Hur gör andra kommuner med bullrig musik från restauranger? (Uppdatering)

56 kommuner svarade tidigare på frågor om vilka bestämmelser de har för sommarkrogar, inglasade uterum, uteserveringar, terrasser och om krögarna får lämna allt efter sig när de stängt för säsongen. Här hittar du det inlägget:
Hur gör andra kommuner med sommarkrogar, inglasade uterum och terrasser? De har regler och riktlinjer!

Den här gången har jag ställt frågor till kommuner om vilka bestämmelser de har angående högtalarförstärkt musik från restauranger. Jag uppdaterar inlägget med svar jag får från kommunerna. Idag den 12 augusti har jag börjat mejla kommuner:

REGION GOTLAND
SR 22 juli 2021: Flera krogar i Visby innerstad kommer att få förelägganden om att vidta åtgärder mot hög ljudnivå. Det står klart efter regionens kontroll i tisdags, sedan många klagomål om buller från krogarna kommit in till regionen. Efter inspektionen kommer också information och förelägganden att gå vidare till alkoholhandläggare för bedömning av lämplighet för alkoholtillståndet.
SVT 23 juli 2021: Ljudnivån på nätterna i Visby innerstad är denna sommar ofta rejält över vad folk ska behöva stå ut med enligt lagen. Det visar mätningen som Region Gotland gjorde igår natt, natten till torsdag.

TROSA KOMMUN
Vi har inga riktvärden utan har som regel att musik utomhus får spelas fram till klockan 22.00 söndag till torsdag och till klockan 00.00 fredag, lördag samt dag före helgdag.
Efter dessa tider accepteras endast bakgrundsmusik, dvs. musikljudet får inte överskrida gästernas ljudnivå vid tal. Kommunen mäter inte buller som rutin, utan endast vid klagomål. De flesta restauranger har bara öppet till klockan 01 i Trosa kommun.
Ingen restaurang har varnats för buller eller behövt betala vite eller blivit av med serveringstillståndet/alkoholtillståndet för att ha stört närboende med för hög musik.

SOTENÄS KOMMUN
Vi har inga egna riktvärden, utan vi går efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. Sotenäs kommun har en policy gällande buller som begränsar verksamheter genom att fönster och dörrar ska hållas stängda efter klockan 23.00 om musik spelas inomhus, se bifogad fil. I övrigt så är det riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd som ska efterlevas. Vi delar inte ut varningar. Om vi har ärenden gällande buller där vi bedömer att det finns en risk för människors hälsa så kan vi förelägga verksamhetsutövare om att vidta åtgärder så att bullernivåerna som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd efterlevs. Vi har förelagt krögarna att följa policyn och hålla dörrar och fönster stängda efter klockan 23.00 då musik spelas. Vi har även en pågående dialog med krögarna för att få en fungerande ljudmiljö runt nattklubbarna. Ingen sådan verksamhet har fått betala vite för buller. Kommunen utför inga mätningar. När vi bedömer att det finns en risk för människors hälsa kan vi förelägga verksamhetsutövare om att utföra bullermätningar, dessa ska då utföras av sakkunnig yrkesperson.
Förutsättningar finns att lägga till misskötsamhet utifrån buller om miljöenheten har fattat beslut om vite utifrån deras lagstiftning som en del i en tillsynsutredning gällande serveringstillstånd.  Men det måste även finnas fler punkter som krögarna missköter sig på utifrån alkohollagens krav för att ett serveringstillstånd ska kunna dras in. Utifrån alkohollagen har vi alkoholhandläggare en åtgärdsskalla som ska användas som inleds med beslut om erinran, sedan varning och till slut indraget serveringstillstånd. I riktigt allvarliga fall kan det bli aktuellt med omedelbar indragning av ett serveringstillstånd.
Ljud och buller styrs inte utifrån alkohollagen och därmed kan det inte stå med i villkoren för ett serveringstillstånd. Det finns enbart möjlighet att begränsa serveringstiden och i Sotenäs kommun medges servering på uteserveringar till max klockan 01.00.

VÄSTERVIKS KOMMUN
En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om restaurangen öppnar upp fönster och dörrar då musik spelas i restauranglokalen. Restaurangen får gärna spela musik för sina egna gäster men på offentlig plats utanför restaurangens område bör ljudnivån inte överskrida 60-65 dBA för att klara 25 dBA inomhus i bostäder nattetid. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus ska följas.
Som ägare till en restaurang ansvarar du för att ljudnivån från musik på din restaurang inte är för hög. Musiken får inte vara störande för närboende eller orsaka hörselskador för besökare och personal. Under perioden 1 juni till 15 september får musik endast spelas på uteserveringar eller så att det hörs på uteserveringen fram till senast klockan 23 söndag till torsdag, och senast fram till klockan 24 fredag och lördag samt dag före helgdag.
Utomhus vid närliggande bostäders fasad får ljudnivån från musik på till exempel en uteservering inte överskrida följande ljudnivåer:
Klockan 12-22: 65 dB
Klockan 22-00: 60 dB
Klockan 00-07: 50 dB
Vid konstaterad störning kan Miljö- och byggnadskontoret till exempel begränsa vilka tider som din restaurang får spela musik.
För handläggning av klagomål som är befogade får du betala en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften är för närvarande (2021) 981 kronor per handläggningstimme och 515 kronor i besöksavgift.
Ibland utför vi egna indikerande ljudnivåmätningar vid klagomål. 

VAXHOLMS KOMMUN
Vid klagomål på buller från restauranger ställer vi krav på åtgärder (mätning, tidsbegränsningar, bullerisolering osv.) med stöd av miljöbalken.
Vi har inga egna riktvärden utan tillämpar Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det finns dock lokala riktlinjer som säger att restauranger som ligger i eller i anslutning till bostadshus normalt ska avsluta serveringen klockan 22.00 utomhus och 01.00 inomhus. Det finns några enstaka serveringsställen i Vaxholm som har serveringstider som är senare än ovan.
Inga restauranger har idag villkorade tider när det gäller att spela musik. Däremot förekommer det att vi med stöd av miljöbalken ställt krav på att livemusik inte får förekomma. Men de kraven är friställda från serveringstillståndet. I serveringstillstånden regleras serveringstiden och att serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter att serveringstiden upphört.
Vi har ställt krav på att restauranger ska ljudisolera mot intilliggande bostäder samt ställt krav på att ljudnivån vid restaurangen inte får överstiga ett visst värde. Kraven har ställts med stöd av miljöbalken.
En krögare kan få en erinran, en varning och om det är allvarliga eller upprepade förseelser bli av med sitt serveringstillstånd. Men förseelserna har då med lämpligheten att göra [inte buller] och kan t.ex. vara att de överserverar eller inte betalar skatter/skulder.
Vi ställer rutinmässigt krav på mätning vid klagomål om våra handläggare bedömer klagomålet som befogat. Mätning kan ske både utomhus vid fasad enligt Naturvårdsverkets riktvärden eller inomhus i bostad enligt Folkhälsomyndighetens riktvärden beroende på var risken för olägenhet förekommer.
Rekommenderar att ni tar kontakt med miljökontoret i Östhammar. De är skyldiga att hantera bullerklagomål. En restaurang får inte låta hur mycket som helst. Men som sagt så sker handläggningen av ett bullerklagomål alltid med stöd av miljöbalken.

HUDIKSVALLS KOMMUN
Någon generellt riktvärde på nivåer andra än Folkhälsomyndighetens regler har vi inte i Hudiksvall eller Nordanstigs kommun. Se folkhälsomyndighetens författningssamling FoHMFS 2014:15 om höga ljudnivåer samt FoHMFS 2014:14 om buller inomhus.
Vi har haft ett par verksamheter (krogar inomhus) som fått föreläggande om att de måste hålla lägre nivåer p.g.a. att det är bostäder i samma byggnad men båda dessa verksamheter har idag upphört.
Vår nämnd har fattat beslut om riktlinjer för utomhusspelningar vilket gäller musikarrangemang utomhus i stan. Följande gäller därför generellt:

Utomhusspelningar får förekomma fram till klockan 22.00 under söndag t.o.m. torsdag. Under fredag och lördag tillåts utomhusspelningar t.o.m. klockan 23.00.
Utomhusmusik accepteras inte efter dessa tider oavsett ljudnivå.
Lokaler som har musik inomhus skall hålla dörrar och fönster stängda efter tidpunkter enligt ovan. Om nödvändigt förses fönster med lås och dörrar med sluss eller vakt.
”Dispens” (snarare avsteg) från ovanstående regler skall kunna göras i enstaka fall: Större enskilda arrangemang skall kunna tillåtas. Restauranger med tillstånd från polisen för allmän sammankomst eller musikunderhållning enligt ordningslagen bör enstaka gånger per sommar kunna ha spelningar efter de i punkt 1 angivna tiderna.

Krogar och nöjesställen (verksamhet inomhus) har i Hudiksvall tillstånd från polisen och alkoholsidan att normalt ha öppet till klockan 01:00. Några få verksamheter har tillstånd till 02:00 men detta är alltså för den del av verksamheten som bedrivs inomhus.

Varningar? Ja vi hade några ställen där musiken gav upphov till störningar vilket gjorde att de fick krav på att begränsa ljudnivåerna. Det ena stället byggde då om hela lokalen och gjorde ett isolerat ”rum i rummet” som gjorde att ljudet inte spred sig till bostäderna vilket innebar att de senare kunde spela högre igen utan att olägenhet uppstod i intilliggande bostäder. Denna verksamhet är idag upphörd. Även den andra verksamheten som fick begränsningar avseende ljudnivå är idag upphörd. Vi har problem med en inglasad uteservering nu i sommar. Jag är inte själv handläggare på det ärende men ser att man kommit överens om att begränsa ljudnivåerna till 75dB på inglasningen för att inte störning ska uppstå för närboende. Detta ärende pågår fortfarande.

Vid klagomål gör vi indikationsmätningar och visar det sig att värdena ligger högt så kräver vi att verksamhetsutövaren genomför en bullerutredning då de får anlita och bekosta en ljudkonsult. För många år sedan hade vi ett projekt då vi gick ut anonymt och gjorde mätningar inne på krogar men det är väldigt länge sedan.

Vid uteserveringar och utomhusarrangemang står det i polistillståndet vad som gäller, d.v.s. Hudiksvalls riktlinjer eller om vi beviljat avsteg från dessa så att de får spela längre in på natten.

ORUST KOMMUN
Ljud från musikanläggningar får ej överstiga 25 dB inne i ditt boende (med stängda fönster). På plats på restaurangen är begräsningen 100 dB. Hos folkhälsomyndigheten kan du läsa mer:
Vägledningar och riktvärden för buller och höga ljudnivåer
Just buller är inget vi kollar på rutin. Däremot har vi andra saker vi kollar på rutin och när man ändå är där så blir det att man kollar allt.

