Category Archives:Politik

Maj. 23.

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Skolinspektionen om föreläggande
Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut
om ett föreläggande.

I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas,  och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver
verksamheten.

Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Östhammars kommuns sätt att driva skolor har nu resulterat i två förelägganden:
Vallonskolan Gimo
Öregrunds skola (beslut 22 maj)

Maj. 16.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 12 gånger under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.

Under januari-maj 2017 har Östhammars kommun anmälts tolv gånger till Skolinspektionen:

Österbyskolan 17 maj
Österbyskolan 11 maj
Olandsskolan 2 maj
Österbyskolan 11 april
Vallonskolan 23 mars
Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari
Olandsskolan 23 februari
Frösåkersskolan 22 februari
Öregrunds skola 27 januari
Vallonskolan 24 januari
Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

Maj. 15.

Öregrund i Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram … 30-talet nya bostäder för äldre

På sidan 1046 i kallelsen kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 16 maj 2017 finns denna bild i sammanhanget Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram.
Östhammarshem bygger inte vid kusten (Gräsö, Öregrund, Östhammar) utan håller sig mest i  Alunda, Gimo och  Österbybruk.
Även fast Östhammarshem inte bygger nya hyreshus i Öregrund växer staden invånarantalsmässigt. Men nu kan/vill inte alla ta stora banklån för att bygga villor – Öregrund behöver fler hyreshus för yngre, för par, för barnfamiljer, för  par som separerat …

På sidan 1049 i kallelsen står följande: Noteras bör även att Östhammarshem har tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre.
Det behövs absolut hyresbostäder för äldre i Öregrund. Blir det omflyttning eller inflyttning, är frågan?

Östhammars kommuns Bostadsförsörjningsprogram finns i sin helhet att läsa på sidorna 1040-1061.

Maj. 15.

Folkmotion som ersättning för Medborgarförslag och Namninsamling i Östhammars kommun

Jag läser kallelsen (1097 sidor!) till Östhammars ksau 16 maj 2017 (kommunstyrelsens arbetsutskott) och på sidan 950 hittar jag detta:
Kommunstyrelsen föreslår att tjänsten Folkmotion införs i enlighet med bifogat förslag och ersätter de befintliga tjänsterna Medborgarförslag och Namninsamling. Införandet av Folkmotion sker Q3 2017.

Maj. 09.

”Den här kommunen kan inte ansvara för någonting” …

Svalt intresse för dialogmöte om räddningsnämnden, 9 maj Frösåkersskolan. Betyder det att intresset för räddningstjänsten är lika svalt? I så fall kan det bli svårt att rekrytera personal till brandförsvar/räddningstjänst – eller är svårt redan nu.
För att ha lust att ta sig till ett dialogmöte kanske vi behöver ha positiva erfarenheter av tidigare dialogmöten. Dialog är inte monolog med rätt att avbryta.
Nåja, jag tyckte det var ett bra möte, men ledamöterna från räddningsnämnden var, enligt mig, överflödiga och en av dem somnade på sin stol.
Tydligen känner sig inte ledamöterna i räddningsnämnden bekväma med dialogmöten, eftersom brandchefen – Anders Ahlström – redogjorde för räddningsnämndens arbete.
( … LSO = lagen om skydd mot olyckor  … har ledamöterna i räddningsnämnden läst LSO? undrar jag … )

Den här kommunen kan inte ansvara för någonting, så där har jag ändrat mig faktiskt. Men vi måste ha kompetenta ledamöter från Östhammars kommun i räddningsnämnden.
UNT 9 maj 2017: Svalt intresse för räddningsmöte

Maj. 04.

Äntligen! Motion till riksdagen om stopp för rasism och nazism

Äntligen har några fått tummen ur! Tre socialdemokrater har lämnat in en motion till riksdagen:

FN:s rasdiskrimineringskonvention (CERD) började gälla i Sverige 1971. Trots det har man inte hedrat konventionen fullt ut. Jag tänker främst på det som står i Artikel 4. I Sverige har vi ännu inte förbjudit hatiska och nazistiska grupper som till exempel Svenska motståndsrörelsen.

Sverige bör följa FN:s rasdiskrimineringskonvention genom att agera i enlighet med konventioner som nämnts ovan. Konventionen har varit gällande sedan 1971. Därför bör vi också få se effekten av den.

