Ansvarsfördelning för att förebygga översvämningar

10 augusti 2021 drabbades Öregrund av ett skyfall som inte var ”av denna världen”. Minns du?
Skyfall orsakar översvämningar i Öregrund | SVT Nyheter

Gästrike Vatten:

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller VA-huvudmannen i sin kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Gästrike Vatten lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra ledningsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Här kan du läsa om vad du kan/bör göra för att förebygga översvämning:
Förebygg översvämning – Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Vem har ansvar för vad vid skyfall och översvämning?
Fastighetsägarens ansvar vid skyfall.
Gästrike Vattens ansvar vid skyfall.
Kommunens ansvar vid skyfall.
Här kan du läsa om ansvarsfördelningen vid skyfall och översvämning:
Förebygg översvämning – Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Försäkringsbolag och självrisk
”Om du är drabbad av översvämning i din fastighet ska du i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Ditt försäkringsbolag gör saneringsåtgärder, skadevärdering och utredning. Efter att du har haft kontakt med försäkringbolaget kan du begära ersättning för självrisken hos Gästrike Vatten.”
(Gästrike Vatten)

You may also like...