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Skellefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring ljudnivåer inomhus och utomhus vilket innebär att den ekvivalenta ljudnivån inomhus nattetid (22-06), i rum för sömn och vila, får vara 30 dB och ute vid fasad max 40 dB. Är det ljud från musikanläggningar är riktvärdet 25 dB nattetid. Verksamheten är även skyldig att följa riktvärden för höga ljudnivåer inne i deras egna lokaler.
Som längst har restaurang och krog öppet till 02 i Skellefteå kommun.
Det har förekommit klagomål mot ett par kvälls-/nattöppna lokaler och de har då fått tillsägelser. Vid ordinarie tillsyn mäts de ljudnivåer som finns inne i lokalen så att de inte är för höga men det görs ingen rutinmässig mätning utomhus vid t.ex. boendefasad eller inne i lägenheter om inga klagomål inkommer.
Verksamheterna är skyldiga att följa de riktvärden som finns gällande ljudnivåer inomhus och utomhus.

SUNDSVALLS KOMMUN
Under pandemin är vi liberalare än vanligt. Fram till 23 vardagar och 24 fredag-lördag får man spela musik max 80 dB, därefter ska det vara tyst (vilket det ju inte är om de har en dörr till restaurangen öppen). Normalt gäller ”bakgrundsmusik” till 22.00, därefter tyst. Vi har även ett riktvärde på 60 dB vid närmaste bostadshus fasad. För inomhusbuller gäller 25 dBA (vilket är omöjligt att komma ner till i stenstan).
Varningar? Vi har ett par pågående ärenden.
Buller mäts efter klagomål. Dessutom ska krögaren ha kontroll på sin verksamhet.
Har du kollat med Visby? Det är också en stad som invaderas på sommaren med mycket störningar från restauranger.

UDDEVALLA KOMMUN
Verksamheter ska följa de riktvärden och bestämmelser som finns i miljölagstiftning, tillhörande förordningar och allmänna råd. Vid tillfälliga arrangemang såsom festivalhelg, kan vissa undantag ges. Detta bedöms från fall till fall. När klagomål inkommer skapas ett ärende och verksamheten informeras om klagomålet och vilka bestämmelser som gäller. Klagomålsärendet utreds.

Det står i vår utredning att det är tillståndshavarens ansvar att följa
regler om ljud och buller. Vi skickar alltid remiss till miljöavdelningen vars svar vi lägger med i utredningen. Det är aldrig specificerat vad som gäller med eller utan väggar.

UMEÅ KOMMUN
Musikspelningarna bör anpassas (ljudnivå, riktning av högtalare mm) så att närboende inte utsätts för bullerstörningar. Folkhälsomyndighetens riktvärden i allmänna råd FoHMFS 2014:13 för buller inomhus, ska gälla vid bedömning av eventuella olägenheter. Riktvärdet för ljud i bostadsrum från musikanläggningar är 25 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå.
Ljudnivåerna vid publikplats bör inte överstiga riktvärdena i FoHMFS 2014:15. Om barn under 13 år har tillträde till arrangemanget är riktvärdet 97 dBA ekvivalent nivå och 110 dBA maximalnivå. För vuxna och barn över 13 år är riktvärdet 100 dBA ekvivalent nivå och 115 dBA maximalnivå. Ljudnivåerna (ekvivalent ljudnivå och maximalljudnivå) ska kontrolleras av ansvarig för spelningarna. Mätning ska ske i enlighet med mätmetoden SP INFO 2004:45. Information om egenkontroll, riktvärden och mätmetod finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se

På uteserveringar nära bostäder får musikspelningar förekomma fram till klockan 22.00 söndag – torsdag och klockan 24.00 fredag och lördag samt dag före helgdag. Efter dessa tider accepteras bakgrundsmusik, det vill säga ljudnivån från musik får inte överskrida normal samtalston från gästernas tal.
Miljö- och hälsoskydd har fått in klagomål från vissa verksamheter. Då har vi dialog med dessa verksamheter så att de ordnar så att ljudnivån inte är för hög. Vi mäter buller vid klagomål.

HAPARANDA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanar till att följa de riktlinjer som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15). Tillsyn av restauranger görs regelbundet av livsmedelsinspektör samt alkoholhandläggare. Tillsyn kan också göras efter klagomål. Vid tillsyn görs en bedömning av ordningsläget, däribland ljudnivå och eventuella störningar för närboende.

OXELÖSUNDS KOMMUN
Oxelösunds kommun har i de lokala ordningsföreskrifterna inga bestämda riktvärden i decibel för ljud/musik från restaurangverksamheter. Vid utredning av buller/höga ljudnivåer utgår förvaltningen från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för att bedöma om ljudnivåer från verksamhetsutövare kan leda till en olägenhet för människors hälsa eller inte. Detta bedöms också i kombination med hur frekvent de höga ljudnivåerna uppstår samt vilken tid på dygnet.
Det finns ingen angiven tid för hur länge Restauranger får spela sin musik under kvällstid, dock så finns det i beslutade alkoholtillstånd en hänvisning om hur länge en verksamhet får pågå, detta är generellt senast till 01.00 för vissa verksamheter. Om verksamhet som ansökt om alkoholtillstånd önskar ha öppet till  01.00 och är placerad inom område med många närboende uppmärksammar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen detta i remiss till alkoholhandläggare. Generellt sätt får musikspelande från restaurangverksamheter ske så länge ljudnivåerna hos de närboende inte överstiger Folkhälsomyndighetens angivna riktvärden för buller inomhus.
Vid klagomål om höga ljudnivåer från restaurangverksamheter kontaktar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren informeras om klagomålet och oftast så kan problematiken lösas via dialog med verksamhetsutövaren.
Eftersom att det i Oxelösunds kommun är Social- och omsorgsförvaltningen som handlägger alkoholtillstånd så har inte Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen information om vilka serveringar som eventuellt har fått sitt alkoholtillstånd indraget och av vilka själ.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utför inga egna bullermätningar men kan dock förelägga en verksamhetsutövare att utföra detta om det bedöms som befogat i utredningen av ett klagomål.

