Category Archives:Politik

Sep. 20.

Utökning av boendeplatser på Tallparksgården Öregrund till maximalt 60 platser

I Socialnämndens protokoll  sidan 16
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till ”letter of intent”.   
Socialchef får i uppdrag att teckna ”letter of intent” med Östhammarshem om att starta förprojektering av utökning av boendeplatser på Tallparksgården.  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
Tillföra nya boendeplatser för äldre i särskilt boende. Detta föreslås ske genom en utökning av boendeplatser på Tallparksgården i Öregrund till maximalt 60 platser. 
Utöka socialnämndens rambudget med cirka 13 miljoner kronor (halvårseffekt) för drift av verksamheten från och med 2020 i den takt den nya verksamheten tas i anspråk. 
Anslå medel till projektkostnader på 5,3 miljoner kronor.

På Tallparksgården finns idag 23 lägenheter.
LÄNK: TALLPARKSGÅRDEN

Sep. 18.

Röstfördelning 2017 till kyrkofullmäktige i Roslagens Norra Pastorat

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Valdeltagande: 15,47 % = 1 010 avlagda giltiga röster. 18 ogiltiga röster.
Antal röstberättigade var 6 646 personer.
Så här röstade vi i Roslagens Norra Pastorat till vårt kyrkofullmäktige (Frösåkers församling och Öregrund-Gräsö församling) i kyrkovalet 2017:

Sep. 17.

Kyrkovalet – Valdeltagande röstberättigade i Öregrund-Gräsö till kyrkofullmäktige

Valdeltagande i Kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, och man kan ju tycka att åtminstone ett av valen, nämligen till vår egen församlingens kyrkofullmäktige borde vara intressant att rösta i? Så här har det sett ut genom åren:

År 2001 röstade 354 personer
År 2005 röstade 332 personer
År 2009 röstade 211 personer
År 2013 röstade 182 personer

Sep. 15.

Det finns kommunal mark på Gräsö! Varför bygger inte Östhammarshem lägenheter på Gräsö?

Det finns kommunal mark på Gräsö och det behövs hyreslägenheter på Gräsö! Senast det byggdes hyresrätter (40 lägenheter, Sundsborg, privat aktör) på Gräsö ökade Gräsös befolkning med cirka 100 personer. Det var i början av 1990-talet.
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C):
”Östhammars kommun äger ett markområde där det enligt tekniska förvaltningen skulle gå att bygga fem eller sex fastigheter.”

Så, varför bygger inte Östhammarshem hyreshus på Gräsö då? Mark finns! Sätt igång med processen! Men, Spangenberg  tycker att privata aktörer kan bygga på Gräsö: ”Kommunen är beredd att genom en markanvisning överlåta marken till den möjliga exploatören” …
LÄNK: SR P4 Uppland - Fler bostäder önskas på sommarresemål

En fråga till politiken i Östhammars kommun: Hör Gräsö till Östhammars kommun på riktigt, eller är ön ett sommarnöje (precis som Öregrund) för även er?

Sep. 14.

Östhammars kommuns bostadsförsörjnings-program på gång att klubbas av kommunfullmäktige

Jag tycker att du ska läsa hela bostadsförsörjningsprogrammet!
Det finns i kallelsen till kommunfullmäktige sidorna 96-117

Ställ dig frågan: Vad vill politiken med Öregrund? Hur f-n ska Öregrund få ökad inflyttning när Östhammarshem inte bygger nya lägenheter här? Turister och sommargäster efterfrågar självklart inte hyresrätter, men vi som bor permanent i Öregrund, eller de som vill flytta hit till en hyresrätt …?
Ska Öregrundsungdomarna fortsätta bo hos föräldrarna tills de fyllt 35 år, eller vad? Tänker sig folket i Östhammars kommunhus att det blir 30 lediga lägenheter eller annat boende i Öregrund om/när Tallparksgården byggs ut?

Några citat från bostadsförsörjningsprogrammet:

- – - ”Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.” – - -
(sidan 98 i kallelsen)

- – - ”Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara underlag för kommunens arbete med planläggning.” – - -
(sidan 98 i kallelsen)

- – - ”ca 1 000 småhus används för fritidsändamål medan ca 500 fritidshus används som permanentbostad. Totalt, inklusive fritidshus, finns ca 16 400 bostäder i kommunen, varav omkring 60 procent används för permanentboende” – - -
(sidan 103 i kallelsen)

- – - ” Östhammarshem är i dagsläget i produktion av hyresbostäder i Alunda, Gimo och Österbybruk.” – - -
(sidan 104 i kallelsen)

- – - ”Fördjupade översiktsplaner har påbörjats 2017 över Alunda och kustområdet.” – - -
(sidan 105 i kallelsen)

- – -  ”Totalt i november 2016 finns lediga tomter för ett drygt femtiotal villor, främst i Österbybruk, Gimo och Hargshamn men nästan inga lediga tomter i Östhammar, Öregrund och Alunda.” – - -
(sidan 105 i kallelsen)

- – -  ”Noteras bör även att Östhammarshem har tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre.”
(sidan 105 i kallelsen)

- – - ”Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att starta processen med att ta fram beslutsunderlag inför en eventuell utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund, vilket kan ge mer än 30 nya platser och en jämnare fördelning mellan behov och kapaciteten i kommunen. I Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det i dagsläget 51 invånare över 65 år per plats i särskilt boende – klart flest i kommunen.” – - -
(sidan 108 i kallelsen)

- – - ” En utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund ligger nära till hands, men beslut har ännu inte fattats i frågan.” – - -
(sidan 112 i kallelsen)

- – - Östhammarshem: ” Vi har vidare tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre.” – - -
(sidan 115 i kallelsen)

- – - Länsstyrelsen: ”Det bör framgå i riktlinjerna om och hur kommunen använder sin politiska styrning till allmännyttan för att planera så att alla invånare i kommunen ska ges möjlighet till goda bostäder.” – - -
(sidan 116 i kallelsen)

Sep. 14.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 20 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen eller när Skolinspektionen är klar med en utredning.
Fram till dagens datum 14 september 2017 har Östhammars kommun anmälts 20 gånger till Skolinspektionen under 2017.

Olandsskolan 5 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Olandsskolan 1 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Vallonskolan 27 juni: Avslutas med anledning av att nytt ärende öppnas
Öregrunds skola 22 juni: Uppföljning: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Vallonskolan 12 juni: pågående utredning
Vallonskolan 7 juni: Beslut att inte utreda
Österbyskolan 24 maj: pågående utredning
Österbyskolan 17 maj: överlämnande till annan myndighet
Österbyskolan 11 maj: Beslut att inte utreda

Olandsskolan 2 maj: pågående utredning
Österbyskolan 11 april: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 23 mars: Beslut att inte utreda
Vallonskolan 22 mars: Beslut att inte utreda
Kommunnivå 28 februari: uppföljning – huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Olandsskolan 23 februari: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
Frösåkersskolan 22 februari: eleven har slutat
Öregrunds skola 27 januari: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 24 januari: beslut efter prövning: kritik
Öregrunds skola 11 januari: beslut efter prövning: kritik

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Sep. 13.

OSTKUSTENS FRAMTID: Östhammars kommuns nyaste tillskott i politiken

Ett helt nytt politiskt parti i Östhammars kommun och som ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018:
OSTKUSTENS FRAMTID (OF): http://ostkustensframtid.se (Sidan är under uppbyggnad.)

Alla beslut ska föregås av framtagande av ett ordentligt beslutsunderlag där varje faktapåstående har en tydlig källa.

Vem är Åsa Lindstrand? Jag är politiskt oberoende ledamot i Östhammars kommuns kommunfullmäktige. Utöver det är jag ersättare i Socialnämnden. Privat är jag egenföretagare, student, ideellt aktiv i andra föreningar, mamma, sambo och husägare.

Sep. 12.

Tankesmedjan: Korrupt kommun inga problem för Östhammars invånare – de får ju en ny idrottsplats

Det här avsnittet (3:16 minuter) från Tankesmedjan är från 16 juni 2015, och/men fortfarande aktuellt. Avsnittet har rubriken Korrupt kommun inga problem för Östhammars invånare – de får ju en ny idrottsplats.
Det här med satir och humor kan verkligen få folk att fatta … tror jag. Vad tror du?
LÄNK: LYSSNA PÅ DET KORTA INSLAGET HOS TANKESMEDJAN

Vad är korruption egentligen?
Finns en gemensam definition att enas kring? Det här är mer en beskrivning än en definition:
Förutom en allmän moralisk invändning mot korruption så gäller också att ett korrumperat beteende innebär minskad effektivitet då pengar hamnar i fel fickor och inkompetenta eller mindre kompetenta personer placeras i verkställande funktioner. Samhällets förvaltning blir med andra ord kostsammare och mindre effektiv än den annars skulle ha varit.
LÄNK: DET GODA SAMHÄLLET – VAD ÄR EGENTLIGEN KORRUPTION?

Sep. 11.

Vill vi ha ett kanske-säkert slutförvar i Forsmark?

Jag hoppas verkligen att du läser på om slutförvaret, både om platsen och om metoden … Kan vi leva med ett nästan-tätt slutförvar?
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss:
http://upptilloss.se

Sep. 11.

Barn- och utbildningsnämnden om Öregrund – ”Området är attraktivt”

Jag läser kallelsen för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september och citerar:

Födelsetalet i Öregrundsområdet (Öregrund, Gräsö, Söderön/Långamla) har i stort sett varit konstant de senaste 15 åren. Numera är varje generation i området ca 25 barn. Området är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %).

Förskola
I Öregrund inklusive Gräsö finns 85 permanenta förskoleplatser, 10 extra platser i anslutning till förskolan Skutan samt 20 platser hos privata dagbarnvårdare, totalt 115 platser. Prognosen för 2018 är 106 barn, d v s platserna räcker. Vid tillväxt om 10 % kommer ca 120 platser att behövas.

Det skulle troligtvis vara möjligt att utöka förskoleplatserna på Gräsö vid behov. Som trenden ser ut just nu behövs det inte. Om efterfrågan ökar i Öregrund måste beslut fattas om det är möjligt, och lämpligt, att hänvisa barn till Gräsö. Några av Långalma-barnen i varje generation väljer i dagsläget förskola och skola i Östhammar, detta minskar trycket på barnomsorgen i Öregrund.

Grundskola och fritidshem
Öregrunds skola (åk F-6) har idag 170 platser. Behovet utan tillväxt ligger kring 140 platser kommande år, med tillväxt om 10 % skulle 155 platser behövas. Skolan inrymmer även fritidshem. Gräsö skola (åk F-3) har ca 100 platser och rymmer idag ca 15 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Som födelsetalet ser ut idag kommer skolan kommande år ha ca 13 elever, d.v.s. 3-4 elever per årskurs.

Grundskoleplatserna räcker i Öregrund och på Gräsö även vid tillväxt.

LÄNK: KALLELSE BUN:s SAMMANTRÄDE 14 SEPTEMBER

Sep. 11.

Öregrund har dyraste villapriserna av alla orter i Östhammars kommun

Citerat från underlaget till Bostadsförsörjning Östhammars kommun underlag hösten 2016, fakta (1), daterat 26 oktober 2016:

Småhuspriser som matchar nyproduktionskostnad i flera orter, framför allt Öregrund, Alunda och Östhammar. Kommungenomsnitt 2015: 1,7 Mkr.
Snittpriser på bostadsrätter har stigit kraftigt sedan 2011 men ligger fortfarande på relativt låga 12 000 kr/kvm, dvs. klart under nyproduktionskostnad. Nyproduktion säljs dock för 25 000 – till 30 000 per kvm i egen insats och ca 40 000 per kvm totalt.

SNITTPRISER
Öregrund: 2 680 833 kronor
Alunda: 2 242 987 kronor
Östhammar: 2 105 833 kronor
Dannemora: 1 730 778 kronor
Börstil: 1 669 455 kronor
Österbybruk: 1 431 590 kronor
Gimo: 1 354 676 kronor
Harg: 1 056 364 kronor

Öregrunds ungdomar som vill flytta hemifrån till eget boende? Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt i Öregrund. Ska ungdomarna börja med att ta villalån och köpa villa där det är som dyrast om de vill bo kvar i Öregrund? Eller köpa bostadsrätt? Den senast sålda bostadsrätten i Öregrund (juli 2017) var på Skolgatan, 2 rum och kök, och såldes för  975 000 kronor (begärt pris 795 000 kronor).

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Sep. 08.

Ny planarkitekt och ny kartingenjör i Östhammars kommunhus

Bygg- och miljöförvaltningen i Östhammars kommun: Citat:
Senny Ennerfors, ny planarkitekt och Susanna Svensson, kartingenjör presenterar sig. Matilda Svahn avslutar sin tjänst som planarkitekt på Bygg- och miljöförvaltningen.

Omvärldsanalys. Citat:
Kompetensförsörjning. Vi har rekryteringsbehov. Hög konkurrens från andra arbetsgivare, konsulter och bemanningsföretag. Nya värderingar som ställer andra krav på attraktiv arbetsplats.

Medarbetarenkätens resultat visar att vår personal är mycket nöjd (100%). Resultat är det bästa i hela den kommunala organisationen. Dock visar enkäten även på att personalen upplever en hög negativ stress och det finns risk för ökad ohälsa och med det ett ökad antal sjukskrivningar.

Sidan 2 och 4 i protokollet Bygg- och miljönämnden

Sep. 07.

Fyller folkomröstningen om slutför i Forsmark något syfte?

Jag läser ksau:s kallelse för sammanträde 12 september, och undrar vad folkomröstningen om slutförvar i Forsmark egentligen har för syfte:
… ”nya bygglovsärenden kommer att komma in till följd av slutförvaret.”

Spelar det någon roll om majoriteten röstberättigade i Östhammars kommun röstar nej till Forsmark?
Läs sidan 30, högerspalten, under rubriken 2018 och framåt

Sep. 07.

34 % av medborgarna i Östhammars kommun tycker att de har inflytande över kommunens verksamhet

Ett av Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål lyder så här:
KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med god service och med utrymme för medskapande.

Nu kommer det märkliga: Måltalet för KF 3 är endast 50 %, vilket innebär att ‘Östhammars  kommun’ har som mål att en lika stor andel (hälften av medborgarna) inte ska uppleva god service och inget utrymme för medskapande.
Ännu märkligare blir det att endast 34 % av medborgarna i Östhammars kommun upplever god service och utrymme för medskapande.

Eller har jag  missförstått tabellerna i kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse?
Läs kallelsen sidan 10

Sep. 05.

Läs om Östhammars kommun i Enkätresultat 2017 hos Företagsklimat.se

Hos Företagsklimat.se kan du se ENKÄTRESULTAT 2017. På webbsidan skriver du ”Östhammars kommun” och kan även välja frågor som ställts till företagen och jämföra med andra kommuner:
http://www.foretagsklimat.se

Enkätens sammanfattande resultat av Östhammars kommuns företagsklimat:

Sep. 04.

Valnämndens protokoll angående folkomröstningen om slutförvaret

Jag läser Östhammars kommuns valnämnds senaste protokoll från den 22 augusti. Protokollet har fokus på ett enda ämne: folkomröstningen om slutförvaret och om Forsmark är en lämplig plats. Omröstningsfrågan:
Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark? Ja eller Nej?

Med på köpet kommer själva metoden att slutförvara det använda kärnbränslet: KBS3. Det är alltså underförstått (?) att i omröstningsfrågan om själva platsen, ställs en osynlig fråga (?) om metoden. SKB har ingen plan B för plats, och ingen plan B för metod.

Tillbaka till protokollet …
Kommunfullmäktige beslutar att folkomröstningen ska genomföras söndagen den 4 mars 2018.
* Antal kommunalt röstberättigade i Östhammars kommun är per den 1 mars 2017 17482.
* Två röstsedlar ska finnas, en röstsedel på vilken frågan finns tryckt med två svarsalternativ ja och nej samt en blank valsedel.
* Röstsedlarna trycks upp i tredubbelt så många som antalet röstberättigade d v s 52446 stycken.
* Förtidsröstning endast på kommunkontoret i Östhammar.
* Preliminärt omröstningsresultat ska publiceras på kommunens hemsida av valnämnden på söndag kväll (4 mars) då rösterna kommit in från respektive valdistrikt, om det är möjligt.
LÄNK: HELA PROTOKOLLET

Sep. 02.

Räddningsnämnden om branden i Centrumhuset Rådhusgatan Öregrund

Skärmbild från Räddningsnämndens protokoll 30 augusti:


Länk: Vad är stegbil?
Länk: Vad är brandstege?

Sep. 01.

2000-3000 nya bostäder längs stråket mellan Alunda/Skoby-Öregrund är möjligt

Jag läser kallelsen med föredragningslistan för ksau den 4 september. Jag läser särskilt ‘Östhammars kommuns’ remissvar gällande länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 2018-2029, och om 288:an Gimo-Börstil, punkt 13, sidan 43

- – - Östhammars kommun har dessutom visat på att det är möjligt att skapa möjligheter att bygga 2-3000 nya bostäder längs med stråket mellan Alunda/Skoby och Öregrund. – - -

Sep. 01.

30 september sista datum för respons på Länstransportplan 2018-2029

VIKTIGT!
Ett förslag till länstransportplan för Uppsala län är ute på remiss till den 30 september. När alla remissvar har kommit in utarbetas en ny version, som sedan behandlas av regionala utvecklingsnämnden den 21 december 2017, samt beslutas av regionstyrelsen i januari 2018. Därefter skickas planen till regeringen senast den 31 januari 2018.
Länk: Region Uppsala/Länstransportplan 2018-2029

Väg 288 Gimo-Börstil – hastighet 80. Avsatt budget: 181 miljoner kronor.
Väg 288 Gimo-Börstil – hastighet 100. Avsatt budget: ??????????????

Det finns två åtgärdsalternativ för väg 288 Gimo-Börstil, ett där dagens huvudsakliga hastighetsbegränsning 80 km/h behålls, och ett där hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h. Det är ännu inte beslutat vilket alternativ som kommer att genomföras för detta namnsatta objekt. I båda alternativen ingår ett flertal kollektivtrafikåtgärder, såsom ombyggnad av busshållplatser och bytespunkter samt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud. Dessutom ingår säkerhetshöjande ombyggnadsåtgärder såsom vänstersvängfält. I alternativet där hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h ingår även utbyggnad av 2+1 väg vilket innebär mer omfattande vägbreddningsåtgärder.
SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: