Category Archives:Valet 2022

maj. 23.

Åsa Lindstrand om Östhammars kommuns våta dröm

Åsa Lindstrand, tidigare oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige samt ersättare i Socialnämnden, initiativtagare till Ostkustens Framtid (OF), skriver på sin officiella Facebook 23 maj 2019:

Barn- och utbildningsnämndens våta dröm har äntligen gått i uppfyllelse! Äntligen ska man få lägga ner Snesslinge och Gräsö skola. Något man velat göra i en sådär 8 år, om inte mer.
Jag är helt fascinerad över att det är två av kommunens bästa skolor som läggs ner, sett till hur ofta de anmälts till skolinspektionen och resultat på nationella prov. Ingen av skolorna har anmälts och de ligger alltid i topp på hur eleverna klarar sig.
När man berättar detta så får man svaret ”ja, men det är ju för att skolan är så liten”.
Ja? Hör man inte själv hur dum den invändningen är? Då är det väl otroligt korkat att lägga ner dessa skolor? Det vore väl mer vettigt att fundera på hur vi kan skapa samma trygga miljö på kommunens andra skolor.
Jag har tre barn och samtliga tre har gått på Snesslinge. Min äldsta har passerat ytterligare tre skolor i kommunen, Edsskolan, Frösåkersskolan och Bruksgymnasiet. Ingen av dessa tre har lyckats få mig att känna mig trygg med att lämna mina barn där.

Själv tror jag inte på att samla stora grupper barn på ett och samma ställe eftersom mängden vuxna aldrig står i paritet med antalet barn. I dessa sammanhang så kommer det alltid sluta med trakasserier och barn som mår dåligt. Barn behöver vuxna som guidar i hur man umgås med varandra och det fungerar inte att vara den guiden i stora barngrupper.
Vi skapar själva de barn som sedan mår dåligt och behöver extra stöd i livet. Fast det är klart, då skyfflar BUN gärna över kostnaderna på Socialnämnden så själva ser de inte vilka kostnader de orsakat.
I längden är det billigare att skapa trygga barn, än laga trasiga vuxna fast jag undrar om BUN fattar det?

maj. 17.

Uppföljning av investeringar 2018-2022 i Östhammars kommun

Det här inlägget kommer jag att uppdatera lite då och då hela vägen fram till valet 2022. Jag läser kallelser/ärendelistor och protokoll från nämnder och styrelser i Östhammars kommun. De här investeringarna per tätort har omnämnts hittills i kommunala handlingar.
Det som står med röd text är sådant som är negativt, men säkert positivt för kommunstyret (blev inte av, avslogs m.m.) för orter och föreningar.
När vi närmar oss valet 2022 kommer hela listan nedan att vara korrekt, och jag har då tagit reda på hur mycket pengar som ”kommunen” investerat per ort.
Under särskilt Öregrund-Gräsö har jag även skrivit in kommunens ”fantastiska” satsningar under tidigare år, med röd text.

LANDSBYGDEN OCH SKÄRGÅRDEN
En tredjedel av invånarna i Östhammars kommun bor på landsbygden. Östhammars kommun marknadsför i media landsbygdsskolorna som en belastning. Den typen av kommunstyre är i sig en belastning för inte bara landsbygden, utan för hela kommunen.
* Ekeby skola tillförs inte fler årskurser. Avvecklas?
* Snesslinge Naturskola avvecklas.

Östhammars kommun har även hotat Öregrund med att ta bort årskurserna 4-6 från stadens skola. Elever från landsbygdsskolorna och från Öregrund ska fungera som ’fyllnadsmaterial’ i kommunens nya storskola i Östhammar.

ALUNDA
* Olandsskolan byggs ut. Invändig ombyggnation av Olandsskolan för att utöka antalet platser.  Projektstart tidigast 2021. Uppskattad kostnad 32 tkr/kvm.
* Ny sporthall.
* Flera stora bostadsområden planeras på orten.
* Östhammarshem har byggt 23 nya lägenheter.
* Utbyggnationen av Alma förskola, 51 nya platser + nytt kök. + rust bef lokaler. 40,5 mkr. Hyresökning för BUN 2,6 mkr.
* Byggnation av ny förskola, 85 platser. 40 mkr. Hyresökning för BUN ca 2-3 mkr/år.

GIMO
* Fler hyresrätter (Östhammarshem). Men ”Inga större bostadsprojekt planeras på orten och det finns lediga villatomter.”
* Östhammarshem har byggt 17 nya lägenheter i Gimo.
* Verksamheten Öppen förskola finns idag endast på en ort i kommunen, i Gimo, på Gimo torg.
* Utbyggnad av Rubinens förskola med 34-51 platser för åldrarna 0-3 år.
* BUN avsätter 1,25 mkr för inventarier till grundskolelokaler.
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra ungdomsgårdsverksamhet i Gimo permanent till en årlig kostnad av 455 136 kronor för personal, 99 000 kronor för lokal samt 28 600 kronor för övrigt (förbrukningsmaterial, evenemang mm.); totalt 582 736 kronor.
* Omklädningsrum och cafeteria för Gimo hockey samt generell information om anläggningsöversyn och ansvarsfördelningen tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att projektet nattfotboll i samverkan med Trygg Gimo beviljas avgiftsfritt användande av Gimo sporthall på sena kvällar och nätter till och med 2019-05-31.
* Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper. (Översiktsplanen).
* Modernisering Bruksgymnasiet. Projektstart tidigast 2021.

HARGSHAMN
* Farledsfördjupningen i Hargshamn har fått ett startbeslut och kommer efter färdigställande att innebära att hamnen kan ta emot upp till dubbelt så stora fartyg som idag.

ÖSTERBYBRUK
* Nytt bibliotek. Flytt av folk- och skolbibliotek från Österbyskolan till gamla skolan för att frigöra utrymme för skolplatser.  Merkostnad för BUN för hyra av gamla skolan cirka 160 tkr.
* Utbyggnad Österbyskolan. Byggnation av 150 nya platser vid Österbyskolan.
* ”TOTALENTREPRENAD: NYBYGGNATION AV HÖGSTADIUM PÅ ÖSTERBYSKOLAN: Östhammars kommun avser riva biblioteks- och textilslöjdsbyggnaden vid Österbyskolan och på dess ställe bygga ut en  ny byggnadskropp för att inrymma Österbyskolans högstadium. Förfrågningsunderlaget öppnar även för anbud gällande alternativt utförande.” (Kommers 2019-05-17.)
* Ny förskola.
* Skola: 2 extra avdelningar i Bertilet, 3 paviljonger vid Ekens förskola. 1 grundskolepaviljong vid Österbyskolan. Paviljonger 975 tkr/år. Hyra Bertilet 700 tkr/år. Cirka 2 mkr för grundskolepaviljongen.
* Byggnation av ny förskola i Österbybruk med 100 platser, borttag av paviljonger. Hyresökning för BUN med 1,6 mkr/år.
* Arbete med att hitta annan lokal för gruppbostad på Dannemoravägen i Österbybruk som blivit evakuerad på grund av dåligt vatten och avlopp.
* Orten är attraktiv och ligger på ganska nära avstånd till större arbetsmarknader. Några större bostadsområden planeras dock ej och det finns lediga tomter.
* Östhammarshem har byggt 6 nya lägenheter i befintlig fastighet.

ÖREGRUND OCH GRÄSÖ
* Tallparksgården rivs. Nytt äldreboende byggs. Det blir inte av.
* Gräsö Skärgårdsskola avvecklas.
* Gästhamn (med bidrag)
* Skutans förskola i Öregrund behöver utökade lokaler från och med vårterminen 2019.
* Kultur- och fritidsnämnden avslår Öregrunds IK – Aikido:s ansökan om speciellt föreningsstöd.
Glesbygdsfärdtjänsten och glesbygdsfärdtjänsten med båt avvecklas. Roslagstaxi AB informeras om beslut kring avveckling av glesbygdsfärdtjänst. Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.
* SLU Kustlaboratoriet vill bygga om vindsvåningen i Gamla Skolan. Avslag på bygglovsansökan.
* Öregrunds Tennissällskap har ansökt om medel från Upplands Idrottsförbund och beviljats ett bidrag beviljat på 200.000 kr, ett bidrag från Kultur och fritidsnämnden på 100.000 kr (Dnr KFN-2019-18) samt beviljats 100.000 kr i bidrag från föreningslyftet. 
* Östhammarshem bygger 0 hyresrätter i Öregrund. ”I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder.” Översiktsplanen.
* Östhammarshem bygger 0 hyresrätter på Gräsö.
* Området [Öregrund] är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %). Det finns ingen stor överkapacitet i Öregrunds skola. Plan för fler grundskoleplatser med projektstart tidigast 2021.
* Det finns inga lediga tomter i Öregrund.
* Trafikverket/Svevia har lagt ny asfalt på infarten Västergatan, Rådhusgatan och ut till färjeläget.
* En vägg på Turistbyrån har ruttnat nertill (vägg mot hamnen).
* Hundrastgård mitt i bostadsområde.
* Fyllecamping vid bostadsområde midsommar och Båtveckan.
* Husbilscampingar i stadskärnan.
* Snabbladdning för elbilar på helt fel ställe.
* Kommunen beviljar disco på turistparkeringen vid  Kustlaboratoriet fyra dagar i rad. Vid bostadskvarter. Under Båtveckan. Fem år i rad fr.o.m. 2019.
* Tillåtet att parkera bilar i Societetsparken året om.

ÖSTHAMMAR
* Storbrunn (a never ending story!)
* Ny 4-9-skola. 240 mkr. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar till höst-terminen 2021. Hyresökning för BUN med 16 mkr/år.
* Byggnation av ny förskola med 100 platser. Hyresökning för BUN med 1,9 mkr/år. Säga upp paviljonger.
* Ny sporthall.
* Kultur- och fritidsnämndens beviljar ÖSK Fotbolls:s ansökan om speciellt föreningsbidrag om 19 500 kronor.
* Det finns ett behov av att diskutera behovet av lokaler för föreningslivet i Östhammars tätort.
* Under juni påbörjas byggnationen av en ny cykelbana längs Albrektsgatan.

maj. 16.

Öregrunds Utvecklingsråd är på ”g” om Kustlaboratoriet

Länk: Tidigare blogginlägg om trångboddheten på Kustlaboratoriet i Öregrund

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

Det här jobbar vi med nu: SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) bedriver forskning och miljöanalys om fiske och ekosystem längs Sveriges kuster. Det här Kustlaboratoriet finns på många håll i Sverige, men huvudkontoret för all sådan forskning ligger här i Öregrund.

Det här är en verksamhet som växer, så SLU behöver få in fler arbetsplatser i det gamla skolhuset där man sitter. Det man nu vill göra är att bygga om vinden på våning tre till nya kontor.

Men det här huset har blivit K-märkt av Upplandsmuséet, varför kommunen har avslagit bygglovsansökningen.

Risken är stor att SLU helt enkelt lämnar Öregrund om det inte finns möjlighet att bedriva verksamheten. Hur stor värde ser kommunen att ha en institution som SLU lokaliserad till staden?

Vi jobbar nu för att få till ett möte mellan SLU och ansvariga politiker och tjänstemän för att hitta en lösning så att verksamheten kan fortsätta här i stan.

maj. 15.

Öregrund har FÖR MÅNGA parkeringsplatser tycker Östhammars kommun

Så är det, gott folk. Om någon trodde att Öregrund har för få parkeringsplatser i förhållande till antalet turister som kommer till Öregrund i bil under sommaren, så är det helt fel! Öregrund har så MÅNGA parkeringsplatser att kommunen under fyra dagar från den 31 juli upplåter hela turistparkeringen vid Kustlaboratoriet till en arrangör som ska ha disco där från klockan 14 till 22. I ett bostadsområde! Under Båtveckan!

Jag vet! Varför inte resa ett stort jävla partytält över hela Öregrund under sommaren med kommunens logga på. Det är ju Östhammars kommun som äger Öregrund och kan göra vad de vill med den här gamla staden. Den som bor i Öregrund året om får helt enkelt skylla sig själv. Väljer man att bo i ett party får man ta konsekvenserna.
Framförallt tycker inte kommunstyret att invånarna i Öregrund är något att bry sig om eller lyssna på, även om de låtsas lyssna under sina ”medborgardialoger”. Har du förresten sett någon sammanställning på kommunwebben från den senaste ”medborgardialogen” kommunen hade i Rådhussalen i Öregrund?

Allt skit de håller på med i kommunhuset och tar beslut om kommer att kosta röster i valet 2022. Politiker och partier kan vi rösta bort genom att rösta på något vettigare – för det finns vettigare! – men tjänstemän går tyvärr inte att rösta bort.

På väg mot världens bästa lokalsamhälle? Snarare det sämsta!

Jag brukar tänka om det här kommunstyret att ”nu kan det inte bli värre”. Men jodå. I den här kommunen är inget så dåligt att det inte kan bli sämre.

Om du inte tål svordomar och invektiv föreslår jag att du inte surfar in på Öregrundarbloggen förrän efter valet 2022. Jag kan minst 500 svordomar på finska och dubbelt så många på svenska. Jag gissar att hela mitt förråd av svordomar och invektiv kommer att ta slut långt innan den här politiska mandatperioden är slut.
Jag är även bra på att uppfinna helt nya svordomar.

maj. 14.

”Kliva ur” skolor – BUN:s syn på landsbygden och skärgården

Här är förslagen som BUN planerade utifrån innan valet 2014. Förslagen lades på is för att inte bli en ”het potatis” inför valet. Vem röstar på skolskövlare, liksom? Efter valet publicerades förslagen.
Det är alltså förslag 3 som BUN valde att gå vidare med. Allt är klart, men Öregrunds skola har fortfarande årskurserna F-6. När storskolan i Östhammar är klar gissar jag att årskurserna 4-6 tas bort från Öregrunds skola.

maj. 13.

Avveckling av landsbygden: Snesslinge skola och Gräsö skola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019.
Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysen.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019.
Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysens första skede.

Länk: BUN 16 maj 2019

Kommer du ihåg det där dokumentet som visade tre olika förslag till omorganisation av skolorna i Östhammars kommun? Det förslag som BUN ville gå vidare med innehöll avveckling av Gräsö skola, Snesslinge skola samt ta bort årskurserna 4-6 från Öregrunds skola.
Efter varje val avvecklas något i den här kommunen, som inte vet vad utveckling är. Jag gissar att Öregrunds skola bantas efter valet 2022 …

maj. 13.

Om Tallparksgården i Östhammarshems förvaltningsberättelse

Jag läser ärendelistan för ks’ (kommunstyrelsens) sammanträde 14 maj. Östhammarshems förvaltningsberättelse finns från sidan 72 och framåt. Jag letar specifikt efter Öregrund i förvaltningsberättelsen under rubriken ”Utveckling av fastighetsbestånd”. Öregrund nämns inte – förstås. Alla andra tätorter nämns – förstås. Öregrund nämns endast i sammanhanget här blir det inget, gäller Tallparksgården och ”Kommunens ledning har inför årsskiftet meddelat att den ekonomiska situationen inte medger någon byggstart 2019 och troligen inte heller under mandatperioden (2018-2022).”

maj. 12.

Östhammars kommun på plats 248 av 290 i LR:s skolranking

Lärarnas Riksförbunds senaste skolranking publicerades den 6 maj 2019. Östhammars kommun får totalranking 248 av 290 kommuner. Dessa fyra kriterier/modeller har använts för alla kommuner och rankingen gäller Östhammars kommun:

Undervisningskostnad per elev: plats 168
Lärarlöner: plats 113
Lärarbehörighet: plats 238
Elevresultat: plats 244

Resultat i fallande ordning för länets alla åtta kommuner, totalranking:
Uppsala på plats 125.
Håbo på plats 181.
Heby på plats 200.
Älvkarleby på plats 212.
Östhammar på plats 248.
Tierp på plats 258.
Enköping på plats 268.
Knivsta på plats 284.

Om vi väljer det som skola och undervisning handlar om – elevresultat – ser det ut så här i länets alla åtta kommuner:
Håbo på plats 86.
Tierp på plats 174.
Heby på plats 175.
Uppsala på plats 176.
Enköping på plats 236.
Östhammar på plats 244.
Knivsta på plats 252.
Älvkarleby på plats 288.

Länk: Läs mer om rankingen hos LR:
https://beta.lr.se/5.47784efd16a56553d8d5ff.html

maj. 06.

Resultat Medborgarundersökning 2018 i Östhammars kommun

Resultatet från Medborgarundersökning 2018 i Östhammars kommun finns att läsa och ladda ner här:
SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

Sammanfattning: Hur ser medborgarna på Östhammars  kommun som en plats att bo och leva på?
… Rekommendation lägre.
… Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre.
… Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre.
… Bostäder lägre.
… Kommunikationer lägre.
… Kommersiellt utbud lägre.
… Fritidsmöjligheter lägre.
… Trygghet högre.

Sammanfattning: Hur ser medborgarna i Östhammars  kommun på kommunens verksamheter?
… Bemötande och tillgänglighet lägre.
… Förskolan lägre.
… Grundskolan lägre.
… Gymnasieskolan högre.
… Äldreomsorgen lägre.
… Stöd för utsatta personer lägre.
… Räddningstjänsten lägre.
… Gång‐ och cykelvägar lägre.
… Gator och vägar lägre.
… Idrotts‐ och motionsanläggningar lägre.
… Kultur lägre.
… Miljöarbete lägre.
… Renhållning och sophämtning lägre.
… Vatten och avlopp lägre.

Sammanfattning: Hur ser medborgarna i Östhammars  kommun på sitt inflytande i kommunen?
… Kontakt lägre.
… Information lägre.
… Påverkan lägre.
… Förtroende lägre.

maj. 03.

Indragen färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun

Jag beställde beslutsunderlag till socialnämndens indragning av färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun. Det finns två kategorier av färdtjänst i glesbygd: 1) Färdtjänst på land och 2) Färdtjänst på vatten.
Se punkt 11, kallelsen socialnämndens sammanträde 6 maj.
Jag är osäker på om beslutsunderlaget handlar om färdtjänst på både land och vatten.

Citerat beslutsunderlag, men jag har ändrat till ”hen” och ”de två” i svaren:
……………………………………………………………………………………………….

Åsikter bland nyttjare av glesbygdsfärdtjänst
Socialförvaltningen har ringt upp de som beviljats glesbygdsfärdtjänst och ställt frågor om deras syn på tjänsten. Nedan följer svar från 18 personer/ par som har beviljats glesbygdsfärdtjänst, 15 personer har av olika anledningar inte kunnat nås. Observera att några av svaren har lämnats gemensamt av make/maka.

Dessa frågor har ställts:

• Använder du glesbygdsfärdtjänst?
• Om nej, varför inte?
• Om ja, hur ofta i snitt åker du per månad?
• Hur tycker du att det fungerar?
• Hur skulle du lösa ditt resbehov om inte denna tjänst fanns?

Svar:

1. Nej de två har inte använt glesbygdsfärdtjänst men det är en trygghet att ha insatsen. Anledningen att de inte använt den är att de har kunnat köra själva, insatsen är ändå en trygghet, särskilt såhär vintertid och då de inte vet hur länge de själva kommer ha möjlighet att kunna köra bil.

2. De två använder glesbygdsfärdtjänst en gång i veckan. De tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur de skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

3. Nej hen har inte använt den på sista tiden, lite oklart om hen någonsin gjort det. Fungerar inte med beställningstiderna. Hen skulle behöva åka på tider som inte går, efter 18. Hen känner att glesbygdsfärdtjänsten fungerar dåligt och inte motsvarar hens behov. Hen löser sitt resbehov genom att åka med partnern i hens färdtjänst. Hen vill ansöka om färdtjänst då hen fått ännu svårare att ta sig runt.

4. Ja hen har använt glesbygdsfärdtjänst. Trygghet att den finns. I år har hen inte åkt ännu, förra året kanske två ggr/månad. Det fungerar bra nu. Vet inte hur hen skulle löst sitt resebehov annars.

5. Hen har inte använt glesbygdsfärdtjänst, de har hittills kunnat köra själva. Är en trygghet att de har möjlighet att använda den om de inte fått plogat så de kan få ut bilen.

6. Svarar för båda och uppger att hen också använder tjänsten. De använder glesbygdsfärdtjänst ungefär en gång i veckan. Det fungerar bra, mycket nöjda. Hade det inte funnits glesbygdsfärdtjänst hade de inte kunnat bo kvar.

7. De har båda beviljats insatsen. De har inte använt glesbygdsfärdtjänst, hen kör bil men det känns som en trygghet att de har insatsen på grund av vacklande hälsa.

8. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ca två gånger/månad. Det har alltid fungerat bra. Det är viktigt att tjänsten finns annars hade hen fått ersätta någon privat för att komma till närmaste samhälle. Hen har i övrigt en kommentar om att det är för lite information om att glesbygdsfärdtjänst finns, hen fick höra det ryktesvägen.

9. Hen använder det varje vecka en gång/vecka. Hen tycker att det fungerar bra. Hen vet inte hur hon skulle lösa resebehovet om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns. Hen skulle då bli isolerad och inte kunna ta sig iväg och handla.

10. Hen använder den ungefär en gång/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

11. Hen har inte använt insatsen. – – –

12. Hen använder glesbygdsfärdtjänst så ofta hen kan och när hen behöver, det blir ofta någon gång i veckan. Hen tycker det fungerar utmärkt. Vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov annars. Skulle inte kunna bo kvar om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

13. Hen använder den, tre-fyra ggr/månad. Det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

14. Hen använder glesbygdsfärdtjänst vintertid, blir 2-3 ggr/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov utan glesbygdsfärdtjänst.

15. Hen använder glesbygdsfärdtjänsten 1-2 gg/vecka. Den fungerar bra men hen vill att det ska gå att åka på helgerna också då hen känner sig isolerad. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

16. Glesbygdsfärdtjänst fungerar bra för hen. Hen använder den 2 ggr/vecka men ibland svårt att ta sig i land pga. vädret vintertid. Tjänsten är viktig för hen. Hen skulle ha mycket svårt att lösa sitt resebehov utan den.

17. Hen använder den inte då det visade sig att hen får fortsätta köra bil.

18. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ibland men inte varje månad, behovet varierar med väderförhållandena. Fungerar jättebra. Hen vet inte hur hen skulle resa annars vid de tillfällen då hen nu har behov av glesbygdsfärdtjänsten.”

apr. 16.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund sedan år 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills.

Det här inlägget uppdateras fram till valet 2022, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ’kommunen’ vill styra inflyttning. Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt på Gräsö eller i Öregrund. Och, av den anledningen finns den här medborgarmotionen att ge sitt stöd till:
Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem

Den senaste lägenheten har 16 april 2019 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37

April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40

Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41

Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32

April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57
3 rok, Skolgatan 36, seniorboende: antal intresserade: 29
3 rok, Jungmansgatan 23: antal intresserade: 43

Juli – September 2018
2 rum och kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 49
2 rok, Jungmansgatan 5: antal intresserade: 94
4 rok, Matrosgatan 24: antal intresserade: 37
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 30

Oktober – December 2018
3 rok, Jungmansgatan 20: antal intresserade: 34
3 rok, Matrosgatan 46: antal intresserade: 52
1 rok, Jungmansgatan 13: antal intresserade: 34
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 32
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 30

Januari – Mars 2019
3 rok, Matrosgatan 44: antal intresserade: 47
4 rok, Jungmansgatan 7: antal intresserade: 25
3 rok, Jungmansgatan 32: antal intresserade: 60

April – Juni 2019
2 rok med kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 62
2 rok, Håkanssons Gata 10 K: antal intresserade: 56

apr. 16.

De kommunala kanotisternas tillsyn i skärgården

Det skulle vara intressant att få veta hur de kommunala kanotisternas arbete sett ut och ser ut hittills. Hur många fastighetsägare i skärgården har fått riva skjul, bodar, bryggor, bastur m.m. efter besök av kommunala kanotister? Andelen folkbokförda i kommunen som fått order om att riva? Andelen fritidshusägare som är folkbokförda i andra kommuner som fått riva? Statistik?

Jag har skickat in tre frågor om andra ärenden till Allmänhetens frågestund, kommunfullmäktige 23 april. Den som är intresserad av hur många som ”fällts” av de kommunala kanotisternas tillsyn får gärna skicka frågan till fullmäktige:
https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige

Är det alltså kanoter som krävs för att ”kommunen” ska se något? Kanske dags att fylla kanoter med tjänstemän och dra dem på trailer på Öregrunds torg?

Bild från Pixabay:

apr. 10.

Östhammars kommun på plats 165 av 171 i Företagsklimat

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance. Resultatet för Östhammars kommun i rankingen Företagsklimat 2018 blir plats 165 av 171.

NKI-värde 72 innebär att företagare generellt sett är nöjda med kommunernas service. Östhammars kommun har NKI-värde 63.

Östhammars kommun hamnar sist i NKI Miljö- och hälsoskydd: plats 135. Plats 126 av 150 i NKI-Livsmedelskontroll. Sista plats i NKI-Serveringstillstånd: plats 76.
Östhammars kommun redovisas med röda siffror (inte bra) för Information och Effektivitet.

Ranking för kommunerna i Uppsala län med NKI:
Heby 80.
Älvkarleby 77.
Håbo 74.
Tierp 71.
Uppsala 71.
Knivsta 68.
Östhammar 63.
Enköping 62.

Cirka 30 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.
Länk: SKL – Företagsklimat 2018: Företagare allt nöjdare med kommuners service

apr. 03.

Bli modig med Ostkustens Framtid

Ostkustens Framtid (OF) på Facebook 3 april:

VILL MEN VÅGAR INTE? 

Till OF är alla som stödjer vår filosofi välkomna som passiva stödjande medlemmar och/eller som framtida aktiva kommunpolitiker – vi vill ju in i Östhammars kommunfullmäktige valet 2022.

Kanske DITT namn står med på vår valsedel? Du vill men vågar inte? Så kan det kännas om du tror att du måste hålla långa, eldiga tal i talarstolen varje fullmäktigesammanträde. I själva verket finns det ledamöter i fullmäktige i alla svenska kommuner som aldrig sagt ett ord i talarstolen – inget konstigt med det. Så är det även i vår kommun.
Inte heller alla ledamöter i fullmäktige har plats i kommunens nämnder. Huvudsaken är att ledamöterna står för sina respektive partiers ideologi, partiprogram och idé om vilka politiska beslut som bör tas av Östhammars kommunfullmäktige – och vilka beslut som inte bör tas.

Länk: Läs hela inlägget på OF:s Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

apr. 02.

Tomtkön innan den avvecklades

Tomtkön per ort i Östhammars kommun, innan kommunen avvecklade den. Källa UNT 27 augusti 2016:

Öregrund: 24 i kö och det fanns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det fanns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det fanns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det fanns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det fanns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det fanns 20 tomter.

Lediga tomter i Östhammars kommun just nu:
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/bostader-och-offentliga-lokaler/lediga-tomter

mar. 20.

Åsa Lindstrand bloggar om yttrandefrihet

Yttrandefrihet handlar alltså inte om ”rätten” att slippa bli emotsagd och att slippa bli ifrågasatt.
Åsa Lindstrand bloggar om yttrandefrihet för tjänstemän i Östhammars kommun. Även tjänstemän har yttrandefrihet, om nu någon trodde något annat. Läs Åsas blogginlägg: ”Vad tror du att du får säga?”
https://asalindstrand.wordpress.com

mar. 09.

Synpunkter på M-ledamotens uttalande om muslimer, i Socialnämndens kallelse

Läs gärna sista sidan i kallelsen för Socialnämndens kommande sammanträde 13 mars.
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/moteshandlingar/socialnamnd/sn_2019-03-13_kallelse_fack-webb.pdf 

mar. 07.

Så SD planerar att ta över det svenska försvaret? Eller har partiet egna militärer?

