Category Archives:Öregrunds utveckling

apr. 03.

Öregrunds ’finest’ – Utvecklingsrådet

Stort tack till Öregrunds Utvecklingsråd som initierade ett möte med Östhammarshem idag. Det var inte ett möte för allmänheten, utan rådet och representanter från Östhammarshem hade möte i Öregrund – om vad är inte så svårt att räkna ut.

mar. 31.

Öregrunds Utvecklingsråd har en hemsida

Öregrunds Utvecklingsråd har en hemsida. Den bör man följa om man gillar Öregrund, och särskilt om man till och med bor i Öregrund.
Facebook-grupper kan endast den som har egen Facebook se. Men Facebook-sidor kan alla se utan att själv ha ett Facebookkonto.

Öregrunds Utvecklingsråd har en Facebook-sida, så varsågod, här är den:
Länk: Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook

mar. 19.

Trångbodda Kustlaboratoriets framtid i Öregrund och i kommunen?

Den 27 mars 2018 daterade Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun en inkommen bygglovsansökan från SLU Kustlaboratoriet i Öregrund via Östhammars kommun (Tekniska förvaltningen), som äger fastighet 33:8 (gamla skolan, som SLU hyr för Kustlaboratoriets verksamhet).
Det är den som äger fastighet som lämnar in bygglovsansökan.

I bygglovsansökan: ”Inredning av befintlig vind för tillfälliga kontorsplatser för studenter, gästarbetare mm. Inga fasta kontorsplatser ska vindskontoret användas till.”

BoM-nämnden avslog bygglovsansökan
Bygg- och miljönämnden avslog bygglovsansökan 23 maj 2018. Dnr: BMN-2018-729
”Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).”
”Fastigheten omfattas av detaljplan 5.89. Bestämmelserna innebär bl.a. att byggnaden är arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull och får inte förvanskas till det yttre.”
”Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på förvanskning av byggnadens yttre.”
”Byggnaden/fastigheten ligger inom ett utpekat bevarandeområde Ös 12 enligt ’Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun’.
”Byggnaden är klassificerad som värdefull. Området är av riksintresse för kulturmiljövården.”

Min reflektion: Öregrunds torg är även det 12 månader om året ett riksintresse! Och se hur det ser ut efter kommunens alla beviljande av bygglov!

”Byggnaden får inte förvanskas (8 kap. 13 § PBL).”
”Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagna takfönster och förstoring av befintliga takkupor är en förvanskning av byggnadens yttre.”
”Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska arbetslokaler ha en rumshöjd på minst 2,4 m. Detta får underskridas i begränsade delar av rum. I detta fall är det endast 16 av 64 kvm (25 %) som har en rumshöjd på 2,4 m eller högre. Då ett tredje våningsplan inreds kommer kravet på hiss in i bilden. Tillgänglighetskravet kan därför inte anses tillgodosett. Huruvida brandkraven uppfylls har inte redovisats. Därmed anses inte vinden vara lämplig för tänkt ändamål.”
”Avvikelsen kan inte betraktas som liten. Ansökan ska därför avslås.”

* När jag fått okej från A-sidan Arkitekt lägger jag ut deras bild på hur byggnaden skulle ha sett ut med takfönster.
* Det finns nog fler ställen där ”hissen inte går ända upp”. I gamla skolan finns hiss från entréplan upp till andra våningen. Kan inte vara ’rocket sience’ att få hiss hela vägen upp till vinden.
* Brandkrav? Krav på brand? BoM-nämnden hade kunnat begära in information om brandskydd.

LÄNKAR:
A-sidan Arkitekt, som gjorde alla skisser och ritningar till bygglovsansökan

Boverket (om rumshöjd)

Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun. (Om Öregrund sidorna 107-113)

Plan- och bygglagen

jan. 23.

Sponsorer sökes till Öregrundsbänkar på Klockarhöjden

Vill du vara med och sponsra nya bänkar till Klockarhöjden, där klockstapeln finns?
Där ska skapas plats för 6 nya bänkar. Det blir likadana bänkar som finns i Societetsparken, med sponsorernas namn på. Se gärna illustration om Klockarhöjden på Öregrunds bibliotek. Projektet ingår i Attraktiv och Levande Ort/Öregrund med ortssamordnare Hans Lindström: havet43@gmail.com
Det finns redan sponsorer till några nya bänkar på Klockarhöjden, men några sponsorer saknas.
Vill du veta mer om bänkar och om sponsring? Kontakta Bertil Rudström, Öregrund:
bertil.rudstrom@rosendal.se

Dec. 27.

Laglighetsprövning om Tallparksgården

Jan Stanje och jag har ansökt om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Uppsala av kommunstyrelsens beslut om att stoppa planerna på att bygga ut Tallparksgården. Eftersom vi inte erkänner kommunstyrelsen som Östhammars kommuns högsta beslutande organ valde vi att överklaga beslutsnivå i stället för beslutet, och hänvisar i vår överklagan till kommunallagen:

Vi hänvisar till Kommunallagen, 5 kap. Fullmäktige, 1 § om fullmäktiges uppgifter:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
   1. mål och riktlinjer för verksamheten.

Kommunstyrelsen verkar ha förstått kommunallagen som att kommunfullmäktiges enda uppgifter är att klubba budget och policydokument.
Överklagan är på 3 sidor, men jag citerar inget mer från överklagan här. Vi har båda fått brev från Förvaltningsrätten med diarienummer.
Vad händer nu? Antingen upphäver Förvaltningsrätten kommunstyrelsens beslut, eller så avslår Förvaltningsrätten överklagan och ger kommunstyrelsen rätt.

Dec. 04.

Öregrund – attraktiv och levande ort

Så här ska det gå till, och det är det här arbetssättet som Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling tagit beslut om:

Idéer ska komma från ortsborna och genomföras av bl.a. ortsborna samt att nyttan ska tillfalla ortsborna och de som verkar där.

I projektet är det alltså inte Östhammars kommun via Tekniska eller andra förvaltningar som bestämmer vad Öregrundsborna behöver – den metoden har inget med lokalt ledd utveckling att göra. I projektet för Öregrunds del finns just nu två områden som ska vara lokalt ledda: Västerhamn och Klockarhöjden/området runt klockstapeln.
Varje ort i kommunen har nu en ortssamordnare. En samordnare är spindeln i nätet. Öregrund har en mycket bra samordnare i Hans Lindström, som nås på e-post: havet43@gmail.com

Dec. 04.

Minnesanteckningar Öregrunds Utvecklingsråd 7 november

Den 7 november 2018 hade Öregrunds Utvecklingsråd sitt senaste styrelsemöte.
Länk: Minnesanteckningar styrelsemöte Öregrunds Utvecklingsråd

Nov. 14.

Arbetet med Röda bron pågår

Den efterlängtade Röda bron sjösätts i Hummelfjärd våren 2019. Just nu pågår, vid Tallparkens tennisbanor, arbetet med de 8 sektionerna, som tillsammans kommer att bilda 64 meter bro.
Bron är finansierad av Östhammars kommun, Lions Club Öregrund samt med medlemsavgifter Tallparkens Vänner.
Nästa projekt för Tallparkens Vänner: Gula bron!

Tallparkens Vänner på Facebook:
Länk till gruppen (syns endast för FB-användare)
Länk till sidan (syns för alla)

okt. 29.

Järnvägen Uppsala-Öregrund blev inte av

Järnvägen mellan Uppsala och Öregrund blev inte av. Varför blev den inte av?

Forskning om järnvägen som inte blev av
År 1901 bildades Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag med säte i Uppsala. Bolagets ändamål: ”Att bygga och trafikera en normalspårig järnväg [1435 mm mellan rälsen] mellan Uppsala och Östhammar samt Öregrund.” VD för bolaget var advokat Karl Tycho Louis Chrysander.
Bolaget upplöstes 1935.

Man ville anlägga en järnväg mellan Uppsala och Öregrund med följande sträckning på 79 kilometer: Uppsala station – Norra Hellby station – Karby hållplats – Skeke station – Husby station – Skoby hållplats – Alunda station – Mångsta hållplats – Gimo station – Hökhuvud hållplats – Uppskedika hållplats – Östhammar station – Söderby hållplats – Öregrund station.

Jag har skrivit så mycket mer om det här än bara den här texten. Jag använder så många källor som möjligt, och väntar nu besked från Östhammars kommun/kommunarkivet om när jag kan besöka arkivet för att få fram mer information i järnvägsfrågan. Just nu har jag många frågor:

* Varför drog Östhammars stad tillbaka sitt intresse? Trodde de att Öregrunds stad skulle expandera och utvecklas mer än Östhammars stad? Östhammar visade intresse på nytt efter några år. Varför?
* Stämmer det att handlarna i Öregrund inte ville ha järnväg från Öregrund till Uppsala, för att de var oroliga för att Öregrundsborna skulle ta tåget till Uppsala och handla där i stället? Finns några skrivelser om det?
* Vad hände med de 200 000 kronorna som Öregrunds stad lånade av staten för att köpa aktier i Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag? Omräknat till dagens värde: 6,2 miljoner kronor.

Längre fram i tiden, nämligen år 2009, lämnade Agneta Gille (S) en motion till riksdagen med förslag om järnväg mellan Uppsala och Östhammar. Avslag på motionen! ”Förstås”, vill jag gärna tillägga. Det verkar vara stadsborna som definierar landsbygden utifrån vad de själva använder landsbygden till. Tåg i det ”pittoreska” och ”idylliska” passar helt säkert inte in i stadsbornas bild av semesterparadiset i norra Roslagen.
Länk till Agneta Gilles motion
* De politiska partierna Miljöpartiet Östhammar och Ostkustens Framtid vill ha spårbunden trafik i Östhammars kommun. Varför vill inte de övriga politiska partierna ha det? De har åtminstone inte uttalat sig i frågan. Varför inte?

aug. 19.

Utvecklingsrådets och Båtklubbens remiss på förslag detaljplan Öregrunds hamn

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook:
Här kan du läsa den remiss som Öregrunds Utvecklingsråd tillsammans med Öregrunds Båtklubb har lämnat till kommunen rörande förslag till detaljplan för Öregrunds hamn:
Länk: Synpunkter på detaljplaneförslag 

aug. 17.

Skiss och karta över Öregrunds hamn – ny detaljplan

Den övre bilden är en skiss som Hans Lindström från Öregrund gjort. En vision och tanke om hur Öregrunds hamn bör se ut i fullständig utbyggnad. Det är en reviderad skiss av den som finns anslagen vid kajen gästhamnen.
Den under bilden är en karta som med vita markeringar visar vad det finns budget för just nu. Kontaktperson är Anders Johnsson, Östhammars kommun:
anders.johnsson@osthammar.se
Länk: Smart Marina
skiss 2

jul. 25.

Utegym vid Vattentornet Öregrund?

Vad tror du om ett utegym i Öregrund? Det finns ett litet utegym vid Öregrunds skola/isbanan, men Öregrund behöver ett större där fler än nu kan gymma samtidigt.
Ett förslag om utegym har inkommit till Öregrunds Utvecklingsråd:

Jag tror, eller är ganska säker på, att Öregrundsborna skulle uppskatta ett utegym. Jag föreslår att utvecklingsrådet undersöker finansiering för utegym vid Vattentornet. Området vid vattentornet är just nu upptaget av en hundrastgård, som kommunen mycket olämpligt placerade där utan att kommunicera med omkringboende. Platsen lämpar sig bättre för utegym. Hundrastgården kan flyttas till gräsytan till höger om Sven-Persson-hallen.

jun. 26.

Intressegrupperna inom Öregrunds Utvecklingsråd

Det finns just nu fyra intressegrupper inom Öregrunds Utvecklingsråd: Skola – Hamn – Trafik – Gestaltning av offentliga rum. I pärmen på biblioteket står i det senaste protokollet vem som är sammankallande för varje grupp. Kolla i pärmen!
Följ rådet på Facebook:  https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

jun. 14.

Skolgrupp i Öregrunds Utvecklingsråd

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook 14 juni 2018:

Vid styrelsemötet igår bildades en skolgrupp bestående av Malin Mikic, Sakarias Petersson, Jonas Månsson, Olle Pettersson och Maria Loboda.
Representanter från skolgruppen kommer att närvara vid det öppna möte som ska hållas på Frösåkersskolan på måndag den 18/6 kl 17. 00. Mötet kommer att handla om ”nya” Frösåkersskolan. Intresserade kommer bland annat att få ta del av planeringsprocess, planritningar och få information om hur man tänker sig att lokalerna kan användas för att främja lärande och trygghet. Eftersom Utvecklingsrådets uppgift är att föra fram idéer, farhågor, kritik, reflektioner med mera från Öregrunds invånare till berörda beslutsfattare hoppas vi att ni som känner engagemang för skolan hör av er till oss.

Följ utvecklingsrådet på Facebook:  https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

jun. 09.

Öregrunds befolkningsutveckling 1960-2017

Invånarantalet i tabellen nedan innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år i Öregrund. Källa: SCB Statistikdatabasen.
Det var ett tag sedan vi var uppe över 1600 folkbokförda i Öregrund. Men det kan ändras snabbt när föräldrar byter skola från Öregrund till Östhammar till sina barn och även flyttar från Öregrund.

jun. 02.

”Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund”

Citerat från Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentrals Facebook

Vinster i välfärden del 3

”Jo, så till saken om hur du som patient kanske inte tänker på vad som händer ekonomiskt när du slinker in på närmaste mottagning (t ex i Gimo för att du bor eller jobbar där) för att ta blodproverna som doktorn i Öregrund ordinerat, eller kontrollerar blodtrycket hos sköterska eller går hos sjukgymnasten i Östhammar i stället för att åka till oss i Öregrund.

Först utgår det en besöksersättning från Landstinget på 300 kr till den mottagning som tar emot dig vilket ju är rimligt, den mottagning som gör jobbet ska ju få pengen för besöket. Men dessutom får vi i Öregrund en räkning på 300 kr för att vår patient är ”otrogen”. Sammanlagt alltså 600 kr till den mottagning du besökte och inte var listad på och – 300 kr till din listade mottagning.

Många patienter listar sig hos oss i Öregrund för att vi har en god läkarkontinuitet men tänker inte på att de besök man gör på annan mottagning genererar oss en kostnad. Som det sett ut de senaste åren skenar dessa kostnader. Konsekvensen kan bli att vi inte kan behålla den fantastiska grupp människor som idag är anställda på mottagningen.

Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund så att servicegraden kan fortsätta vara hög.”

FOTO: Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral
LÄNK: Hemsida Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

maj. 24.

Öregrunds Utvecklingsråd (ÖUR) har en Facebooksida

För att se uppdateringar på en Facebooksida behöver du inte själv ha en Facebook (det gäller endast om du vill in i Facebook-grupper). Du kan alltså läsa alla inlägg som Öregrunds Utvecklingsråd skriver på sin nya Facebooksida:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

maj. 23.

Uppdatering angående Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

Trafikverkets senaste uppdatering om Åtgärdsvalsstudie – Öregrund är från dagens datum 23 maj 2018. ”Processen med åtgärdsvalsstudien ska vara avslutad 2018-11-30. Vi publicerar vår slutrapport vintern 2018/2019.”
Citat från Dialogmötet den 24 april: Det återstår analysarbete:

I stora drag handlade dialogmötet om att identifiera lösningar utifrån fyrstegsprincipen: Tänk om, optimera, bygg om eller bygg nytt. Exempel på steg 1-2-åtgärder som framkom från dialogen är bland annat: anpassa tidtabellen för buss med färjetrafiken, utöka färjetrafiken (vilket kommer att ske på försök redan nu i sommar), förtydligande av var gående och cyklister kan röra sig säkert, se över hastigheten, se över hållplatslägen och bussens rutt, möjligheter för bussen att ta sig ner till färjeläget, väjningsregler och framtagande av en parkeringsstrategi, information om kötid med mera.

Exempel på steg 3-4-åtgärder som kommer att diskuteras vidare samt bedömas utifrån måluppfyllelse samt lönsamhet är: breddad väg, infartsparkering till Öregrund, bättre parkeringsmöjligheter samt vänteläge för de som kommer från Gräsösidan och bara ska till Öregrund, anläggande av gång- och cykelbanor, nytt färjeläge med mera. Trafikverket arbetar nu vidare med de förslag som togs fram under mötet med åtgärdsbeskrivning, måluppfyllelse samt effektbedömning. Det innebär att vi till hösten kan redovisa konkreta förslag.

LÄS MER HOS TRAFIKVERKET:
Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

mar. 12.

Styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd

Tills dess att styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd, med 12 ledamöter och 6 suppleanter, har tagit beslut om eventuell hemsida, kan protokoll och övrig information från rådet läsas endast i pärmenÖregrunds biblioteket
Rådet har även en förslagslåda på biblioteket.

Styrelsen hade konstituerande möte den 28 februari och fördelade rollerna i rådet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet från det konstituerande mötet finns i pärmen.

ÖUR2

mar. 09.

Det föddes 20 barn i Öregrund år 2017

I tabellen syns bl.a. hur många barn som föddes i tätorter och på landsbygd i Östhammars kommun år 2017. I Öregrund föddes 20 barn, men tyvärr föddes inga barn alls på Gräsö.