STRÖMSTADS KOMMUN
Riktvärden? Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens riktvärden för inomhusbuller. Utifrån dessa har kommunen själva tagit fram ett riktvärde som ska klaras i anslutning till en uteservering (60 dB).
Hur länge får krogarna spela? Till klockan 23 utomhus, om det inte bara är fråga om bakgrundsmusik.
Vi har haft mycket dialog med krögarna och bett dem sänka när vi mottagit klagomål. I något enstaka fall har kommunen meddelat föreläggande.
Vi har under ett antal år mätt ljudnivån inför sommarsäsongen. Mätning har då skett på dagtid, och krögarna har fått spela musik på sina anläggningar och justerat vid behov.

SÖDERHAMNS KOMMUN
Riktvärden? 25 dB enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:13).
Kommunen gör bullermätningar vid klagomål.
Det står i serveringstillståndet vilken ljudnivå som gäller vid eventuell högtalarförstärkt musikunderhållning med väggar och utan väggar.

HÄRNÖSANDS KOMMUN
De riktvärden som tillämpas som underlag är de som finns i de allmänna råden om höga ljudnivåer från Folkhälsomyndigheten.
Inga krogar har öppet längre än till 02 på natten. Inga krogar har fått varningar eller fått betala viten för att ha spelat för hög musik. Vi mäter inte buller från restauranger. Vid eventuella klagomål uppmanas verksamhetsutövaren att anlita ett ackrediterat företag som genomför mätningar.

TÄBY KOMMUN
Vid klagomål på bullerstörningar inomhus hänvisar vi till FoHMS 2014:13
På uteserveringar ska musik i normalfallet avslutas senast klockan 22.00.
Vid klagomål kan vi ställa krav på verksamhetsutövaren att göra en bullermätning.

BORGHOLMS KOMMUN
Först och främst så är det ett väldigt komplicerat område då just musik på uteserveringar och liknande inte finns reglerat i detalj.  Det som finns reglerat i detalj är musik inomhus verksamhet som bedriver nattklubb eller liknande. De riktvärden som vi riktar oss mot är 65 dB ekvivalent. Tiden för detta är 1 juni tom 31 augusti 11:00 – 00:00. Övriga månader är det fram till 22:00. Vid speciella högtider event kan detta ändras.
Vi för dialog med de verksamheter som fått klagomål på sig. 2019 var det ett föreläggande om åtgärd kopplat vite. Dock så överklagades detta och Länsstyrelsen återremitterade ärendet för fortsatt utredning. Dock så kom beslutet efter vår högsäsong och verksamheten stängd för säsongen.
Vi kan endast agera på serveringstillståndet om det kommer beslut eller dom på t.ex. buller eller liknande.
Borgholms kommun mäter endast vid inkomna klagomål och då endast vägvisande mätningar. Det är endast mätningar av auktoriserad ljudtekniker som är juridisk gångbar om det går vidare till rätten.
I serveringstillståndet står det inte specifikt avseende musik. Dock så står det om misskötsamhet kan resultera i någon form av åtgärd på serveringstillståndet. Inte specificerat vilken sorts misskötsamhet men här faller buller under denna rörande serveringstillståndet.

PITEÅ KOMMUN
I Piteå så får man spela på uteserveringar så länge man håller sig till Folkhälsomyndighetens allmänna råd avseende buller. Efter klockan 23 gäller bara inspelad bakgrundsmusik och ingen livemusik (och fortfarande Folkhälsomyndighetens allmänna råd). Vi har inte haft jättemånga klagomål på varaktig störning från musik på uteserveringar, utan det har varit av tillfällig karaktär under framförallt festivaldagar. Vi har därför inte förelagt (eller dragit tillstånd) någon krögare om begränsningar för musik utomhus. Mätningar av buller görs indikerande av oss för att se om det kan vara läge att gå vidare med mer ordentliga mätningar. Då får verksamhetsutövaren anlita ett företag som gör mätningarna åt dem. Det är inget vi kan göra själva. De indikerande mätningarna gör vi i samband med tillsynsprojekt och görs sporadiskt (och framförallt kvällstid). Dessa har hittills inte föranlett någon vidare åtgärd. Vi agerar mest på klagomål.

SÖDERKÖPINGS KOMMUN
Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
Allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)
Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Uteserveringar: För att inte närboende ska bli störda tillåts oftast bara låg bakgrundsmusik på uteserveringar. Det innebär att musiken ska vara lägre än gästernas röster när de pratar med varandra. Musiken får inte höjas i takt med att gästerna blir mer högljudda. Om det är hög musik inomhus i samma lokal ska fönster och dörrar vara stängda för att inte riskera att ljudnivåerna utomhus blir för höga.
Riktlinjen är att ingen servering av alkohol på uteservering får ske efter klockan 24:00. Uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter denna tid.
Vi har vid klagomål tagit kontakt eller gjort tillsyn för att kontrollera att olägenheter upphör eller inte förekommer.

SÖDERTÄLJE KOMMUN
När klagomål om buller inkommer till miljökontoret utreds dessa, vilken kan innebära att miljökontoret gör indikativa ljudmätningar vid/i den klagandes bostad. Restaurangägaren kan föreläggas, med eller utan vite, att utföra egenkontroll, mätningar eller bullerdämpande åtgärder. Ingen begäran om utdömande av vite har behövt göras under de senaste åren. Planerad tillsyn av ljudnivåer vid bostäder utförs inte.
Ljudnivån utomhus på tomt, eller utanför fönster vid angränsande bostadsbebyggelse, får inte överstiga 45 dBA ekvivalent ljudnivå. Efter klockan 22.00 får ljudnivån inte överstiga 40 dBA ekvivalent ljudnivå.
Ljudnivån inomhus i bostäder får inte överstiga 45 dBA maximal ljudnivå samt 30 dBA ekvivalent ljudnivå.
Ljud från musikanläggningar eller ljud med hörbara tonkomponenter får inte överstiga 25 dBA ekvivalent ljudnivå i angränsande bostäder, utbildningslokaler eller lokaler för vård eller annat omhändertagande.
Dörrar och fönster i lokalen ska hållas stängda i samband med musik.

Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll, i enlighet med 26 kap. 19 § miljöbalken. Egenkontroll innebär att verksamheten ska ha kontroll över att miljöbalkens bestämmelser följs, att beslut som gäller för verksamheten följs och att verksamhetens påverkan på hälsa och miljö övervakas. Verksamhetsutövaren är även skyldig att se till att verksamheten inte orsakar störningar till omgivningen.
Om musik ska spelas ska det finnas rutiner för att kontrollera ljudnivåerna. Det ska också finnas en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten. Resultat från mätningar och andra undersökningar ska dokumenteras. Den som äger ljudanläggningen eller ansvarar för arrangemanget är ansvarig att ovan nämnda riktvärden inte överskrids. Om de överskrids, eller om klagomål inkommer kan miljönämnden komma att kräva inskränkningar i verksamheten.

KALMAR KOMMUN
Riktvärden för musikljud är nationella, det är Folkhälsomyndigheten som står för dessa. Lite kort kan sägas att det inte får låta mer än 25 dBA ekvivalent/45 dBA max från musik i närliggande bostäder. Det finns också riktvärden för hur högt det får låta på själva utestället, för att besökare inte ska riskera hörselskador. Riktvärdena i bostäder är desamma vare sig musiken spelas inom- eller utomhus.
Får vi klagomål om höga ljudnivåer börjar vi alltid med att informera krögaren om klagomålet, vad som gäller och vår vidare handläggning om klagomålet.
Det finns krogar/nattklubbar som fått förbud med vite att spela om riktvärden överskrids. Att det gått så långt som till utdömande av vite är dock ovanligare men det har hänt. Om de inte sköter sig kan det få inverkan på deras möjlighet att servera alkohol efter vissa klockslag.
Vi mäter buller efter klagomål.

OSKARSHAMNS KOMMUN
Vi använder oss av Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av om klagomål utgör olägenhet för människors hälsa eller inte. Folkhälsomyndigheten har två olika författningar med allmänna råd, en som innehåller riktvärden som tillämpas för bedömning av olägenhet för människors hälsa föreligger och som gäller på den lokal/plats där hög musik spelas (ex. restaurang/diskotek eller dyl). Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15. Folkhälsomyndighetens andra allmänna råd gäller buller inomhus FoHMFS 2014:13 och innehåller riktvärden för ljudnivåer vid närliggande bostäder, lokaler för undervisning/vård osv.
Det beror på hur serveringstillstånden är utformade, varierar från restaurang till restaurang, men senaste tiden någon restaurang får spela musik till är kl. 02.00.
Buller har tidigare mätts som rutin på festivalen Lattitud 57 (mätningen har då avsett ljudnivåer på festivalområdet), i övrigt görs mätningar endast vid klagomål.
I serveringstillstånden hänvisas till Folkhälsomyndighetens riktvärden.

MALMÖ STAD
Miljöförvaltningen i Malmö stad utför tillsyn utifrån miljöbalken. Miljöförvaltningen kan ställa krav på fastighetsägare/verksamhetsutövare om en störning bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa. En olägenhet för människors hälsa definieras som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan skada hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ska musikbuller inte överskrida 25 dB i ekvivalent ljudnivå och 45 dB i maximal ljudnivå inomhus med stängda dörrar och fönster. Det är dessa riktvärden som miljöförvaltningen utgår från.
Om vi bedömer att det finns behov av att göra ett tillsynsbesök kan vi gå tillväga på två olika sätt. Antingen kan vi göra ett oanmält besök som verksamhetsutövaren inte känner till i förväg och som enbart bokas in med den boende. Syftet med ett sådant tillsynsbesök är att göra ljudmätningar i bostaden under en representativ tidpunkt då den boende brukar störas av krogbullret. Tid och veckodag för ett sådant tillsynsbesök bör väljas utifrån en störningsdagbok som den boende fyllt i. Vi strävar efter att göra inspektioner inom ordinarie arbetstider, men eftersom krogbuller i regel förekommer kvällstid kan inspektion göras utanför kontorstid vid behov. Vid besöket mäts ljudnivån i de vistelserum där den boende störs mest. Vi kontrollerar även om bostadens fönster är i gott skick.
Ett annat alternativ är att boka in ett tillsynsbesök i samråd med verksamhetsutövaren och den boende under dagtid då det inte är verksamhet i lokalen. Syftet med ett sådant tillsynsbesök är att under kontrollerade former kunna mäta ljudnivån i den klagandes bostad när lokalens ljudanläggning är inställd på högsta volym.
Vid besök i verksamhetslokalen kan vi kontrollera lokalens utformning, högtalarnas placering och infästning mot väggar och golv, limiter, ljudinställningar, rutiner, status på fönster och dörrar samt eventuell luftsluss vid ingång. Vissa av dessa punkter kan dock vara svåra att genomföra om det är många gäster i lokalen.
Sedan spelar det ingen roll vilken typ av musik som spelas, så länge det är en störning är det en störning. Det kan upplevas en skillnad i störning mellan musik från högtalare och live-musik. Musiktypen kan resultera i olika byggnadstekniska lösningar. Limiter bör installeras, men det fungerar dock inte när det gäller störning från live-musik.
Vid behov kan vi skicka beslut om föreläggande förenat med vite. Föreläggande ska i normalfallet först avse bullerutredning med möjliga åtgärder och beräknade kostnader för dessa. Först efter en fullständig utredning kan verksamhetsutövaren föreläggas om åtgärd och/eller begränsningar.

FALKENBERGS KOMMUN
En grund i miljöbalken är att bedömningar ska göras i varje enskilt fall utifrån de specifika förutsättningarna. Visst kan bullermätningar genomföras men sedan ska nämnden göra bedömningen om det är rimligt att ställa krav på åtgärder för att minska eventuell störning. Till bedömningen hör även hur ofta och under hur lång tid störningen pågår. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg har inga egna riktvärden för restaurangverksamheters musik, utan utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd när det gäller buller. Sedan görs bedömning i varje enskilt fall om det är rimligt att ställa krav på åtgärder utifrån resultatet från bullermätningen. All handläggning sker utifrån klagomål och vi gör bedömningar i varje enskilt fall.

KUNGSBACKA KOMMUN
Generellt använder vi oss av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) och allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) samt Naturvårdsverkets riktvärden utomhus. I dessa står att inomhus får ljudnivån inte överskrida ett ekvivalentvärde (under längre tid) på 100 dB och ett maxvärde (tillfälliga ljud) på 115 dB, om barn under 13 år har tillträde till lokalen gäller istället 97 dB resp. 110 dB. Men dessutom gäller att ljudnivån intill närliggande bostadsfasad inte får överstiga 50 dB dagtid vardagar (06-18), 45 dB på helger samt kvällstid vardagar (18-22) och 40 dB nattetid (22-06).
Inomhus ska musiken upphöra senast 01.00 kväll innan vardag och 03.00 kväll innan lördag, söndag och helgdag. Utomhus (eller i tält eller motsvarande) gäller 22.00 resp. 23.00.
Vi har haft ett antal klagomålsärenden där vi krävt att krögare vidtar åtgärder för att närboende störs av buller från uteserveringen.
Musiken hanteras inte i serveringstillståndet. I Kungsbacka kommun gäller istället att för att få spela musik utomhus med högre volym än bakgrundsmusik (så lågt att man kan föra en normal konversation utan att behöva höja rösten) krävs att krögaren har sökt särskilt tillstånd från Polismyndigheten för detta. Vi får då yttra oss i en remiss från Polisen där vi anger vilka riktlinjer och restriktioner restauranger ska hålla sig till baserat på omständigheterna för den aktuella situationen (avstånd till närboende, typ av musikspelning mm.).
I innerstaden har vi dessutom begränsat hur ofta restaurangerna får ha musik på sina uteserveringar till max 1 gång per månad eftersom det finns många restauranger på en relativt liten yta.
För musik inomhus gäller de ljudnivåer som står i punkt 1 och dessa är krögarna väl medvetna om.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Österåkers kommun har lyckligtvis inte några omfattande problem gällande musik från uteserveringar och vi har inte behövt fatta några beslut gällande detta de under de senaste åren. De förelägganden som gäller musikbuller i kommunen rör främst bostad i direkt anslutning annars handlar det om äldre ärenden. Serveringstillstånd har inte dragits in p.g.a. musikbuller. I samband med givande av nya serveringstillstånd väger dock yttrandet från miljö- och hälsa tungt. 
Vi tillämpar Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Bedömningen görs även utifrån miljöbalkens d.v.s. en olägenhet för människors hälsa får inte vara ringa eller tillfällig. Ju fler tillfällen, ju högre ljudnivåer och ju senare tider desto större risk för att  störningen utgör en olägenhet för människors hälsa.
I det fall vi sett stora risker för störningar och vi inte fått in uppgifter från verksamheten om ljudisolering eller hur de ska hantera störningarna finns det en generell bedömning om att serveringstiden inte bör vara senare än kl. 22:00 inne och ute. Alkoholserveringstillstånd kan dock innebära att senare tider medgivits då miljöbalken inte reglerar verksamhetens tider.
Då ljudnivåmätningar enligt riktvärden för buller inomhus behöver göras inomhus görs mätningar i samband med klagomål. I serveringstillstånden skrivs inga krav gällande ljudnivåer.

SIMRISHAMNS KOMMUN
För musik från restaurangverksamhet gäller att man inte får överskrida 25 dBA ekvivalent ljudnivå samt 45 dBA maximal ljudnivå  inomhus (folkhälsomyndighetens råd) i närliggande bostäder. Det beror dock lite på hur ofta och länge störningen förekommer.
Vi har under augusti, med anledning av klagomål, mätt buller orsakat av en restaurang i Ystad. De kommer att få ett föreläggande från miljöförbundet.

HALMSTADS KOMMUN
Restaurangerna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHFMS 2014:13). Denna anger hur mycket det får låta in i bostäder från verksamheten. Hur mycket det får låta inomhus regleras i finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoFMS 2041:15).
Halmstad har haft klagomål på en verksamhet men den stängde när deras hyreskontrakt löpte ut.
Ljud mäts endast efter klagomål och verksamheten har haft en möjlighet att själva rätta sig. Det är verksamheten som ska visa att de inte stör.
I våra yttranden till alkoholhandläggarna och polisen (uteserveringar) har vi alltid med information om vilka ljudnivåer som gäller och att om det uppstår olägenhet för människors hälsa kan nämnden fatta beslut om begränsningar eller förbud av verksamheten.

GÖTEBORGS STAD
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus säger att riktvärdet för ljud från musikanläggningar är 25 dBA eq (alltså medelvärde på 25 dB). Detta gäller oavsett tid på dygnet.
Har ni gett några varningar till restauranger/krögare som spelar så hög musik att närboende störs (förlorar nattsömn)? Ja, många gånger. Vi är ute regelbundet och gör ljudmätningar i innerstan sommartid för att identifiera var risk för höga ljudnivåer finns. Om musiken bedöms vara så hög att risk för närboende finns ges information om att risk finns på plats. För att vi ska skriva beslut om att musiken ska minska/upphöra måste ljudmätning göras i klagandes bostad.
Bullermätningar görs både som rutin regelbundet och efter klagomål. Vårt regelbundna arbete är förebyggande för att minska ljudnivån nattetid i innerstan, klagomålshanteringen är mer direkt verkande mot en störande verksamhet. De regelbundna mätningarna utförs utomhus. Mätningar från klagomål utförs inomhus hos klagande.

VELLINGE KOMMUN
Kommunen mäter buller efter klagomål om det bedöms vara aktuellt.
Vid nyansökan [serveringstillstånd/alkoholtillstånd] undersöks det vad som har skett i närområdet, i denna prövning tar vi in uppgifter från miljöenheten om det tex har förkommit klagomål på buller från verksamheter i området. Där kan, och har, vi begränsat öppettiderna för eventuella uteserveringar.

HÖGANÄS KOMMUN
Vi utgår från riktvärdena i Folkhälsomyndighetens författningssamling, FoHMFS 2014:15, allmänna råd om höga ljudnivåer och FoHMFS 2014:13, allmänna råd om buller inomhus. Kommunen har antagit ”Riktlinjer för ljud från offentliga tillställningar och liknande”. 
Fram till vilken tid på kvällen/natten får restauranger spela musik i områden med närboende? Uteserveringar: Liten risk för störningar fram till kl. 01.30.
Uppenbar risk för störningar som längst fram till kl. 24.00.
Vi har fått in klagomål på störningar från vissa verksamheter och då kontaktat ansvarig för respektive restaurang/verksamhet. Vi mäter buller när vi har fått in klagomål.

KRISTIANSTADS KOMMUN
Vi har tagit fram en musikbullerpolicy (se bifogad fil) där vi tar upp vilka värden miljö- och hälsoskyddsnämnden anser ska följas för att motverka olägenheter för människors hälsa. I  policyn finns rekommenderade tider. Enligt policyn bör ingen musik spelas utomhus på vardagar efter 00:00 och fredag-lördag efter 01:00. Verksamheten kan välja att ändå spela musik ute efter detta, men då ska det vara på en låg nivå.
Inga varningar och viten. Vid de befogade klagomål som inkommit har vi löst det genom en dialog med verksamheten, så att de hittar en lämpligare nivå på musiken – i linje med vår policy. Vi har inte behövt gå vidare med föreläggande, varningar eller indragna tillstånd. Det är främst vid klagomål som vi gör indikativ ljudmätning för att se om klagomålet är befogat. Visar våra mätningar att ljudet vid närliggande bostäder är över riktvärdet kan vi begära att verksamheten gör utförligare mätningar och lämnar förslag på Alkoholhandläggarna hänvisar till vår musikbullerpolicy i diskussion med verksamheten samt i remisser till Polisen. 

TJÖRNS KOMMUN
Riktvärden enligt de allmänna råden FoHMFS 2014:13 (Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus).
Musik från restauranger: Till 01:00 (någon enstaka restaurang har till 02:00 för slutna sällskap).
Tjörns kommun mäter buller efter klagomål.

RONNEBY KOMMUN
Vi har inte gett något vite till någon restaurang pga för hög musik. Vi gör ingen regelbunden kontroll av verksamheter som spelar musik, det finns relativt få av den typen av verksamheter i vår kommun. Tillsyn och eventuella mätningar görs om vi får in klagomål. I ett klagomålsärende är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (2014:13) som vi utgår ifrån när vi gör en bedömning.
Det finns de senaste åren inga varningar utfärdade pga av hög musik, men det finns t.ex. exempel på restaurangägare som har fått avslag på den senare serveringstiden till klockan 03:00 fredagar och lördagar som man kan beviljas i Ronneby kommun. De har då fått avslag bl.a. pga det låg för nära bostäder/man inte uppfyller inte kraven om ljudnivåer/man har haft flertalet klagomål avseende buller och stök på sin tidigare verksamhet som ligger i samma område som det nya serveringsstället. De har då endast fått servera fram till 01:00 som är normalserveringstid.
Det som står i tillståndsbeviset är en påminnelse till tillståndshavaren om vilka regler som gäller avseende buller – brukar stå under en rubrik som kallas ”punkter att beakta”: Verksamheten ska följa miljö-och byggnadsnämndens regler kring ljudnivåer och nedskräpning samt så ska bolaget följa myndighetens föreskrivna villkor om livsmedelshantering samt ändamålsenlig och fungerande egentillsyn.

NACKA KOMMUN
Vi har inte så många klagomål om musikbuller. Vi har kikat på både nya och äldre ärenden när vi fått in klagomål om musikbuller så har verksamheterna haft akustikkonsulter eller anlitat akustikkonsult efter klagomål så att de har fått hjälp med förslag på åtgärder utan att vi har behövt skriva beslut. Ibland har det varit ravefester, men det blir Polisen som utreder det.
I miljöbalken är hänsynsreglerna i 2 kapitlet viktiga för verksamheter, att ha koll på att verksamheten inte stör andra och att jobba förebyggande https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
Vi jobbar och utreder störningar enligt miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, ex ljud från musikanläggningar i ditt sovrum 25 dbA ekvivalent ljudnivå och tersbanden (låga frekvenser). 
Folkhälsomyndigheten har också allmänna råd för höga ljudnivåer (hur högt det får låta på uteställen och konserter, kraven skärps om barn tillåts på konserter) https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller
Verksamheterna ska ha koll på ljudnivåer att Folkhälsomyndighetens allmänna råd klaras och i råden finns inga tider (enligt miljöbalken). Restaurangerna kan använda ex. limiter på musik- och högtalarutrustning som en akustikkonsult har ställt in eller ha en akustik/bullerkunnig på plats som har koll på riktvärden vid ex livemusik.
När vi får in klagomål om ex. musikbuller tar vi kontakt med verksamheten om att vi har fått in klagomål så att de får möjlighet att komma in med svar om deras musikverksamhet, om de gjort några åtgärder eller planerar att göra det och hur deras egenkontroll ser ut. Nästa steg är att de själva eller vi gör bullermätningar. Om riktvärden överskrids så blir att de får komma med förslag på åtgärder eller att vi på miljökontoret beslutar om att de ska komma in med förslag på åtgärder så att riktvärdena klaras.
Vi utgår från alkohollagen där man ska ge sanktioner i en trappa först erinran sedan varning och därefter återkallelse. Det går även att återkalla direkt vid grova överträdelser och då gäller det i första hand överservering och servering till underårig.
Buller: Enligt miljöbalken är det omvänd bevisbörda, att verksamheterna ska visa på oss på tillsynsmyndigheten att de har koll på sin verksamhet ex. ljudnivåerna så vi uppmanar alltid först verksamheterna att själva anlita akustikkonsulter för att göra bullermätningar och få kolla på ljudnivåerna. Om de inte gör det så kan vi gå ut till klagandena och göra bullermätningar.
Ibland när vi gjort remiss till miljöenheten (miljöbalken) om det är ett känsligt läge med närboende har vi skrivit in gällande riktlinjer för musik utomhus. Det står ofta i beslut enligt alkohollagen att ingen högtalarförstärkt musik får spelas efter klockan 22:00 utomhus.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Det finns inga egna riktlinjer för buller från restaurang och nattklubb i Stenungsunds kommun. Om ett klagomål på buller inkommer hanteras det i ett tillsynsärende. Det senaste året har vi inte behövt göra några större åtgärder. Om ett klagomål på buller från en verksamhet inkommer börjar vi i allmänhet med att skicka ut ett brev med att klagomål inkommit, med möjlighet att bemöta klagomålet. Det upplyses även att befogade klagomål debiteras efter kommunens taxa. Om klagomålet kvarstår kan det bli frågan om en inspektion, antingen i klagandes hem eller på störningsstället. Vid bedömning utgår vi då ifrån folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Om störningen inte åtgärdas kan beslut om åtgärdsföreläggande fattas. Om vi finner att ett klagomål inte uppfyller kraven för olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap 3§ kan ärendet avslutas utan vidare åtgärd. Då fattas som regel ett överklagningsbart beslut.

BÅSTADS KOMMUN
Vi utgår från Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus, FoHMFS 2014:13, som tillämpas vid bedömning av om bullerstörningen utgör en olägenhet. I allmänna råden om buller inomhus anges riktvärden, för buller från musik är det 25 dBA ekvivalent ljudnivå som gäller. Länk till riktlinjerna: FoHMFS 2014:13 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (folkhalsomyndigheten.se)
Båstads kommun följer alkohollagens föreskrivna normaltid mellan klockan 11.00 och 01.00. Vidare beviljas senare serveringstider mellan klockan 01.00 och 03.00 återhållsamt och endast för fredagar, lördagar och helgaftnar. Serveringstider utöver normaltiden beviljas utifrån återhållsamhet och försiktighet, och en förutsättning är att varken polismyndigheten, räddningstjänsten eller miljöenheten har något att erinra.
Normalt mäter kommunen buller endast vid utredning av klagomål, men ibland även under evenemang där det finns särskild anledning att mäta buller.

SÖLVESBORGS KOMMUN
Vi följer Folkhälsomyndighetens värden för buller. Vi har mätt buller enstaka tillfällen efter klagomål. Det förekommer att det står i
serveringstillståndet vilken ljudnivå som gäller vid eventuell högtalarförstärkt musikunderhållning med väggar och utan väggar.

You may also like...