Category Archives:Öregrunds avveckling

Maj. 15.

Öregrund i Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram … 30-talet nya bostäder för äldre

På sidan 1046 i kallelsen kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 16 maj 2017 finns denna bild i sammanhanget Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram.
Östhammarshem bygger inte vid kusten (Gräsö, Öregrund, Östhammar) utan håller sig mest i  Alunda, Gimo och  Österbybruk.
Även fast Östhammarshem inte bygger nya hyreshus i Öregrund växer staden invånarantalsmässigt. Men nu kan/vill inte alla ta stora banklån för att bygga villor – Öregrund behöver fler hyreshus för yngre, för par, för barnfamiljer, för  par som separerat …

På sidan 1049 i kallelsen står följande: Noteras bör även att Östhammarshem har tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre.
Det behövs absolut hyresbostäder för äldre i Öregrund. Blir det omflyttning eller inflyttning, är frågan?

Östhammars kommuns Bostadsförsörjningsprogram finns i sin helhet att läsa på sidorna 1040-1061.

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Mar. 10.

De 6 senast lediga lägenheterna hos Östhammarshem i Öregrund

Så här ser det ut för lediga lägenheter och antal intresserade per lägenhet hos Östhammarshem i Öregrund. Jag bokför varje ledig lägenhet och ringer alltid Östhammarshem dagen efter senaste intresseanmälan. Den 9 mars gick intresseanmälan ut på 1:an på Jungmansgatan 25, och jag ringde alltså Östhammarshem den 10 mars.
Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt i Öregrund.
Kvartal 1, januari-mars 2017, just nu:

STORLEK ADRESS ANTAL INTRESSERADE
4 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Feb. 22.

Öregrund i översiktsplanen – den politiska viljan

En fråga/efterlysning på Östhammars kommunhus’ Facebook den 23/1-17:
”Jag söker seriösa utredningar som ger stöd för denna text i Översiktsplan 2016:
‘Efterfrågan på permanentbostäder är för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.’
(Sidan 29 under rubriken Bostäder.)
Tack på förhand.”

Påståenden ska kunna verifieras med seriöst utförda undersökningar. Det finns inga undersökningar som ger stöd för det jag citerat från översiktsplanen. Idag har jag varit i kommunhuset och tänkte att jag skulle få med mig hem någon typ av undersökningar som visar hur efterfrågan på bostäder i kommunen ser ut på riktigt (det är alltså fakta och rapporter jag vill ha). Det finns inga sådana undersökningar. På vad grundar sig då dessa påståenden?
LÄNK: ÖVERSIKTSPLAN 2016

Feb. 21.

”bygga trevåningshus med hiss, inom kvartersmarken på Fjället eller kvarteret Hästen” i Öregrund

Jag läser en UNT-artikel från 2015 om Östhammarshem och lägenheter i Öregrund:

”Skulle det gå att bygga fler lägenheter på höjden på Fjället?
– Nej, rent spontant låter det sig nog inte göras. Det är ganska enkla byggnader i trä och det fordrar en konstruktionsöversyn. Om vi bygger nytt har vi haft en del tankar på att bygga trevåningshus med hiss, inom kvartersmarken på Fjället eller kvarteret Hästen, i takt med att efterfrågan ökar trycket på oss.”

Om vi bygger nytt … I takt med efterfrågan ökar trycket på oss …
Läs hela artikeln igen hos UNT/Det rustas i Öregrund

Feb. 19.

”En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv” – Åkerlänna skola och Öregrunds skola

Här finns en färsk akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”
Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Feb. 14.

På Alla hjärtans dag berättar Östhammarshem att det ska byggas på alla orter – utom Öregrund

Byggplanerna på orterna i kommunen redogjordes för – igen – under kommunfullmäktiges sammanträde 14 februari på Frösåkersskolan i Östhammar.
Det ska byggas på alla orter – utom Öregrund. Eftersom Öregrund saknar politisk representation reagerade ingen i kf på den informationen, som gavs av Örjan Mattsson (S) ordförande i Östhammarshem, ”för att det är Alla hjärtans dag” och Östhammarshems ordförande därför ville berätta något positivt som handlade om i den ordning han nämnde orterna: Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar. Inte ett ord om Öregrund!
Spola fram till 1:24 och lyssna på Östhammarshems ordförande Örjan Mattsson:

Feb. 14.

Har Östhammarshem någon plan för nybyggnation, tillbygge … i Öregrund?

Hittills i år, 2017, ser det ut så här för de lägenheter som varit lediga för uthyrning i Öregrund med Östhammarshem som hyresvärd. Jag fortsätter ‘bokföra’ lediga lägenheter i Öregrund fram till valet 2018.

Feb. 10.

Hur många vill ha lägenhet i Öregrund?

Utveckling eller avveckling av Öregrund? När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?
Info från Östhammarshem vid telefonsamtal dit dagen efter att intresseanmälningarna gick ut på följande två lägenheter på Matrosgatan, kvarteret Fjället Öregrund.
50 personer vill ha en 1:a.
42 personer vill ha en 3:a.

Hur tänker du om det här?

Anmälningstiden på en ledig 2:a (Håkanssons Gata) har inte gått ut ännu. Som jag ser det vill över 100 personer ha lägenhet i Öregrund – men Östhammarshem bygger inga nya lägenheter här.

Jan. 28.

Utbildning och erfarenhet rektor för Öregrund-Gräsö skolor

Första gången rektorstjänsten vid Öregrund-Gräsö skolor var ute var det fem som sökte tjänsten, samtliga utom en från Östhammars kommun (offentliga handlingar, bara att begära ut dem). Ingen av dessa fem ansågs lämplig, enligt chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen Östhammars kommun. Fundering: för att de redan hade anknytning till kommunen och skolorna och kanske inte ansågs vara de rätta att avveckla utan protester?
Nästa gång rektorstjänsten var ute fanns ett tillägg: ”mod att avveckla”. Tre personer sökte tjänsten och ingen är från Östhammars kommun. Här är deras utbildningar och meriter:
1) Utbildningar: International education management and administration, skolledarhögskolan, ämneslärare samhällskunskap och ekonomi.
Arbetslivserfarenhet: skolledare/konsult just nu.
2) Utbildningar: specialpedagog, grundskollärarutbildning svenska-SO 1-7.
Arbetslivserfarenhet: biträdande rektor just nu, projektledare, grundskollärare, klasslärare primaire, briefing officer.
3) Utbildningar: (står inget om det)
Arbetslivserfarenhet: chef för underrättelseenheten polismästare just nu, processledare underrättelsetjänst, rektor/chef, chef för stabsenheten, chef sektionen för militär-civil samverkan.

Skolinspektionens rutinmässiga tillsyn hösten 2015
Inspektion: Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Öregrunds skola besöktes av Skolinspektionen den 19-20 november 2015.
Länk/tidigare blogginlägg: Skolinspektionens tillsynsrapport för Öregrunds skola

Uppföljning: Skolinspektionen genomförde tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Skolinspektionen fattade den 22 januari 2016 beslut efter tillsyn för Öregrunds skola. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Östhammars kommun inkom med 28 april 2016.
Länk: Skolinspektionens uppföljning av Öregrunds skola

Finns praktiska skäl bakom beslut att byta skola till sina barn? Endast under det här läsåret 2016/2017 har fyra (?) elever lämnat Öregrunds skola och fler ska enligt ryktet (kan vara klurigt med rykten dock!) vara på gång. Detta sker alltså efter Skolinspektionens tillsyn av Öregrunds skola.
Som medfinansiär (skattebetalare) av bl.a. kommunala skolor i Östhammars kommun, kan jag säga att jag inte accepterar att inte få veta varför elever lämnar Öregrunds skola. Edsskolan i Östhammar, dit elever från Öregrund flyttar, har mycket gott rykte och det är inte där problemet ligger. Men varför lämnar elever Öregrunds skola? Praktiska skäl? Andra skäl? Det vill jag som Öregrundsbo och skattebetalare veta! Och, det tänker jag ta reda på.

En rektor som kan leda Öregrunds skola framåt, tack! Det väntar jag på nu. Gräsö skola har inga problem.
Ny rektor finns bland 1-3.

Jan. 08.

Kungörelse om granskning, detaljplan för Hamntorget västra Öregrund

Ärende i kallelsen för ksau den 10 januari 2017: Kungörelse om granskning, detaljplan för Hamntorget västra, del av fastigheten Öregrund 8:1.
Granskningstid: 21 december 2016 – 23 januari 2017. 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet, det vill säga del av Hamntorget i Öregrund, återgå till den tidigare markanvändningen torg. I dagsläget är området planlagt för både torg och centrumverksamhet. 
Synpunkter på planförslaget ska lämnas senast 23 januari 2017.
Sidan 11 punkt 9 i kallelse ksau 10 januari

Dec. 27.

Mod att avveckla Öregrund/Gräsö-skolorna

Åsa Lindstrand (oberoende ledamot i Östhammars fullmäktige) har även hon uppmärksammat detta om ”mod” och ”avveckla” vad gäller kvalifikationer för den rektor som Östhammars barn- och utbildningschef, Lisbeth Bodén, söker till Öregrund/Gräsö-skolorna:  Vad är planen för dessa båda skolor när en av kvalifikationerna är att ha mod att avveckla?
Läs blogginlägget av Åsa Lindstrand: Mod att avveckla

Den politiska ledningen och BUN kan mycket väl påstå att detta är en ”verksamhetsfråga” och alltså inget som politiker har med att göra: det är en förvaltningsfråga och tjänstemän får göra som de vill.

Här är den rektorstjänst som åter är ute att söka för ”modiga” rektorer: Som ledare är du lyhörd och du har mod att utveckla, förändra och avveckla.
Rektor till Öregrunds och Gräsö skolor
skola2

Dec. 02.

När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

Ny kategori på Öregrundarbloggen: ”Öregrunds avveckling” och dit hör det här inlägget.

Finns det någon människa som kämpar för att Östhammarshem måste bygga nya lägenheter i Öregrund? Just nu finns 13 lediga lägenheter hos Östhammarshem, men självklart ingen i Öregrund för här byggs inget nytt. Den som äntligen får en lägenhet här släpper den inte ifrån sig för det finns ingen annan lägenhet att byta till. I Öregrund kan därför varken omflyttning eller inflyttning ske. Någon/några vill ha det så. Har du funderat på vilka som vill ha det så och varför? Vad ska Öregrund ha för ”roll” enligt den översiktsplan som kommunfullmäktige snart ska klubba?
http://www.osthammarshem.com/Summarum-sidor/Lediga-lagenheter

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: