Försäljning av ”polishuset” i Östhammar med Ambulans och Räddningstjänst

Jag citerar ett dokument som var med på tekniskt utskotts sammanträde 16 november:

Försäljning av ”polishuset” Östhammar, information
Förslag till beslut
Tekniska utskottet har tagit del av informationen. Tekniska utskottet vill att informationen kompletteras med följande för att kunna ta upp frågan till kommunstyrelsen:

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2020-06-30 tekniska förvaltningen i uppdrag att gå vidare med försäljning av ett antal fastigheter som finns i kommunens fastighetsbestånd och där vi inte bedriver verksamhet. Dnr KS-2020-457
Bland dessa fastigheter återfinns polishuset i Östhammar, Östhammar 22:18. Polishuset rymmer förutom Polismyndigheten även region Uppsala med ambulans och Uppsala brandförsvar med en brandstation. Östhammars kommun är en del i Uppsala brandförsvar och de övriga aktörerna är samhällsviktig verksamhet.

Fastigheten har ett underhållsbehov som är stort (återkommer med en siffra). I polishus-delen krävs omfattande om- och tillbyggnationer för att utrusta stationen för att motsvara dagens krav på arbetsmiljö och säkerhetsskydd. Det finns en långt gången projektering för hur en sådan ombyggnation skulle kunna se ut och ett PM för vilka åtgärder som behöver vidtas har upprättats av Polisen 2020-05-13.

Det har under processen funnits en intressent som har låtit genomföra en värdering av fastigheten 2019-11-12.
I september 2020 höll tekniska förvaltningen en dragning inför kommunstyrelsens arbetsutskott bl.a. om de regler som gäller vid en riktad försäljning.
Beslut om en faktisk försäljning har ännu inte fattats. Polismyndighetens kontrakt löper ytterligare en treårsperiod.
Om det är aktuellt med försäljning behöver en ny värdering genomföras på objektet.

……………….. slut citat ……………

You may also like...