maj. 17.

Uppföljning av investeringar 2018-2022 i Östhammars kommun

Det här inlägget kommer jag att uppdatera lite då och då hela vägen fram till valet 2022. Jag läser kallelser/ärendelistor och protokoll från nämnder och styrelser i Östhammars kommun. De här investeringarna per tätort har omnämnts hittills i kommunala handlingar.
Det som står med röd text är sådant som är negativt, men säkert positivt för kommunstyret (blev inte av, avslogs m.m.) för orter och föreningar.
När vi närmar oss valet 2022 kommer hela listan nedan att vara korrekt, och jag har då tagit reda på hur mycket pengar som ”kommunen” investerat per ort.
Under särskilt Öregrund-Gräsö har jag även skrivit in kommunens ”fantastiska” satsningar under tidigare år, med röd text.

LANDSBYGDEN OCH SKÄRGÅRDEN
En tredjedel av invånarna i Östhammars kommun bor på landsbygden. Östhammars kommun marknadsför i media landsbygdsskolorna som en belastning. Den typen av kommunstyre är i sig en belastning för inte bara landsbygden, utan för hela kommunen.
* Ekeby skola tillförs inte fler årskurser. Avvecklas?
* Snesslinge Naturskola avvecklas.
* Barn- och utbildningsnämnden har i dag tagit beslut om att avveckla pedagogisk omsorg i Snesslingeområdet och Valöområdet från och med 31 december 2019.

Östhammars kommun har även hotat Öregrund med att ta bort årskurserna 4-6 från stadens skola. Elever från landsbygdsskolorna och från Öregrund ska fungera som ’fyllnadsmaterial’ i kommunens nya storskola i Östhammar.

ALUNDA
* Olandsskolan byggs ut. Invändig ombyggnation av Olandsskolan för att utöka antalet platser.  Projektstart tidigast 2021. Uppskattad kostnad 32 tkr/kvm.
* Ny sporthall.
* Flera stora bostadsområden planeras på orten.
* Östhammarshem har byggt 23 nya lägenheter.
* Utbyggnationen av Alma förskola, 51 nya platser + nytt kök. + rust bef lokaler. 40,5 mkr. Hyresökning för BUN 2,6 mkr.
* Byggnation av ny förskola, 85 platser. 40 mkr. Hyresökning för BUN ca 2-3 mkr/år.
* Verksamhetsstöd 2019 till Stensunda musik- och kulturförening.

GIMO
* Fler hyresrätter (Östhammarshem). Men ”Inga större bostadsprojekt planeras på orten och det finns lediga villatomter.”
* Östhammarshem har byggt 17 nya lägenheter i Gimo.
* Verksamheten Öppen förskola finns idag endast på en ort i kommunen, i Gimo, på Gimo torg.
* Utbyggnad av Rubinens förskola med 34-51 platser för åldrarna 0-3 år.
* BUN avsätter 1,25 mkr för inventarier till grundskolelokaler.
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra ungdomsgårdsverksamhet i Gimo permanent till en årlig kostnad av 455 136 kronor för personal, 99 000 kronor för lokal samt 28 600 kronor för övrigt (förbrukningsmaterial, evenemang mm.); totalt 582 736 kronor.
* Omklädningsrum och cafeteria för Gimo hockey samt generell information om anläggningsöversyn och ansvarsfördelningen tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att projektet nattfotboll i samverkan med Trygg Gimo beviljas avgiftsfritt användande av Gimo sporthall på sena kvällar och nätter till och med 2019-05-31.
* Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper. (Översiktsplanen).
* Modernisering Bruksgymnasiet. Projektstart tidigast 2021.
* Barn- och utbildningsnämnden har i dag tagit beslut om att avveckla pedagogisk omsorg i Gimo, Snesslingeområdet och Valöområdet från och med 31 december 2019.

HARGSHAMN
* Farledsfördjupningen i Hargshamn har fått ett startbeslut och kommer efter färdigställande att innebära att hamnen kan ta emot upp till dubbelt så stora fartyg som idag.
* Verksamhetsstöd 2019 till Hargshamns folketshusförening.

ÖSTERBYBRUK
* Nytt bibliotek. Flytt av folk- och skolbibliotek från Österbyskolan till gamla skolan för att frigöra utrymme för skolplatser.  Merkostnad för BUN för hyra av gamla skolan cirka 160 tkr.
* Utbyggnad Österbyskolan. Byggnation av 150 nya platser vid Österbyskolan.
* ”TOTALENTREPRENAD: NYBYGGNATION AV HÖGSTADIUM PÅ ÖSTERBYSKOLAN: Östhammars kommun avser riva biblioteks- och textilslöjdsbyggnaden vid Österbyskolan och på dess ställe bygga ut en  ny byggnadskropp för att inrymma Österbyskolans högstadium. Förfrågningsunderlaget öppnar även för anbud gällande alternativt utförande.” (Kommers 2019-05-17.)
* Ny förskola.
* Skola: 2 extra avdelningar i Bertilet, 3 paviljonger vid Ekens förskola. 1 grundskolepaviljong vid Österbyskolan. Paviljonger 975 tkr/år. Hyra Bertilet 700 tkr/år. Cirka 2 mkr för grundskolepaviljongen.
* Byggnation av ny förskola i Österbybruk med 100 platser, borttag av paviljonger. Hyresökning för BUN med 1,6 mkr/år.
* Arbete med att hitta annan lokal för gruppbostad på Dannemoravägen i Österbybruk som blivit evakuerad på grund av dåligt vatten och avlopp.
* Orten är attraktiv och ligger på ganska nära avstånd till större arbetsmarknader. Några större bostadsområden planeras dock ej och det finns lediga tomter.
* Östhammarshem har byggt 6 nya lägenheter i befintlig fastighet.
* Verksamhetsstöd 2019 till vänföreningen Österbybruks herrgård.

ÖREGRUND OCH GRÄSÖ
* Tallparksgården rivs. Nytt äldreboende byggs. Det blir inte av.
* Gräsö Skärgårdsskola avvecklas.
* Gästhamn (med bidrag)
* Skutans förskola i Öregrund behöver utökade lokaler från och med vårterminen 2019.
* Kultur- och fritidsnämnden avslår Öregrunds IK – Aikido:s ansökan om speciellt föreningsstöd.
Glesbygdsfärdtjänsten och glesbygdsfärdtjänsten med båt avvecklas. Roslagstaxi AB informeras om beslut kring avveckling av glesbygdsfärdtjänst. Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.
* SLU Kustlaboratoriet vill bygga om vindsvåningen i Gamla Skolan. Avslag på bygglovsansökan.
* Öregrunds Tennissällskap har ansökt om medel från Upplands Idrottsförbund och beviljats ett bidrag beviljat på 200.000 kr, ett bidrag från Kultur och fritidsnämnden på 100.000 kr (Dnr KFN-2019-18) samt beviljats 100.000 kr i bidrag från föreningslyftet. 
* Östhammarshem bygger 0 hyresrätter i Öregrund. ”I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder.” Översiktsplanen.
* Östhammarshem bygger 0 hyresrätter på Gräsö.
* Området [Öregrund] är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %). Det finns ingen stor överkapacitet i Öregrunds skola. Plan för fler grundskoleplatser med projektstart tidigast 2021.
* Det finns inga lediga tomter i Öregrund.
* Trafikverket/Svevia har lagt ny asfalt på infarten Västergatan, Rådhusgatan och ut till färjeläget.
* En vägg på Turistbyrån har ruttnat nertill (vägg mot hamnen).
* Hundrastgård mitt i bostadsområde.
* Fyllecamping vid bostadsområde midsommar och Båtveckan.
* Husbilscampingar i stadskärnan.
* Snabbladdning för elbilar på helt fel ställe.
* Kommunen beviljar disco på turistparkeringen vid  Kustlaboratoriet fyra dagar i rad. Vid bostadskvarter. Under Båtveckan. Fem år i rad fr.o.m. 2019.
* Tillåtet att parkera bilar i Societetsparken året om.
* ’Multiarena’ vid skolan.

ÖSTHAMMAR
* Storbrunn (a never ending story!)
* Ny 4-9-skola. 240 mkr. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar till höst-terminen 2021. Hyresökning för BUN med 16 mkr/år.
* Byggnation av ny förskola med 100 platser. Hyresökning för BUN med 1,9 mkr/år. Säga upp paviljonger.
* Ny sporthall.
* Kultur- och fritidsnämndens beviljar ÖSK Fotbolls:s ansökan om speciellt föreningsbidrag om 19 500 kronor.
* Det finns ett behov av att diskutera behovet av lokaler för föreningslivet i Östhammars tätort.
* Under juni 2019] påbörjas byggnationen av en ny cykelbana längs Albrektsgatan.
* Kommunstyrelsen beslutar att planläggning för industrimark ska ske på del av fastigheten Börstil 1:13.
Kostnaden för detaljplanearbetet finansieras genom att kommunen startar upp ett exploateringsprojekt som redovisas pågående investeringsprojekt. Slutredovisning av detta sker när exploateringen är klar och mark finns för försäljning om fem år. Inga kapitalkostnader belastar projektet under tiden.
* Verksamheten i simhallen Frösåkershallen: Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte återöppna verksamheten i simhallen i Frösåkershallen efter sommaren 2019.
* Verksamhetsstöd 2019 till Östhammars riksteaterförening.
* Barn- och utbildningsnämnden har i dag tagit beslut om att avveckla barnomsorg på obekväm tid.

By admin | Posted in Valet 2022 | Both comments and trackbacks are currently closed.