget att själva ta beslut om: ”Vad behöver vi?”

Länk: Läs hela inlägget på OF:s Facebook

feb. 18.

Åsa Lindstrand undrar varför Barn- och utbildningsnämnden finns

Åsa Lindstrand ’satt’ i Östhammars kommunfullmäktige som oberoende ledamot 2015-2018 (efter avhopp från Miljöpartiet). Som oberoende ledamot lämnade Åsa in sju motioner (minst), bl.a. en motion om kommunens skolplan, som Barn- och utbildningsnämnden inte intresserade sig för. Så, varför finns en den nämnden? Bra fråga!

Åsa Lindstrand är initiativtagare till det lokala politiska partiet Ostkustens Framtid. Vi är säkerligen många som hoppas få se Åsa i fullmäktige igen.
Tisdag 19 februari tar fullmäktige upp två av Åsas motioner. Åsa har ingen yttranderätt om motionerna eftersom hon inte ’sitter’ i fullmäktige längre. Så, därför yttrar sig Åsa i en film i stället. Se, lyssna och lär:

feb. 11.

Kan oppositionen påverka Östhammars kommuns budget?

Det här inlägget hamnar i fyra kategorier: Demokrati, Politik, Valet 2022 – och Humor.
Humor därför att: ”Slutligen ansvarar alltid den politiska majoriteten för de tagna besluten, men det finns synpunkter från den politiska oppositionen av olika slag som arbetats in i det slutliga förslaget.”
(Kommunstyrelsens ordförande (C) i Budget 2019.)

Hur gick det för oppositionen under kommunfullmäktiges budgetdebatt 18 december 2018 på Bruksgymnasiet?
Förutom att kommunfullmäktige avslog oppositionens två budgetförslag, så avslogs (nästan) alla försök till att påverka budgeten för år 2019 genom tilläggsyrkanden:

feb. 04.

Vuxna som trakasserar barn!

Jag läser kommentarer på Facebook om 16-åriga Greta Thunberg. Greta är ETT BARN som kämpar för sin och den yngre generationens liv här på jorden. Det är mycket skit de får ta över efter oss: kärnavfall, miljöförstöring, klimatförändringar …

De ”vuxna” som bestämde sig för att trakassera barn på nätet började lite försiktigt och kände sig för med vad som var okej för andra av samma sort: ”Och jag som trodde vi hade skolplikt i det här landet” … och inväntar medhåll och ”gilla”.
I den här ”vuxenvärlden” är skolplikten viktigare än klimatet. Principen är viktigare än Människan. Människan och klimatet är underordnade de ”vuxnas” principer.

Javisst, det känns pinsamt att barn är klokare än vuxna. Det ”naturliga” är annars att vuxna är barns förebilder. Men att gå från förlägenhet till hämnd och att trakassera BARN på nätet är mil under strecket för anständighet.

jan. 23.

Medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

SCB:s Medborgarundersökning 2018. Här finns resultatet för Östhammars kommun att ta del av:
SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun 

Ingen munter läsning …

Dec. 27.

Vilken typ av medborgare är du? Lort eller pärla?

Jag läste nyss en artikel i tidningen Syre och blev sedan sittande en lång stund och funderade över vilken typ av medborgare jag är. Vad är en god medborgare? Är jag en god medborgare? Hur blir man en god medborgare? Är det viktigt att vara en god medborgare?

Syre: Vad är en god medborgare? Ett krav som rimligen bör ställas på alla medborgare är att bidra till att upprätthålla och stärka demokratin. I det ingår exempelvis den moraliska plikten att rösta, men också att skrida till politisk handling på andra sätt.

Är du med och upprätthåller demokratin? Jag menar att makt korrumperar överallt där den finns. Därför är det viktigt med medborgare som upprätthåller demokratin på fler sätt än att bara rösta vart fjärde år. Ett sätt är att ge sitt stöd till namninsamlingar, medborgarmotioner och andra medborgerliga initiativ med goda syften. Det ligger alltid tanketid, faktakoll och skrivtid bakom alla medborgerliga aktiviteter. Någon annan har gått före och gjort allt jobb och gjort det enkelt för andra att bidra.

