Äldreplan 2018–2023: Det goda livet på äldre dar i Östhammars kommun

Östhammars kommunhus/På gång i kommunen:

Äldreplan 2018–2023 – Det goda livet på äldre dar i Östhammars kommun

Syfte
Syftet med äldreplanen är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen. Det ger också möjlighet att i ett tidigt skede låta så många intressenter som möjligt komma till tals i diskussioner om den framtida utvecklingen av kommunen.

För att skapa bra förutsättningar för de diskussioner som leder fram till den färdiga planen, behövs ett planeringsunderlag som beskriver ett antal faktorer som kan påverka den framtida situationen för äldre. Synpunkter kommer därför att hämtas in från olika grupper så att olika perspektiv blir representerade. 

Tidplan
Arbetet med ett planeringsunderlag inför medborgardialoger pågår. Medborgardialoger kommer att genomföras under senhöst/vinter. Äldreplanen ska antas av kommunfullmäktige före 2017 års utgång.

You may also like...