Östhammars kommuns Energiplan. ’Aktuell’ efter 18 år?

Jag har snöat in på elförsörjningen i Sverige, i Region Uppsala och i Östhammars kommun. Är det inte det ena så är det, det andra. Är det inte vattenbrist så är det elbrist – eller båda.

SVERIGE
”Den totala elproduktionen år 2019 var 164,4 TWh, medan användningen var 138,3 TWh. Sverige importerar och exporterar el efter behov. Importen var 9,1 TWh och exporten 35,2 TWh. Sverige var således, liksom de senaste nio åren nettoexportör. Kärnkraften stod 2019 för 39 procent av elproduktionen, vattenkraft för 39 procent, vindkraft för 12 procent och kraftvärme för 9 procent.” (Jaja, det fattas 1 %)
”Industrier med stora elbehov riskerar att inte kunna etableras och befintliga verksamheter kan förhindras att expandera på grund av att det saknas kapacitet i elnäten.”
”I nuläget råder akut kapacitetsbrist i Stockholms regionnät och det finns inte förutsättningar att öka abonnemang mot transmissionsnätet trots förfrågningar.”
Läs gärna hela dokumentet. Både lärorikt och intressant.

REGION UPPSALA
”Kärnkraftverket i Forsmark producerade 24 500 GWh el år 2017 som via transmissionsnätet leds i princip direkt till Stockholm samt vid elexport även till Finland.
Eftersom Forsmark levererar el via transmissionsledningar direkt till Stockholm (och Finland) ger det inget effekttillskott till Uppsala län.”
”Det finns ingen uttalad kapacitetsbrist i regionnätet i Östhammars kommun idag.”
Läs gärna hela dokumentet. Både lärorikt och intressant.

LAG OM KOMMUNAL ENERGIPLAN
” I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen beslutas av kommunfullmäktige.”

Lagtexten ovan saknar definition av aktuell.
Östhammars kommuns Energiplan är snart 18 år gammal. Någon annan plan än denna hittar jag inte på kommunwebben när jag söker på ”energiplan”.

SVERIGES FYRA EL-OMRÅDEN
Sverige är indelat i fyra elområden:
SE1 – Luleå
SE2 – Sundsvall
SE3 – Stockholm
SE4 – Malmö

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *