10 yttranden om Öregrunds torg 8:1 (med kiosken)

Detaljplan för del av Öregrund 8:1, Hamntorget Västra. Totalt inkom 10 yttranden under samrådstiden  5 oktober – 28 oktober 2016.
Vad händer nu?
Ärendet finns i kallelsen för Bygg- och miljönämnden, punkt 4 sidan 8. Läs även sidorna 71-86 och ta del av bl.a. kioskägarens yttrande.
Nämnden sammanträder den 14 december.

Delar av kommunens mark arrenderas ut till kioskägaren. Arrendet kommer fortsätta gälla och befintlig verksamhet kommer vara kvar på platsen till dess att arrendet går ut och någon av parterna väljer att inte förlänga det. (sid. 78)
Befintlig kiosk med tillhörande uteservering är också något som ger liv åt platsen [***] och denna ryms inom markanvändningen torg och kommer därmed få finnas kvar på platsen även när denna detaljplan antagits. (sid. 79)

Mohsen Abdullah, arrendator inom del av planområdet, motsätter sig planförslaget då han anser att det inte tar tillvara på hans enskilda intressen utan istället syftar till att hans verksamhet inte ska kunna fortsätta bedrivas. Nyttan av planen överväger inte de konsekvenser som ett antagande medför för hans enskilda intressen.
Mohsen Abdullah anser att aktuell kiosk inte påverkar de kulturmiljövärden som finns på platsen. (sid.85)

Kommunens främsta syfte med planförslaget är att säkerställa platsens kulturmiljövärden och kommunen anser inte att Mohsen Abdullahs enskilda intressen väger tyngre än de allmännas då hans verksamhet kan fortsätta bedrivas på platsen även efter att denna detaljplan antagits. (sid. 86)

[***] är min markering. Hur kan något som är stängt nio månader om året ge ”liv åt platsen”? Fortfarande är platsen/torget alltså endast till för sommarturister!

You may also like...

1 Response

  1. Iréne Segersköld Lindén skriver:

    Hoppas inte det här blir som med Mojjen i Knivsta. Dags för kommunen att planera bort den där holken mitt på torget nu, så det kan bli ett vackert torg.