MP Östhammars interpellation angående skolresultaten i Östhammars kommun

Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun har 1 mandat i fullmäktige, som har öppet sammanträde tisdag 27 november. MP har ställt en interpellation (*)till Barn- och utbildningsnämnden:

”Skolresultaten i Östhammars kommun är enligt statistik från Skolverket de lägsta i Uppsala län. Detta gäller både andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och andelen behöriga till yrkesprogram. För det totala meritvärdet ligger resultaten i Östhammars kommun bland de lägsta i länet. Även jämfört med hela Sverige ligger resultaten i Östhammars kommun rejält under genomsnittet.
Några skolor i kommunen sticker ut med extremt svaga resultat. Skillnaderna inom kommunen är faktiskt större än mellan olika kommuner.
Resultaten är låga både vad gäller faktiska siffror och om man gör jämförelser genom SALSA, som kompenserar för olika bakgrundsfaktorer.
Dessa resultat är helt oacceptabla! Alla barn har rätt att få grundläggande kunskaper i skolan, och det ska inte spela någon roll var i kommunen ett barn går i skolan, vilken bakgrund barnet har eller vilken bakgrund föräldrarna har.

Därför undrar vi i Miljöpartiet de gröna i Östhammar vad majoriteten i kommunen
• har gjort för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• har gjort för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• har gjort för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.
• planerar att göra för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• planerar att göra för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• planerar att göra för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.”
Länk: Punkt 14 i föredragningslistan kf 27 november

(*) Interpellation har krav på sig: den ska vara skriftlig, ha fokus på bestämt innehåll, innehålla motivering till varför frågan/frågorna ställs och gälla sådant som är av stort intresse för alla i kommunen. En interpellation ställs till nyckelpersoner, som t.ex. nämndordföranden. Dock är ingen tvingad att besvara interpellationen. Fullmäktiges ordförande ställer frågan till fullmäktige om interpellationen får ställas, när den ska behandlas.
Det som är extra bra med interpellationer är att alla ledamöter får delta i debatten kring interpellationsämnet.

You may also like...