Men om medborgare i största allmänhet har gjort aktiva val att inte bidra till att upprätthålla och stärka demokratin? Vi väljer att antingen vara passiva eller aktiva. Väljer man aktivt passivitet är det snart godnatt för demokratin både lokalt, regionalt och nationellt.
Passiva medborgare är lort, om du frågar mig. Att använda och utnyttja demokratin för egna syften utan att ta hand om den är lort. Demokratin erbjuder även lortar plats och utrymme. Det är det som är demokratins ’grej’. I ett samhälle finns både lortar och pärlor.

Läs gärna hela artikeln hos Syre:
Vi glömmer vad en god medborgare är

Dec. 09.

Om du vill överklaga kommunstyrelsens beslut om Tallparksgården

Det är tyvärr inte olagligt att ljuga i valrörelsen på det sätt som Socialdemokraterna i Östhammars kommun gjorde i sitt valprogram 2018.
Om du ändå vill göra ett försök med att överklaga kommunstyrelsens beslut (beslutet togs inte av kommunfullmäktige) kan du skicka in en överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Överklagan rubriceras då laglighetsprövning:

Direkt till förvaltningsrätten
När någon begär att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad, så kallad laglighetsprövning, ska ett sådant överklagande lämnas in direkt till förvaltningsrätten.
Senast tre veckor efter beslut ska överklagan finnas hos Förvaltningsrätten i Uppsala. Det kostar inget att överklaga ett beslut.
LÄNK till Förvaltningsrätten och hur du överklagar

Vad kan prövas i beslutet om Tallparksgården?
Att ljuga är som sagt och skrivet lagligt, så det är ingen idé att hänvisa till lögnaktiga politiker (låt dem betala i valet 2022), dock kan den berättelsen ingå som kort bakgrund i överklagan tillsammans med hänvisning till kommunallagen 5 kapitlet 1§:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget – – –
Punkt 1: mål och riktlinjer för verksamheten
LÄNK: Kommunallagen

Det som kan överklagas är, som jag ser det, att beslutet om Tallparksgården, tagits på fel nivå, av kommunstyrelsen i stället för av kommunfullmäktige.

I överklagan ska det beslut som överklagas bifogas:
§ 265 i det här protokollet
* Beslutet togs av kommunstyrelsen 28 november 2018
* Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet: 19 december 2018.

Observera att även om beslut om Tallparksgården tas på rätt nivå, alltså i kommunfullmäktige, kan de ta samma beslut som kommunstyrelsen.
LÄNK: Östhammars kommun om laglighetsprövning

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.

Nov. 12.

Medborgarmotionen om Östhammars brandstation är avslutad

Uppdatering: Östhammars kommun har avslutat medborgarmotionen om bemanningen på Östhammars brandstation. Motionen skulle vara aktiv och öppen för underskrifter t.o.m. 2 maj nästa år (2019), men är stängd för fler underskrifter. Målet var att få minst 220 underskrifter under 6 månader. Motionen samlade 433 underskrifter på 10 dagar. Det är helt okej att kommunstyrelsen tar hand om medborgarmotionen redan nu eftersom målet 220 underskrifter är nått med råge. Men den hade gärna fått vara öppen för underskrifter till sista datum: 2 maj 2019.

Tidigare text: Ny medborgarmotion (2/11-18) finns på kommunhusets webb: Återinför dygnet-runt-bemanningen på Östhammars brandstation.
Här finns motivering till motionen som är aktiv till 2 maj 2019. Det krävs 220 underskrifter (1 % av folkbokförda i Östhammars kommun).
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/aterinfor-dygnet-runt-bemanning-pa-osthammars-brandstation

Nov. 11.

Gratis medlemskap i Ostkustens Framtid (OF)

Hej, alla!
Den 22 november har Ostkustens Framtid styrelsemöte. Då ska vi bl.a. klubba datum för första medlemsmötet. Det är gratis att vara medlem hos OF. Vill du också bli medlem och vara med på det första medlemsmötet? Bra! Anmälan för nya medlemmar sker på vår hemsida:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem

sep. 27.

Politiken om tillgänglighet och diskriminering

På Facebook 22 september:

Det har kommit många reaktioner på filmerna om det otillgängliga Öregrund (filmerna på damen som kämpar med att ta sig fram i rullstol). Men tillgänglighet handlar om så mycket mer än ’bara’ rullstolar. Vi är många med allergier för t.ex. pälsdjur/hundar. Jag vet att hundägare inte klarar ett liv utan skyltar. Finns inga skyltar om hundförbud i butiker och restauranger, så är det fritt att ta in hundarna där. Jag har till och med motat ut en hund från Coop Öregrund.
Nyss var jag i en butik och skulle köpa kalsonger till maken. Det blev inget av med det, för en hundägare med hund kom in i butiken och jag lämnade snabbt butiken för att slippa rinnande ögon.
HUR kan det vara så jäkla svårt att sätta upp skyltar utanför butikerna och restaurangerna: ’Hundar är välkomna’ eller ’Hundar lämnas utanför’. VAD är problemet? Så, tillgänglighet för även allergiker är något som kommunen bör erbjuda företagare utbildning om.

På senaste fullmäktigesammanträdet begärde Ingeborg Sevastik (V) ordet, och nämnde (o)tillgängligheten med rullstol i Öregrund efter att ha sett filmerna på damen i rullstol i Öregrund. Jonas Svensson (S) gav svar och nämnde något om ”prioritet”. Jag lägger inte på minnet längre om vad som utlovas om tillgänglighet – det händer i alla fall inget. De som diskrimineras måste anmäla till DO.
Åsa Lindstrand (oberoende kf-ledamot) lämnade in en motion till Östhammars kommunfullmäktige. Länk till motionen finns här:
Motion angående omtag av policy för tillgänglighet:

”Demokrati handlar bl.a. om att kunna deltaga i samhället på sina egna villkor. Ett samhälle som är tillgängligt för de mest funktionshindrade, är tillgängligt för alla.
Därför yrkar jag:
– att Östhammars kommun anlitar en handikappkonsulent
– att samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten: vad som åtgärdats samt vad som planeras att åtgärdas
– att kommunen erbjuder företag utbildning om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet
– att kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdateras med vad som gäller på kommunal mark och i kommunala byggnader med hänvisning till framkomlighet och tillgänglighet.”

Länk: Att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen

aug. 28.

Ostkustens Framtid (OF) om Gräsö Skärgårdsskola

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook-sida 25 augusti:

”Hej!

Vi går självklart inte med på att avveckla Gräsö Skärgårdsskola! Inte ens när elevantalet minskar och det föds färre barn på Gräsö. Kommunen måste investera på Gräsö och satsa framåt. När kommunen via Östhammarshem inte investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö, blir resultatet att ungdomar som vill ha egen lägenhet flyttar från Gräsö och äldre som vill sälja sina fastigheter måste också lämna ön för att hyra lägenhet på fastlandet.
Det hyreshusområde som finns idag är Sundsborg med 42 lägenheter (A-Fastigheter) nära färjeläget, men Östhammarshem har inga hyresrätter på Gräsö.

I en intervju som SR P4 Uppland gjorde 10 maj 2017 anser Gräsö Skärgårdsråd ”att det behövs fler bostäder för att kunna leva året runt”. När Sundsborg byggdes ökade Gräsös permanentboende med omkring 100 invånare. Vidare i nyhetsinslaget från 2017: ”Östhammars kommun äger ett markområde där det enligt tekniska förvaltningen skulle gå att bygga fem eller sex fastigheter. Kommunstyrelsens ordförande Jakob Spangenberg (C) är positiv till idén.”
Här är länk till radioinslaget: Fler bostäder önskas på sommarresemål

Gräsös utveckling hänger ihop med byggande så att fler kan flytta till ön samt att fler kan bo kvar och bilda familj.

Gräsö Skärgårdsskola just nu: Förskola – Grundskola upp till årskurs 3 – Fritids.
Gräsö Skärgårdsskola är kommunens enda skola i skärgården på Sveriges tionde störta ö.
Vi menar att skolan kan tillföras årskurser upp till och med årskurs 6. Då får föräldrar vid kusten och i skärgården utökat skolval: Gräsö Skärgårdsskola F-6 eller Öregrunds Skola F-6. Bilfärjan går åt båda håll och med endast fem minuters överfartstid samt att Gräsö Skärgårdsskola ligger vid färjeläget.
Gräsö Skärgårdsskola kan ha sin profil och Öregrunds skola kan ha en annan profil. Snesslinge Skola har t.ex. naturprofil.

Skolan på Gräsö ingår i Skärgårdsskolor i Nätverk, ett nätverk som funnits sedan år 2011. Pedagogerna på Gräsö finns alltså i ett stort sammanhang av kollegialt lärande med pedagoger i hela Sverige – samt förstås kollegialt lärande ihop med pedagoger i Östhammars kommun.

Ostkustens Framtid hejar på Gräsö och hejar på Gräsö Skärgårdsskola och Skärgårdsråd och tycker det är dags att kommunen investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö.”
Gräsö Skärgårdsskola

aug. 27.

Sveriges demokrati behöver dig och mig nu

”Att vi har förmånen att leva i en demokrati
är resultatet av den kamp som fördes generationerna före oss.
Det är vår plikt att se till att demokratin överlämnas i gott skick till generationen efter oss.”
(Regeringskansliet i skriften En politik för en levande demokrati)

Vår ömtåliga och sköra demokrati är här för att stanna,
men bara om du och jag värnar och skyddar den med hela vårt hjärta.
Varje dag, varje minut, varje sekund.
Sveriges demokrati

aug. 24.

Vilka partier vill lägga ner kommunens landsbygdsskolor?

Det blev inte mycket sömn för mig natten som gick. Jag låg och tänkte på hur invånarna i Östhammars kommun egentligen tänker om vad som är framgångsfaktorer och icke framgångsfaktorer i vår kommun.

Vet du att en tredjedel av invånarna i kommunen väljer att bo på landsbygden? Det är många! Vi har vacker landsbygd och vi har vacker kust och skärgård i Östhammars kommun! De som bor där betalar också kommunskatt, precis som de i tätorterna gör. Inte heller alla tätorter (det finns fem) i kommunen utvecklas framåt. Östhammarshem bygger inga nya lägenheter i Öregrund eller på landsbygden eller på Gräsö. Själva förutsättningen för utveckling är att Öregrund, Gräsö och landsbygden får ökad inflyttning, vilket ju inte kan ske när styrelsen för Östhammarshem väljer att satsa bara i kommunens inlandstätorter.

De som bor på landsbygden och i tätort som inte utvecklas med inflyttning har varit med förut och sett skolor avvecklas, den ena efter den andra. Till och med Öregrund, en tätort (!) har fått sin skola hotad av folkvalda – ta bort årskurserna 4-6 och transportera barnen till nya storskolan i Östhammar.
Det visar vilken syn kommunstyret har på landsbygden och på Öregrund.

Skolorna under mandatperioden 2014-2018
”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.”
Observera: inte under denna mandatperiod! Efter valet 2018 visar det sig vilket/vilka partier som väljarna gett sitt förtroende till att styra Östhammars kommun fyra år framåt … vad händer med landsbygden och med skolorna efter valet?

Missnöjesröster för oss inte framåt
I Sverige finns många, många, många missnöjda invånare på landsbygden. De missnöjesröstar.
Det heter att politiken investerar i städerna men gör insatser på landsbygden. Såklart folk på landsbygden blir förbannade när investeringar inte hör ihop med landsbygdspolitiken!
I Östhammars kommun finns också många, många, många missnöjda invånare både på landsbygden och i tätorterna. De missnöjesröstar också, tyvärr på partier som fick mandat i Östhammars kommunfullmäktige 2014-2018 men som kom underfund med att politik inte är deras grej och struntat i att vara med på fullmäktige och i de nämnder där de fick ’stolar’.
Men hallå, även om dessa ledamöter behagat att delta i fullmäktige och i nämnderna, hade de inte gjort mycket nytta för landsbygden och kustområdet. Det fungerar helt enkelt inte att basunera ut en enda lösning på många olika problem och utmaningar.

Skolan är hjärtat och hoppet för framtiden! Barnen är vår framtid! Fortsätter avvecklingen av landsbygdsskolorna blir resultatet ännu fler missnöjda medborgare och ännu fler missnöjesröster.
När/om elevantalet sjunker i våra fina landsbygdsskolor beror det på ett annat problem, nämligen det att kommunstyret inte satsat på landsbygden, att Östhammarshem inte bygger nya lägenheter där och att par som vill sätta bo måste flytta därifrån. Det går endast att flytta från landsbygden, inte att flytta till landsbygden. Det är receptet för hur man tar livet av landsbygden och kustområdet.

Nuvarande kommunstyre vet helt enkelt inte hur man gör när man utvecklar, bara hur man avvecklar. Tragiskt! Jag menar att det här valet är ett ödesval för landsbygden och till och med för tätorten Öregrund.

Vilka partier vill lägga ner landsbygdsskolorna?
I Valkompassen har alla partier som just nu har mandat i Östhammars kommunfullmäktige fått ta ställning till följande påstående med bakgrundsinformation:

Lägg ner de små skolorna i Östhammars kommun.
Ett förslag är att lägga ner små skolor ute på landsbygden då elevantalet sjunker. Detta för att kostnadseffektivisera.

Landsbygdspartiet har valt att inte delta i Valkompassen. Ostkustens Framtid är ett nytt parti och har av den anledningen inte bjudits in till Valkompassen, och har därför gett respons på skolfrågan och på alla andra frågor på sin hemsida.

Partierna ska i Valkompassen börja med att välja mellan dessa svar:
Mycket dåligt förslag
Ganska dåligt förslag
Ganska bra förslag
Mycket bra förslag

Jag tar mig friheten att rödmarkera partier som inte vill utveckla landsbygden – alltså avveckla:

Centerpartiet: Ganska dåligt förslag.
Alla kommunens skolor ska erbjuda hög och likvärdig pedagogisk kvalitet för såväl lärare som elever. Det är det som avgör skolornas framtid både i tätort och på landsbygd. För att ge valfrihet ska elever har rätt att åka med passerande skolskjutslinjer oavsett skolval.

Kristdemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Dessa skolor är otroligt viktiga för en valfrihet för föräldrar

Liberalerna: Ganska bra förslag.
Skolornas kvalitet har företräde.

Lokalpartiet BoA: Mycket dåligt förslag.
Hela kommunen ska leva och det är av största vikt att förskoleklasser upp till ÅK3 kan erbjudas så nära barnen så möjligt. Att satsa på barnen är alltid en god affär på sikt!

Miljöpartiet: Mycket dåligt förslag.
Det är bra om det finns flera olika skolor att välja på i kommunen. Det är också viktigt att de minsta barnen har så kort väg som möjligt till skolan. Därför vill vi behålla även de små skolorna.

Moderaterna: Ganska dåligt förslag.
Idag har vi brist på skollokaler.

Ostkustens Framtid: Mycket dåligt förslag.
OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver. Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten.

Socialdemokraterna: Har inte valt vilken typ av förslag de menar att detta är.
En skola måste kunna rekrytera behörig och bra personal för att eleverna ska kunna få den bästa undervisningen. Klasserna måste också vara tillräckligt stora för att undervisningen ska kunna genomföras enligt kurs och läroplan. Vi vill så långt som möjligt undvika att behöva slå ihop skolor, men om en skola inte håller måttet måste man utgå från vad som är bäst för elevernas kunskapsutveckling.

Sverigedemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Vi måste bevara småskolorna i Östhammars kommun för att hålla landsbygden levande, även för att fler familjer ska ha möjlighet till att bo på landsbygden. Nedläggning av småskolorna gör att landsbygden blir mindre attraktiv för familjer. Vi vill även återuppstarta Morkarla skola igen.

Vänsterpartiet: Mycket dåligt förslag.
Vi behöver de få små skolor som vi har kvar, nu vill många bo på landsbygden och vill ha en skola i närheten, dessutom är skolan ofta bygdens enda mötesplats