Jag läser ett inlägg av SD:aren Adam Marttinen på Twitter 2 mars 2019:

SD kommer använda militär för att säkra polisstationer & och platser som står inför hot. De polisiära resurser som frigörs ska ägnas åt att bryta ner organiserad brottslighet och beveka de terrorister som Socialdemokraterna släpper in!

Marttinen är alltså rättspolitisk talesperson för SD.
Har SD egna militärstyrkor? Eller ska de ta över svenska folkets (Sveriges) militär? Och SD menar på fullaste allvar att Polisen behöver hjälp av SD:s militär för att säkra polisstationerna. Snacka om att nedvärdera hela den svenska poliskåren.

mar. 04.

Förstår DU Åsa Lindstrands motion om barnombudsman?

Varken Socialnämnden eller Barn- och utbildningsnämnden förstod Åsa Lindstrands motion om kommunal barnombudsman. Det förstår man när man läser deras svar som självklart är avslag (eftersom motionen kom från oppositionen).

Citat från motionen

Det borde vara en självklar tanke i Östhammars kommun att involvera barn och ungdomar i allt som rör dem, även i förslag på detaljplaner.
Allt som rör vuxna rör även barn och unga, vilka är en remissgrupp som glöms bort.

Barnkonventionen är från år 2015, då ingen från BUN, kommunfullmäktige eller från någon förvaltning kommunicerade med barnen på Öregrunds skola, när BUN ville gå vidare med förslaget att lägga ner halva Öregrunds skola och transportera årskurserna 4-6 till Östhammar. Barn på Öregrunds skola skrev då ett protestplakat med frågan: ”Vems dumma idé var det här?”

Att aktivt välja att inte kommunicera med barn och ungdomar om ärenden som är viktiga för dem, är att bädda för ett tidigt politikerförakt och ointresse för att engagera sig i det samhälle de ska ta över och utveckla. Det är helt fel väg att gå att inte kommunicera med och anlita de åldersgrupper som ska ta över och styra Östhammars kommun när vi själva hoppat av politiken av olika skäl eller inte längre har ork och energi att vara med och påverka politiska beslut.

Länk: Läs hela motionen på Östhammars kommunhus’ webb
Förstår DU motionen?

Åsa Lindstrands respons på nämndernas svar/avslag kan läsas på Lindstrands blogg:
https://asalindstrand.wordpress.com

feb. 28.

Östhammars kommun följer inte sina egna beslut om livsmedel

Alldeles på riktigt – kommunen klarar inte ens att följa sina egna beslut. Förvånad?
Här är en motion av Kerstin Dreborg (MP) daterad 17 februari 2019:

Motion om skarpare krav vid upphandling

År 2011 fattade Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslut om att kommunen vid upphandling av livsmedel skulle ställa krav motsvarande Miljöstyrningsrådets baskrav.

Miljöstyrningsrådet lades senare ned av den dåvarande alliansregeringen, och frågorna flyttades över till Konkurrensverket. Numera är det Upphandlingsmyndigheten som hanterar denna typ av frågor.

Vid genomgång av upphandlade livsmedel 2016 visade det sig att dessa ofta uppfyllde Upphandlingsmyndighetens baskrav. Detta motsvarar inte Miljöstyrningsrådets baskrav bland annat vad gäller regler för antibiotikaförskrivning och beteskravet för nötdjur. Alltså följer Östhammars kommun i praktiken inte det beslut i frågan som en gång fattats och aldrig upphävts.

Det är bra att vi i Sverige ställer höga krav på exempelvis djurskydd, betesgång och minimal antibiotikaanvändning vid livsmedelsproduktion. Samtidigt är det helt orimligt att kommuner och landsting köper in mat som inte vore laglig att producera i Sverige.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
 * att Östhammars kommun ska ställa krav motsvarande Upphandlingsmyndighetens avancerad nivå eller spetskrav vid upphandling av livsmedel.
………………………….
En anslutande fråga ställdes på Östhammars kommunfullmäktigesammanträde den 19 februari av Elin Torstensson.
Dra fram till cirka 21:40 i webbsändningen och lyssna på vad lantbrukaren Elin från Österbybruk har att säga:
http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=twxk81
Fullmäktige applåderar! 
Spangenberg svarar på Elins frågor …