7 september senaste datum för ansökan om folkhälsomedel hos Uppsala landsting

Citerat från Uppsala landsting:
Folkhälsomedlen ska skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete genom stöd till insatser utöver ordinarie verksamhet. 
Aktuella fokusområden är:
psykisk hälsa med fokus på barn och unga
fysisk aktivitet
stöd genom hälso- och sjukvården till hälsosamma levnadsvanor, där insatser för att minska tobaksbruk prioriteras.
Läs mer hos Uppsala landsting/Ansökan om folkhälsomedel 2016

You may also like...