LÄS HELA MOTIONEN PÅ RIKSDAGENS HEMSIDA

Maj. 02.

Skrivelse till BUN från elever i Öregrunds skola om dålig skolgård

I Barn- och utbildningsnämndens kallelse inför sammanträde den 4 maj, punkt 10
Skrivelse från elever på Öregrunds skola avseende dålig skolgård.  
Arbetsutskottets beslut 2017-04-20  
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-04 ta fram ett svar på skrivelsen från eleverna på Öregrunds skola.

Apr. 30.

Sverige slår rekord i sysselsättningsgrad

Är det detta som dårarna på nätet kallar ”systemkollaps”?
Sverige hade den högsta noteringen på 81,2 procent vilket är den högsta enskilda sysselsättningsgraden för ett EU-land någonsin.
Läs mer på Europaportalen: Sverige och EU slår rekord

Apr. 28.

Räddningsnämnden är nöjd med räddningsnämnden – såklart

UNT.se 16 mars 2015: ”Utvärderingen av den gemensamma räddningstjänsten får kritik för att vara vinklad. Brandchefen har valt vilka medarbetare som deltagit.”
Läs hela artikeln hos UNT: Utvärdering av räddningstjänsten får kritik

UNT.se den 28 april 2017 ställer en bra fråga: ”Räcker det att sex politiker och två chefstjänstemän svarar på några frågor för att slå fast att samarbetet fungerar bra?”
Läs hela artikeln hos UNT: Nöjda med gemensam räddningsnämnd

Här finns hela utvärderingen att läsa:
Utvärdering av gemensam räddningsnämnd
Det är alltså arbetet i nämnden utvärderingen handlar om, den handlar inte om anledningen till att det ens finns en nämnd, alltså själva verksamheten som den operativa personalen finns i, brandmännen.

Här finns medarbetarenkät från augusti 2016 att ta del av och i denna ställdes frågor till även den operativa personalen, alltså brandmännen som vi inte kan klara oss utan:
Uppföljning psykosocial enkät 160831

Dialogmöte den 9 maj klockan 19:00 på Frösåkersskolan i Östhammar:
”Välkommen att höra om utvärderingen av den gemensamma räddningsnämnden för Östhammar, Uppsala och Tierps kommuner.” Läs mer på Östhammars kommunhus’ hemsida:
Dialogmöte om gemensam räddningsnämnd

Apr. 25.

Företagsklimat 2016 – Östhammars kommun på plats 116 av 139 (Nöjd Kund Index)

SKL: För fjärde gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. 147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2016.
Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd.
Läs hela rapporten hos SKL: Öppna jämförelser Företagsklimat 2016

BRANDSKYDD: Tillsyn och kontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är en del av kommunens totala tillsynsansvar.
Antal företag från Östhammars kommun som svarat: 9. Ej med i rankingen

BYGGLOV: Nästan allt byggande påverkar omgivningen och därför krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. Bygglov är ett övergripande begrepp för flera olika typer av tillståndsgivning. Här ingår ansökningar om bygglov, inklusive tidsbegränsade bygglov, men också marklov och rivningslov.
Antal företag från Östhammars kommun som svarat: 19.  Plats 30 av 117

MARKUPPLÅTELSE: En tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t.ex. försäljning, uteservering eller evenemang.
Antal företag från Östhammars kommun som svarat: 3. Ej med i rankingen

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD: Kommunen bedriver tillsyn och kontroll av verksamhet och anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som miljö- och hälsoskyddet omfattar. De viktigaste lagarna som styr kommunens arbete återfinns inom miljöbalken.
De största försämringarna står Avesta, Östhammar och Enköping som tappar 19, 18 respektive 12 enheter.

Antal företag från Östhammars kommun som svarat: 12. Plats 104 av 105 

LIVSMEDELSKONTROLL: Kommunen bedriver tillsyn och kontroll av verksamheter och anläggningar som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Den syftar till att konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel och säkert dricksvatten samt att ingen konsument ska bli vilseledd.
Antal företag från Östhammars kommun som svarat: 28.  Plats 104 av 117

SERVERINGSTILLSTÅND: För att få servera alkoholhaltiga drycker till allmänheten krävs det enligt alkohollagen ett serveringstillstånd.
Antal företag från Östhammars kommun som svarat: 5: Ej med i rankingen

Apr. 25.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför, som jag redan bloggat om, antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills och den först tillagda (1:an) är den lägenhet som blev ledig först under 2017:

1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra.

Apr. 25.

”Förslag om omstrukturering läggs inte fram” angående jourmottagningarna i Östhammar och Tierp

I den utredning som gjorts fanns förslag om bland annat ändrade öppettider vid jourmottagningarna i Tierp och Östhammar, stängning av distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralsfilialen i Rasbo samt åtgärder för att förbättra lokalsituationen.
Det finns inga planer på att ta upp ärendet i dess nuvarande form, varken den 9 maj eller under resten av mandatperioden.

Läs hela pressmeddelandet från Region Uppsala:
Förslag om omstrukturering läggs inte fram

Apr. 23.

Vad yttrandefrihet INTE betyder

Yttrandefriheten innebär att man får säga och tycka vad man vill. Det betyder INTE att någon har skyldighet att publicera eller på annat sätt hjälpa till att sprida ens åsikter.
Så länge samhället klassar dessa nazister som vilka politiker som helst låter vi det som inte fick hända igen, och igen.
Läs hela inlägget hos Hela Gotland/Sluta dalta med antidemokrater

Apr. 22.

Förbjud nazistisk organisering

Förbjud nazistisk organisering. De har inget att göra i ett övrigt demokratiskt samhälle. De underminerar snarare demokratin. Det har fungerat utmärkt i Tyskland att förbjuda, varför inte även här?
Läs hela artikeln hos Fria Tidningen – Förbjud nazistisk organisering

Och alldeles på riktigt finns det folk som inte kan skilja på Fria Tidningen och Fria Tider. ”Men det är väl samma tidning?” – NEJ!

Apr. 22.

Barn- och elevombudet (Beo) kritiserar Östhammars kommun

Anmälan inkom i januari i år till Barn- och elevombudet. Enligt anmälan ska eleven vid upprepade tillfällen ha utsatts för kränkande behandling av en annan elev på skolan, sedan år 2015. Främst har det handlat om nedsättande ord men vid något tillfälle ska även slag ha utdelats och kraftfulla hot uttalats.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Kränkt elev fick byta skola

Apr. 20.

31 juli senaste datum för respons på äldreplanen 2018-2022

Östhammars kommunhus:
Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ny äldreplan för Östhammars kommun! Äldreplanen ska gälla 2018-2022.
Remissvar ska skickas till socialnamnden@osthammar.se senast den 31 juli 2017.
LÄS MER PÅ ÖSTHAMMARS KOMMUNHUS’ HEMSIDA:
Äldreplan 2018-2022 – Remiss

Apr. 19.

Dick Sundevall – Öppet brev till dig som skyller dina personliga tillkortakommanden på ”massinvandringen”

”Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar. I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och många tusen artiklar genom åren. Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.”

Om det är någon tröst så är du är inte ensam. Ni är många, tusentals, som idag skyller personliga problem och tillkortakommanden på ”massinvandringen”. Usla skolbetyg, arbetslöshet eller dåligt lågbetalt jobb, sprucket äktenskap, regeringens agerande, spriten som är urdrucken – allt tycks kunna skyllas på ”massinvandringen”. Men om det nu inte är så, om det inte håller – om det istället beror på dig själv.

Läs hela inlägget hos Para§raf:
Öppet brev till dig som skyller dina personliga tillkortakommanden på ”massinvandringen”

Apr. 17.

Befolkningsutveckling Öregrund åren 1570-2016

Det här inlägget hamnar i kategorin Politik.
Endast en gång i tabellen har Öregrund haft fler än 1600 invånare och sedan har det stagnerat under 1600-strecket. Någon som undrar varför det är så?

Apr. 12.

Åsa Lindstrand om det politiska livet efter valet 2018

Åsa Lindstrand, oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktig:

Lite nu och då får jag frågan vad jag har tänkt att göra till nästa mandatperiod. Som jag ser det finns tre möjliga scenarier.
1. Inte ställa upp.
2. Gå med i ett annat parti.
3. Starta ett eget lokalt parti.

LÄS HELA BLOGGINLÄGGET PÅ LINDSTRANDS BLOGG:
”Vad händer sen?”

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: