Category Archives:Öregrunds utveckling

Maj. 15.

Öregrund i Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram … 30-talet nya bostäder för äldre

På sidan 1046 i kallelsen kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 16 maj 2017 finns denna bild i sammanhanget Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram.
Östhammarshem bygger inte vid kusten (Gräsö, Öregrund, Östhammar) utan håller sig mest i  Alunda, Gimo och  Österbybruk.
Även fast Östhammarshem inte bygger nya hyreshus i Öregrund växer staden invånarantalsmässigt. Men nu kan/vill inte alla ta stora banklån för att bygga villor – Öregrund behöver fler hyreshus för yngre, för par, för barnfamiljer, för  par som separerat …

På sidan 1049 i kallelsen står följande: Noteras bör även att Östhammarshem har tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre.
Det behövs absolut hyresbostäder för äldre i Öregrund. Blir det omflyttning eller inflyttning, är frågan?

Östhammars kommuns Bostadsförsörjningsprogram finns i sin helhet att läsa på sidorna 1040-1061.

Maj. 12.

”Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund”

Citerat från Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentrals Facebook

Vinster i välfärden del 3

”Jo, så till saken om hur du som patient kanske inte tänker på vad som händer ekonomiskt när du slinker in på närmaste mottagning (t ex i Gimo för att du bor eller jobbar där) för att ta blodproverna som doktorn i Öregrund ordinerat, eller kontrollerar blodtrycket hos sköterska eller går hos sjukgymnasten i Östhammar i stället för att åka till oss i Öregrund.

Först utgår det en besöksersättning från Landstinget på 300 kr till den mottagning som tar emot dig vilket ju är rimligt, den mottagning som gör jobbet ska ju få pengen för besöket. Men dessutom får vi i Öregrund en räkning på 300kr för att vår patient är ”otrogen”. Sammanlagt alltså 600kr till den mottagning du besökte och inte var listad på och – 300 kr till din listade mottagning.

Många patienter listar sig hos oss i Öregrund för att vi har en god läkarkontinuitet men tänker inte på att de besök man gör på annan mottagning genererar oss en kostnad. Som det sett ut de senaste åren skenar dessa kostnader. Konsekvensen kan bli att vi inte kan behålla den fantastiska grupp människor som idag är anställda på mottagningen.

Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund så att servicegraden kan fortsätta vara hög.”

FOTO: Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral
LÄNK: Hemsida Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

Apr. 26.

Det tar sig med nya sjösättningsrampen

Det har sprängts och det har gjutits och arbetet med att göra en ny ramp intill Tullbacken Öregrund går framåt. Kallt att jobba i vattnet förstås! En flytbrygga ska dit – det blir bra det här, tror jag.
ramp2 ramp3

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Apr. 05.

Angående ”servicehuset” i gästhamnen Öregrund

Östhammars kommunhus’ svar på frågan om  när kommunens hamnkontor/servicehus i gästhamnen ska rustas:
Upphandling av entreprenör är gjord och Öregrund Bygg  kommer att påbörja renoveringen direkt efter badortsdagarna.

Feb. 21.

”bygga trevåningshus med hiss, inom kvartersmarken på Fjället eller kvarteret Hästen” i Öregrund

Jag läser en UNT-artikel från 2015 om Östhammarshem och lägenheter i Öregrund:

”Skulle det gå att bygga fler lägenheter på höjden på Fjället?
– Nej, rent spontant låter det sig nog inte göras. Det är ganska enkla byggnader i trä och det fordrar en konstruktionsöversyn. Om vi bygger nytt har vi haft en del tankar på att bygga trevåningshus med hiss, inom kvartersmarken på Fjället eller kvarteret Hästen, i takt med att efterfrågan ökar trycket på oss.”

Om vi bygger nytt … I takt med efterfrågan ökar trycket på oss …
Läs hela artikeln igen hos UNT/Det rustas i Öregrund

Feb. 19.

”En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv” – Åkerlänna skola och Öregrunds skola

Här finns en färsk akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”
Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Feb. 14.

Har Östhammarshem någon plan för nybyggnation, tillbygge … i Öregrund?

Hittills i år, 2017, ser det ut så här för de lägenheter som varit lediga för uthyrning i Öregrund med Östhammarshem som hyresvärd. Jag fortsätter ‘bokföra’ lediga lägenheter i Öregrund fram till valet 2018.

Feb. 10.

Hur många vill ha lägenhet i Öregrund?

Utveckling eller avveckling av Öregrund? När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?
Info från Östhammarshem vid telefonsamtal dit dagen efter att intresseanmälningarna gick ut på följande två lägenheter på Matrosgatan, kvarteret Fjället Öregrund.
50 personer vill ha en 1:a.
42 personer vill ha en 3:a.

Hur tänker du om det här?

Anmälningstiden på en ledig 2:a (Håkanssons Gata) har inte gått ut ännu. Som jag ser det vill över 100 personer ha lägenhet i Öregrund – men Östhammarshem bygger inga nya lägenheter här.

Jan. 28.

Utbildning och erfarenhet rektor för Öregrund-Gräsö skolor

Första gången rektorstjänsten vid Öregrund-Gräsö skolor var ute var det fem som sökte tjänsten, samtliga utom en från Östhammars kommun (offentliga handlingar, bara att begära ut dem). Ingen av dessa fem ansågs lämplig, enligt chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen Östhammars kommun. Fundering: för att de redan hade anknytning till kommunen och skolorna och kanske inte ansågs vara de rätta att avveckla utan protester?
Nästa gång rektorstjänsten var ute fanns ett tillägg: ”mod att avveckla”. Tre personer sökte tjänsten och ingen är från Östhammars kommun. Här är deras utbildningar och meriter:
1) Utbildningar: International education management and administration, skolledarhögskolan, ämneslärare samhällskunskap och ekonomi.
Arbetslivserfarenhet: skolledare/konsult just nu.
2) Utbildningar: specialpedagog, grundskollärarutbildning svenska-SO 1-7.
Arbetslivserfarenhet: biträdande rektor just nu, projektledare, grundskollärare, klasslärare primaire, briefing officer.
3) Utbildningar: (står inget om det)
Arbetslivserfarenhet: chef för underrättelseenheten polismästare just nu, processledare underrättelsetjänst, rektor/chef, chef för stabsenheten, chef sektionen för militär-civil samverkan.

Skolinspektionens rutinmässiga tillsyn hösten 2015
Inspektion: Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Öregrunds skola besöktes av Skolinspektionen den 19-20 november 2015.
Länk/tidigare blogginlägg: Skolinspektionens tillsynsrapport för Öregrunds skola

Uppföljning: Skolinspektionen genomförde tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Skolinspektionen fattade den 22 januari 2016 beslut efter tillsyn för Öregrunds skola. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Östhammars kommun inkom med 28 april 2016.
Länk: Skolinspektionens uppföljning av Öregrunds skola

Finns praktiska skäl bakom beslut att byta skola till sina barn? Endast under det här läsåret 2016/2017 har fyra (?) elever lämnat Öregrunds skola och fler ska enligt ryktet (kan vara klurigt med rykten dock!) vara på gång. Detta sker alltså efter Skolinspektionens tillsyn av Öregrunds skola.
Som medfinansiär (skattebetalare) av bl.a. kommunala skolor i Östhammars kommun, kan jag säga att jag inte accepterar att inte få veta varför elever lämnar Öregrunds skola. Edsskolan i Östhammar, dit elever från Öregrund flyttar, har mycket gott rykte och det är inte där problemet ligger. Men varför lämnar elever Öregrunds skola? Praktiska skäl? Andra skäl? Det vill jag som Öregrundsbo och skattebetalare veta! Och, det tänker jag ta reda på.

En rektor som kan leda Öregrunds skola framåt, tack! Det väntar jag på nu. Gräsö skola har inga problem.
Ny rektor finns bland 1-3.

Jan. 24.

När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

Jag brukar ringa Östhammarshem dagen efter att intresseanmälningar ska vara inne på lediga lägenheter i Öregrund.
Den senast lediga 4-rumslägenheten, Matrosgatan kvarteret Fjället: 36 intresserade.
Den senast lediga 2-rumslägenheten, Håkanssons Gata: 41 intresserade.

När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

Jan. 08.

Kungörelse om granskning, detaljplan för Hamntorget västra Öregrund

Ärende i kallelsen för ksau den 10 januari 2017: Kungörelse om granskning, detaljplan för Hamntorget västra, del av fastigheten Öregrund 8:1.
Granskningstid: 21 december 2016 – 23 januari 2017. 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet, det vill säga del av Hamntorget i Öregrund, återgå till den tidigare markanvändningen torg. I dagsläget är området planlagt för både torg och centrumverksamhet. 
Synpunkter på planförslaget ska lämnas senast 23 januari 2017.
Sidan 11 punkt 9 i kallelse ksau 10 januari

Dec. 15.

När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

Tjatig fråga? Jepp! Jag ska tjata om detta tills Östhammarshem bygger nytt i Öregrund!
Jag ringde Östhammarshem idag den 15 december och frågade hur många som anmälde sitt intresse för den lediga 1:an på Matrosgatan 26, kvarteret Fjället, Öregrund. Av 48 som anmälde sitt intresse har 7 kontaktats. Om ingen av dessa 7 vill ha lägenheten finns det alltså många fler att kontakta.
Länk: Lediga lägenheter hos Östhammarshem

Dec. 08.

Eventgrupp för Öregrund

Efter jul och nyår är vi två Öregrundare som ska träffas under arbetsnamnet ”EVENTGRUPP”. Vi har så många idéer som passar Öregrunds stad och slår nu våra kloka Öregrundshuvuden ihop. Det saknas verkligen inte events i Öregrund någon av årstiderna, men vi har förslag på ännu fler events. Vi kommer att skriva minnesanteckningar (vem gör vad) men vill vara en löst sammansatt grupp som endast planerar för datum och tid för träffar, alltså ingen förening med styrelse. Första träffen är vi två och sedan får vi se vart det bär. Vi satsar på kvalitet, inte kvantitet – det kan alltså räcka med två personer för att få något gjort.
Heja, heja Öregrund – året om!

Dec. 08.

16 februari: Workshop om Öregrund som attraktiv stad

16 februari 2017 klockan 18:00. Workshop om hur Öregrunds stad kan göras ännu mer attraktiv.
(Dessa workshops arrangeras på varje ort i kommunen.)
Plats: Sven Persson-hallen.
Anmälan till: Micaela Zackrisson, Företag i Samverkan:
micaela@foretagisamverkan.se

Nov. 30.

Öregrunds vårdcentral: sjätte året i privat regi

Öregrunds vårdcentral togs över av Praktikertjänst den 1 december 2010 och har sedan dess drivits i privat regi. Heja, heja!

Nov. 28.

Öregrund behöver en grupp som värnar om Öregrund

Den översiktsplan som kommunfullmäktige kommer att klubba består av politiska viljor och påståenden som inte hänvisar till några vetenskapligt utförda undersökningar.
Jag ger några exempel från ÖP16:

Sidan 24:
Planarbetet ska prioriteras till de serviceorter där efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler är störst.

Hur har politiker och tjänstemän i kommunhuset tagit reda på eller ska ta reda på var efterfrågan på bostäder är störst?

Sidan 29:
Efterfrågan på permanentbostäder [är] för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.

Hur vet politiker och tjänstemän allt detta utan att ha undersökt hur det förhåller sig på riktigt? Var finns redogörelser för undersökningar som gjorts:
1) Att efterfrågan på bostäder är störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk?
2) Att efterfrågan på permanentbostäder i Öregrund är lägre än efterfrågan på delårsbostäder?
3) Att det skulle finnas en förväntad efterfrågan på bostäder i just Gimo? Vem/vilka förväntar sig det?

Sidan 29:
Bostadsutbudet behöver anpassas till behov och efterfrågan.

1) Vems behov?
2) Hur ser den verkliga efterfrågan (inte den politiskt ”förväntade”) ut?

Jag efterlyser fortfarande vetenskapligt utförda undersökningar som bas för alla dessa påståenden i ÖP. Och detta ska alltså kommunfullmäktige klubba som kommunhusets plan.
Jag kan citera många fler påståenden i ÖP16 som inte är underbyggda av seriöst utförda undersökningar, men nöjer mig med dessa.
För övrigt anser jag  att Öregrund behöver en grupp som värnar om Öregrund.

Nov. 19.

När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

ÖSTHAMMARSHEM INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING:
23 st. lägenheter i Alunda, samt 17 st. lägenheter i Gimo, Östhammars kommun.
Länk: Inbjudan till anbudsgivning/Östhammarshem

Nov. 09.

Flest i tomtkö i Öregrund och i Alunda

Öregrund: 24 i kö och det finns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det finns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det finns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det finns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det finns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det finns 20 tomter.

UNT.se 27 augusti 2016:
– Som vi ser det nu finns absolut störst tryck i Alunda. Det är också med hänsyn till det som vi har dragit igång planarbete där. För Björnhålsskogen hoppas vi att detaljplanen är klar våren 2017, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Nya regler för tomtköp oroar

Nov. 06.

Det finns ingen efterfrågan på permanent-boende i Öregrund (enligt översiktsplanen)

Jag läser översiktsplanerna 2015 och 2016, jämför och sammanställer – det kommer att ta mig några veckor.
I ÖP 2015 står ”intressanta” saker att läsa om bostäder runt om i kommunen. Öregrund är en stad vid kusten i den här kustkommunen och bakom texten i ÖP 2015 finns troligtvis en ”våt dröm” om Öregrund som kommunens somriga kassako och där ingen kommunal service därför behöver finnas.

Jag citerar avsnittet om Bebyggelseutveckling, sidan 29 i ÖP 2015:
Geografiskt är efterfrågan på permanentbostäder för närvarande störst i Österbybruk, Alunda och Östhammar. I Öregrund och i skärgården ligger tonvikten i efterfrågan på fritidsbostäder. Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo, bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.

Förväntad efterfrågan? Vem/vilka förväntar sig det?

Hur vet folket i kommunhuset och på Östhammarshem att det inte finns någon efterfrågan på permanentboende i just Öregrund? Hur vet de förresten något alls om var folk i kommunen vill bo? Var kan undersökningar om detta laddas ner och läsas? Finns utredningar att ta del av?

UNT 15 mars 2016: En intervjuundersökning med 300 kommuninvånare som gjordes i fjol visar visserligen inte att det finns någon stor efterfrågan på hyreslägenheter i Gimo.  I Öregrund har 6 lägenheter ställts i ordning på Smedjegatan, och efterfrågan har varit stor.

Styrelsen för Östhammarshem? Vilka ’sitter’ där? Klicka på länken och ta en titt under ordinarie ledamöter. Där återfinns bl.a. kommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S), Gimo.

64 personer visade intresse för 3:an på Jungmansgatan, Fjället, Öregrund
ÖP 2015: Bostadsutbudet behöver anpassas till behov och efterfrågan (sidan 29). Jasså?

Östhammarshems senaste lägenheter i Öregrund gick åt med en grisblink

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: