Category Archives:Demokrati

Jul. 12.

Till Gimo finns det alltid pengar, men inte till ny sporthall i Östhammar

Samtliga politiska partier i Östhammars kommun har möjlighet att svara på en fråga angående att ny sporthall i Östhammar stad anses ”onödig” fast det ska byggas en ny stor skola för fler årskurser än nu. Några av partierna har som ‘tradition’ mellan valdagarna att inte besvara några som helst frågor från medborgare. När ett parti svarat på en fråga färgas partisymbolen, så du kan själv se vilka partier som nonchalerar frågor från uppdragsgivarna, alltså medborgarna:
http://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

Nu har det kommit ytterligare en fråga till Fråga Politiken och den handlar om den ”onödiga” sporthallen i Östhammars stad.
- Och sen när har kommunen börjat se saker i en kommunekonomiskt perspektiv? Har ju funnits pengar till både ishall och simhall på annan ort. -
Läs hela frågan på Östhammars kommunhus’ hemsida/Fråga politiken:
Sporthall Östhammar

Jul. 12.

50 namnunderskrifter krävs för att Ostkustens Framtid (OF) ska registreras hos Valmyndigheten

Det nystartade lokala politiska partiet i Östhammars kommun, OSTKUSTENS FRAMTID (OF), behöver 50 namnunderskrifter för att registreras hos Valmyndigheten och kunna ställa upp vid valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.
Det är alltså partibeteckningen det handlar om i detta tidiga skede, inte partiprogrammet. Partiprogram läser du och tar ställning till inför valet 2018. Partibeteckning är en annan sak och i det här fallet är partibeteckningen OSTKUSTENS FRAMTID (inte själva förkortningen OF, utan hela partibeteckningen). Detta har heller inget med att göra hur du röstar i valet 2018, utan har endast med registrering av ny partibeteckning att göra.
Läs mer om registrering av partibeteckning hos Valmyndigheten

Lista med namnunderskrifter finns bl.a. i min handväska och jag rapporterar till Åsa Lindstrand (som startar OSTKUSTENS FRAMTID) hur många som undertecknat på min lista, så adderar Lindstrand med sin lista och kan bifoga namnunderskrifterna till myndigheterna. Eftersom inte ens vuxna röstberättigade verkar veta skillnad mellan partibeteckning och partiprogram ber jag er som förstår skillnaden och vill underteckna listan att ta kontakt med mig eller Åsa Lindstrand för underskrift på listan/listorna.
Kontaktuppgifter till OSTKUSTENS FRAMTID hittar du på hemsidan, som är under uppbyggnad:
http://ostkustensframtid.se/kontakt

Senaste intervjun: SVT Nyheter Uppsala 12 juli:
Mor och dotter startar eget parti

Jul. 08.

Nystartade Ostkustens Framtid: ”God dag yxskaft”

Det nystartade politiska partiet i Östhammars kommun, OSTKUSTENS FRAMTID (OF) har haft en intensiv första vecka med bl.a. intervjuer. Åsa Lindstrand, för tillfället oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige efter avhopp från Miljöpartiet, är nu ingen nybörjare i politiken, utan en skicklig granskare och ‘grävare’ och vet hur det ska gå till när det går rätt till.

Det finns något som heter beredningstvång. Ett ärende ska beredas så att fullmäktige kan ta beslut. Att lyda under beredningstvång är inte samma sak som att ta beslut. Men, när dessa två termer blandas ihop hamnar allt färre ärenden hos fullmäktige. Det är detta som Åsa Lindstrand hade hoppats att UNT kände till. När UNT intervjuade Lindstrand om det nystartade OSTKUSTENS FRAMTID valde UNT att även kontakta kommunstyrelsens ordförande (KSO) Jacob Spangenberg  (C). Vad har han med det här att göra?
Läs Lindstrands inlägg på hemsidan OSTKUSTENS FRAMTID så klarnar det:
Intensiv första vecka!

En teveintervju med SVT Nyheter Uppsala sänd kommande vecka.

Jun. 20.

Medborgarförslag om råd och riktlinjer för gestaltning av offentliga rum i Östhammars kommun

Inkommen motion, medborgarförslag, som lyfter behovet av att upprätta riktlinjer för hur man ska förhålla sig till hur det ser ut i stadens vardagsrum, d.v.s. gator torg och parker.
Förslag
Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunens ambitioner för stadens vardagsrum genom dess bebyggelse och den offentliga miljön konkretiseras i ett gestaltningsprogram och uppdraget ges finansiering för dess genomförande.
Bygg- och miljönämnden är en självklar ägare av uppdraget, dock bör Kultur och fritid samt Tekniska förvaltningen ingå i arbetsgruppen.
Läs sidorna 9-11 i kallelsen Bygg- och miljönämnden 21 juni

Maj. 02.

Skrivelse till BUN från elever i Öregrunds skola om dålig skolgård

I Barn- och utbildningsnämndens kallelse inför sammanträde den 4 maj, punkt 10
Skrivelse från elever på Öregrunds skola avseende dålig skolgård.  
Arbetsutskottets beslut 2017-04-20  
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-04 ta fram ett svar på skrivelsen från eleverna på Öregrunds skola.

Mar. 26.

All makt går ut över folket – även vårdstyrelsens makt

Den 9 maj ska vårdstyrelsen ta beslut om jourmottagningarna i Tierp och Östhammar. MP och S vill ha jourmottagningarna stängda nattetid i Tierp och i Östhammar. Av vårdstyrelsens 13 ledamöter är 6 av dem från just MP och S. En av ledamöterna är från Alunda Östhammars kommun, men tillhör S-laget.

Ledamöter i vårdstyrelsen:
Ranch, Malena (MP), Uppsala
Collin, Håkan (S), Heby
Klomp, Anna-Karin (KD), Uppsala
Söderlund, Petra (S), Örsundsbro
Litsner, AnnBritt (S), Knivsta
Sandberg, Lars (S), Alunda
Leijerstam, Fredrik (MP), Uppsala
Ormerod, Neil (V), Enköping
Orring, Emilie (M), Knivsta
Elsborg, Roger (M), Uppsala
Enfeldt, Johan (L), Björklinge
Botka Ncomo, Aranka (C), Uppsala
Perez, David (SD), Uppsala

Mar. 12.

Åsa Lindstrand bloggar om Östhammars kommuns medarbetarundersökning 2015

Kommunen gjorde ingen medarbetarundersökning under 2016. Däremot gjordes en under 2015. Efter att ha begärt ut samtliga resultat av medarbetarundersökningarna och läst igenom dem så är jag inte alls förvånad över att det ser ut som det gör.
Läs mer på Åsa Lindstrands blogg om Gult och orange ledarskap:
https://asalindstrand.wordpress.com

Mar. 10.

Patrik Larsson angående planerna på att lägga ner jourmottagningarna i Östhammar och Tierp nattetid

Patrik Larsson (distriktsläkare, specialist i allmänmedicin) Östhammars Vårdcentral:

Jag inser att de som utrett denna fråga inte diskuterat den med mig som har störst erfarenhet som läkare på jourtid i Östhammar och då har man nog inte heller talat med berörda läkare i Tierp.
Jag misstänker att de människor som bor i norra delen av länet betalar landstingsskatt som alla andra och räknar därmed att nordupplands befolkning borde ha rätt till den beredskap som råder idag.
Då även ambulans och räddningstjänst samt polisen har mindre att göra nattetid anser ni då att även dessa verksamheter borde läggas ner nattetid.

Läs hela inlägget av Patrik Larsson här:
Man planerar nu att lägga ner jourmottagningarna i Östhammar och Tierp nattetid

Ta del av bakgrunden: Pressmeddelande Vårdstyrelsen Region Uppsala:
Nya öppettider för jourmottagningar i Tierp och Östhammar föreslås
Förändringarna i Tierp och Östhammar föreslås gälla från den 1 september 2017.

Feb. 27.

Tillväxtstrategi för Östhammars kommun – samtliga orter

Bilden nedan är en skärmbild från föredragningslistan sidorna 36-50 kommunstyrelsen 28 februari 2017 och har med tillväxtstrategin att göra.
- – - ”den regionala utvecklingen och efterfrågan på bostäder ger oss stöd för att föreslå att tillväxtmålet för nettobefolkningsökning höjs från 200 individer per år till 300-500 per år den närmaste femårsperioden. Totalt
2 000 under 2017-2021. Ett högre mål backas upp av tillgång av planlagd mark och pågående detaljplaner”.
Läs gärna sidorna om hur chefen på Tillväxtkontoret, Ulf Andersson, tänker om tillväxten i Östhammars kommun.

Feb. 23.

Medborgarbudget i Östhammars kommun?

I föredragningslistan, sidan 66, för kommunstyrelsens kommande sammanträde 28 februari står att läsa:

”Förslag att utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget som metod.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att
att ge Strategienheten, Lednings- och verksamhetsstöd och Tillväxtkontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget.
att under 2017 återkomma till Kommunstyrelsen med förslag till hur det skulle kunna genomföras.”

SKL om medborgarbudget:
”Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för modeller för att involvera medborgarna i prioriteringar av de gemensamma resurserna. Medborgarbudget används i alla världsdelar framförallt av kommuner men även på regional nivå. Det sker på olika sätt och med skilda bakgrundshistorier men där fokus för alla är att få medborgarna mer delaktiga i de prioriteringar som måste ske av de gemensamma resurserna.  I denna skrift ger vi en beskrivning av utvecklingen av medborgarbudget och praktiska exempel på hur medborgarbudget har används runt om i världen och i de fyra pilotkommuner som har arbetat med medborgarbudget i det nätverk som Sveriges Kommuner och Landsting har arbetat med under de senaste tre åren. – - – Kommuner som deltagit i nätverk är Avesta, Haninge, Uddevalla och Örebro.”
LÄNK: SKL Medborgarbudget (2011)

Feb. 19.

”En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv” – Åkerlänna skola och Öregrunds skola

Här finns en färsk akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”
Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Feb. 13.

22 mars senaste datum att påverka landsbygdspolitiken

75 punkter som kan förändra den svenska landsbygdspolitiken. Det lämnade den parlamentariska landsbygdskommittén till regeringen nyligen. Nu kan du säga vad du tycker om förslagen – så här gör du.
Läs mer om hur du ska göra hos Land.se:
Nu kan du påverka framtidens landsbygdspolitik – och därför ska du göra det

Feb. 06.

Lagen om tillgänglighet gäller även i Östhammars kommun och i Öregrund

Tidigare fanns en hårdgjord yta, en grusgång, mellan biblioteket och Rådshusparken. Då kunde bl.a. rullstolsburna använda gången. Sedan fick någon (i kommunhuset?) en idé om att låta gräset växa – alltså är gången inte längre än gång och har gjorts otillgänglig för de flesta som inte har friska och pigga ben att gå på. Det är inte okej att göra Öregrund ännu mer otillgängligt än staden redan är.
Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
Ett förslag till kommunhuset angående denna igensatta f.d. grusgång finns på kommunhusets Facebook

Feb. 01.

Media och journalister styrs av vem?

Här finns en mycket bra artikel om media och journalister: – - – ”Och det är på sin plats att påminna om portalparagrafen till en av Sveriges grundlagar, Regeringsformen. Den lyder ”All makt utgår från folket”. Det är en fullgod beskrivning av grunden för vår parlamentariska demokrati. Och medias uppgift är att granska dem som fått folkets förtroende att förvalta denna makt – inte att vara husbondens röst.”
Läs hela artikeln hos LT: Södertäljes vilja att styra media har gått på tok för långt

Och här är en till artikel om media och journalister: – - – ”Hela journalistkåren har gått från att vara en kritiskt granskande kår mot den politiska makten och istället blivit en megafon för den politiska makten. Det tror jag har att göra med en försvagning av mainstream media och det hänger samman med att det är en döende industri.”
Läs hela artikeln hos Newsvoice:
Lars Bern fd styrelsemedlem i SvD: Medierna styrs av journalisternas och makthavarnas ömsesidiga beroendeförhållande

Jan. 30.

Inkontinenta och dementa finns över hela Sverige

Artikeln nedan handlar egentligen inte om endast inkontinens och demens, men även dessa fenomen finns överallt, i stad och på landsbygd – och vilka som ska ta hand om oss när vi  blir äldre och får läckage och blir snurriga och behöver omsorg, omtanke och omvårdnad.

Det är vi som är framtiden, vi som kommer att fortsätta bygga upp välfärdssamhället, ta hand om er när ni blir gamla, inkontinenta och dementa. Vi antar att ni då vill ha bästa tänkbara samhälle, bästa tänkbara vården och bästa maten? I så fall måste ni satsa på oss ungdomar, i hela landet. Vi som faktiskt vill bo och jobba på landsbygden behöver bostäder och ekonomiska möjligheter för att kunna bilda familj och bo kvar. Vi behöver skolor, affärer, bra vägar, trygghet och bredband.
Läs hela artikeln hos Norrtelje Nyheter: Unga vill bo kvar på landsbygden!

Jan. 30.

”Är politikerna dumma i huvudet?”

Jag och en ledamot i Östhammars kommunfullmäktige besökte föreningen Medborgarakuten söndag 29 januari när de hade öppet informationsmöte. Fullsatt i lokalen på Singö. Med på mötet var även en ledamot i Norrtälje kommunfullmäktige. Medborgarakuten arbetar ideellt med att hela Norrtälje kommun ska leva, inte bara Norrtälje stad: Medborgarakuten är föreningen för dig som vill göra din röst hörd men inte vill bli politiker. Ja, varför skulle man vilja bli politiker bara för att man har förslag på förbättringar om det ena och det andra i den kommun man bor i? Är inte politiska partier ett överspelat fenomen numera?
Medborgarakuten har haft problem med att få pressmeddelanden publicerade i Norrtelje Tidning, men får nu i stället uppmärksamhet i Norrtelje Nyheter.

Vi lyssnade på tre mycket inspirerande talare, som alla hade ’på fötterna’ – det var som att lyssna på en beskrivning av Östhammars kommun. En av talarna ställde frågan till åhörarna: ”Är politikerna dumma i huvudet?” – det blir ett tre meter långt blogginlägg om varför denna fråga ställdes, så jag går inte in på bakgrunden till frågan här, men det handlar förstås om vad som brukar hända efter valet och hur politiker väljer att förvalta det förtroende som valresultatet visar och vilka ’löften’ de glömmer ge i valkampanjer.
Löften om avvecklingar och nedläggningar ger inga röster och ingen makt. Och vem representerar politikern dagen efter valet? Som sagt, ett mycket intressant möte med aktiva mötesdeltagare som var begärde ordet.

En medborgarakut i Östhammars kommun? Skulle det fungera? Svar: nej. Det finns inget politiskt engagemang här. Det är knappt att det engagemanget finns ens i kommunfullmäktige och besluten tas ju ändå högre upp, i kommunstyrelsens arbetsutskott, där besluten kallas ”förslag”.

LÄNKAR:
http://medborgarakuten.se
http://norrteljenyheter.se

Skyltar på Singö:

Jan. 17.

Åsa Lindstrand bloggar om ”rövslickare” och anonyma brev

Åsa Lindstrand (oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige) har publicerat ett blogginlägg om rövslickare, anonyma brev och undrar hur smart det är att uppmuntra till utflyttning när kommunen behöver inflyttning. Läs blogginlägget Med mössan i hand på Åsa Lindstrands blogg:
https://asalindstrand.wordpress.com

Jan. 14.

Östhammars kommuns placering 2015 i JÄMIX (164:164) och Attraktiv arbetsgivare (161:199)

Nyckeltalsinstitutet om JÄMIX:
”Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i din organisation. JÄMIX är framtaget i samverkan med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter på jämställdhet.”
De nio nyckeltalen som ingår i jämställdhetsindex är:
Yrkesgrupper, Ledningsgrupp, Lika karriärmöjligheter, Lön, Långtidssjukfrånvaro, Föräldraskap, Deltid, Visstidsanställning och Aktivt jämställdhetsarbete.
164 organisationer medverkade med totalt 564 000 anställda.
Östhammars kommun på sista plats: 164 av 164.

Nyckeltalsinstitutet om Attraktiv Arbetsgivarindex:
”Attraktiv Arbetsgivarindex AVI beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.”
De nio nyckeltal som ingår i Attraktiv Arbetsgivarindex är:
Tillsvidareanställningar, Genomsnittslön, Karriärmöjlighet, Kompetensutveckling, Övertid, Korttidssjukfrånvaro, Personalansvar, Långtidssjukfrånvaro, Avgångar.
199 organisationer med totalt cirka 638 000 har medverkat.
Östhammars kommun på plats 161 av 199.

Länk: Nyckeltalsinstitutet
Länk: Resultatrapporten för Östhammars kommun 2015 finns i föredragningslistan för kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) sidorna 19-97.
SKÄRMDUMP från föredragningslistan:

Nov. 28.

Öregrund behöver en grupp som värnar om Öregrund

Den översiktsplan som kommunfullmäktige kommer att klubba består av politiska viljor och påståenden som inte hänvisar till några vetenskapligt utförda undersökningar.
Jag ger några exempel från ÖP16:

Sidan 24:
Planarbetet ska prioriteras till de serviceorter där efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler är störst.

Hur har politiker och tjänstemän i kommunhuset tagit reda på eller ska ta reda på var efterfrågan på bostäder är störst?

Sidan 29:
Efterfrågan på permanentbostäder [är] för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.

Hur vet politiker och tjänstemän allt detta utan att ha undersökt hur det förhåller sig på riktigt? Var finns redogörelser för undersökningar som gjorts:
1) Att efterfrågan på bostäder är störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk?
2) Att efterfrågan på permanentbostäder i Öregrund är lägre än efterfrågan på delårsbostäder?
3) Att det skulle finnas en förväntad efterfrågan på bostäder i just Gimo? Vem/vilka förväntar sig det?

Sidan 29:
Bostadsutbudet behöver anpassas till behov och efterfrågan.

1) Vems behov?
2) Hur ser den verkliga efterfrågan (inte den politiskt ”förväntade”) ut?

Jag efterlyser fortfarande vetenskapligt utförda undersökningar som bas för alla dessa påståenden i ÖP. Och detta ska alltså kommunfullmäktige klubba som kommunhusets plan.
Jag kan citera många fler påståenden i ÖP16 som inte är underbyggda av seriöst utförda undersökningar, men nöjer mig med dessa.
För övrigt anser jag  att Öregrund behöver en grupp som värnar om Öregrund.

Nov. 21.

Namninsamling: Mot avveckling av Forsmarks skola

En mycket viktig namninsamling! Utbildning och särskilt spetsutbildning måste ges högre status i Östhammars kommun!
Här finns en namninsamling: Mot avveckling av Forsmarks skola:
http://www.osthammar.se/sv/dialog/namninsamling/mot-avveckling-av-forsmarks-skola-

Det verkar som att ett förhastat beslut har tagits utan en utredning eller tanke. Inga elever har tillfrågats om de vill fortsätta på Bruksgymnasiet i Gimo och inga möjliga aktörer har tillfrågats utan man har själv bedömt utan en grund gjord på fakta.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: