Dialogmötet om trafiksituationen i Öregrund

Den 8 mars var det möte på Gräsö om trafiksituationen i Öregrunds stadskärna. Trafikverket med inbjudna intressenter:

Här är övergripande brister som vi identifierade tillsammans:

  • Långa köer mot färjeläget medför att lokal trafik får kraftigt försämrad framkomlighet.
  • Sträckan genom Öregrund är smal och trång vilket försvårar för godstrafiken.
  • Infrastrukturen är även dåligt anpassad för gång- och cykeltrafik vilket ger tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister för dessa.
  • Under sommaren trafikerar inte bussarna färjeläget på grund av köerna vilket försvårar resande med kollektivtrafik.
  • Sommartid är också antalet besökare högt i Öregrund och evenemang förekommer frekvent vilket förstärker trängselproblematiken med olämpligt parkerade fordon och fotgängare som går i vägbanan.

Utgångspunkten för dialogmötet var att så förutsättningslöst som möjligt hitta brister och inte beskriva möjliga lösningar i detta läge. Genom att diskutera olika trafikområde som kollektivtrafik, gång och cykelvägar, bilism och sjöfart belyste vi utmaningar från olika perspektiv. På så sätt får arbetsgruppen en så bred och allsidig bild som möjligt av situationen i stråket.

You may also like...