30 miljoner kronor fattas till 288:an Gimo-Börstil

Citerat från sidan 593 i kommunfullmäktiges kallelse 27/4:

”I den nuvarande länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala finns 225 miljoner kronor avsatta. Den bedömda kostnaden i den åtgärdsvalsstudie som är genomförd är 255 miljoner kronor. Finansiering om ytterligare 30 miljoner kronor krävs således.
Arbetet med vägplan pågår och planerad byggstart tidigast 2024. Region Uppsala arbetar med revidering av nuvarande länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 eftersom Trafikverket har meddelat stora fördyringar inom de namnsatta objekten. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram en ny länsplan för perioden 2022-2033/2037. SKB har beslutat att ett slutförvar för använt kärnbränsle bör placeras vid Forsmark i Östhammars kommun. Slutgiltigt beslut fattas av regeringen. I ett samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet redovisas att SKB och dess ägare har för avsikt att bidra till att förbättra den lokala miljön och infrastrukturen i Östhammars kommun genom att bland annat med hög prioritet driva på en utbyggnad av väg 288. Innan fastställelse av vägplanen måste finansiering av åtgärden vara säkrad.”

You may also like...