Hur gör andra kommuner med sommarkrogar, inglasade uterum och terrasser? De har regler och riktlinjer!

Av Sveriges 290 kommuner är 82 kustkommuner. Jag blir förvånad om alla dessa kommuner låter sommarkrogar dominera stadsbilden med tomma terrasser, soptunnor, blomlådor med vissnade blommor, vinterförvaring av möbler under presenningar höst, vinter och vår. Jag kommer därför att skicka frågan till några kustkommuner (exkluderar Östhammars kommun) om hur de gör med sommarkrogar, inglasade uterum och terrasser när sommaren är slut. Jag nöjer mig med att fråga ’endast’ kustkommunerna eftersom vår kommun är en kustkommun.
Det här inlägget uppdateras allteftersom svar kommer från kommunerna.
Jag mejlar tre kommuner, inväntar svar, mejlar tre kommuner o.s.v.
(Undersökningen utförd år 2021.)

ÖSTHAMMARS KOMMUN (med Öregrund)
Det är smärtsamt tydligt vad den här kommunen tillåter. De har skrivit avtal med alla krögare om att de kan lämna allt kvar efter sommaren.

SOTENÄS KOMMUN (med Smögen, Hunnebostrand m.fl.)
Målsättningen är att Sotenäs ska vara en vacker och trivsam kommun och att uteserveringarna ska bidra till detta. Uteserveringarna ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak utan finnas till på omgivningens villkor och stämma överens med den kulturmiljö den skall finnas i.
Uteserveringar skall monteras ner när krogen/restaurangen stängs för säsongen och monteras heller då inte upp förrän verksamheten drar igång. 
Om du vill sätta upp en skylt eller trottoarpratare skall detta också sökas hos Polisen.

GOTLAND (med Visby m.fl.)
Särskilt i Visby innerstad ställs krav på att uteserveringar i det offentliga rummet passar in i miljön vad gäller utformning, tillgänglighet och framkomlighet. Sedan 2018 finns riktlinjer och regler framtagna i samverkan med representanter för de restauranger som vill använda det offentliga rummet för sin verksamhet.
Uteserveringar får inte hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade. För att tillstånd ska kunna medges är ett krav att restaurangen är öppen och att uteserveringen används aktivt.  Det är inte tänkt att de bara ska stå oanvända under vinterperioden eller fungera som förvaringsyta. 
Uteserveringen är en del av stadsmiljön, och ska bestå av samma markunderlag som omgivningen. Möbler, skyltar, blomlådor och utsmyckning ska rymmas inom avgränsad yta och ska inte sticka ut förbi avgränsningen. Möbler ska placeras direkt på marken.
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner när tillståndet har löpt ut. Om solsegel används skall alla infästningar plockas bort efter tillståndets slut.

STRÖMSTADS KOMMUN
Sommarkrögarna monterar ner de tillfälliga serveringarna efter sommaren. Sommarserveringar finns mellan 1 april och 15 oktober.
Det är rörelseidkare, fastighetsägare och myndigheter som har ett gemensamt ansvar att utveckla miljön mot en vacker, trivsam och attraktiv stad. Uteserveringen är en del av gaturummet och ska innehålla så få avskärmande partier som möjligt. Utformningen ska vara öppen för att upplevas som en integrerad del av platsen och bidra till att förstärka stadens karaktär.
Vill du använda kommunens mark? Ta kontakt med tekniska nämnden för att upprätta ett markupplåtelseavtal. I avtalet förbinder du dig bland annat att följa dessa riktlinjer och att betala för marken enligt taxan som är antagen av kommunfullmäktige. Om du får ett tillståndsbevis för uteservering från Polisen så ska du teckna ett markupplåtelseavtal med tekniska nämnden.


TROSA KOMMUN

I pincip har vi bara en tillfällig sommarterrass och till den finns det ett bygglov som sträcker sig över säsongen, 1/5-30/9. Dock har man i år gett tillstånd från 8/2 till 15/10. Denna uteservering ska monteras ner efter varje säsong.

NYKÖPINGS KOMMUN
De som har tillstånd sommarsäsong som är från 1 april till 1 november måste plocka bort uteservering senaste 1 november 2021.

ORUST KOMMUN
På Orust kommun har vi enskilt huvudmannaskap vilket innebär att mark som ligger som allmän plats i detaljplaner är upplåten till olika vägföreningar. Det är alltså vägföreningarna i våra olika samhällen som hanterar frågor på allmän plats. Om någon är intresserad av att ha en uteservering som kommer att ligga på allmän plats ska denna söka tillstånd om offentlig plats hos Polisen som sedan skickar detta till kommunen och aktuell vägförening för yttrande.

LYSEKILS KOMMUN
Vi har inget skrivit i de lokala ordningsföreskrifterna. Vi har en fastställd taxa för säsong (375:-/kvm) eller helår (750:-/kvm) där säsong är 15/4-15/9. Alla som bygger ett däck måste ha polistillstånd och tillfälligt bygglov. Polistillståndet ges högst ett år och bygglovet högst 5 år. Anser kommunen att innehavaren kan låta byggnaden stå kvar året om får den det men då blir avgiften för helår d.v.s. dubbelt upp.

VAXHOLMS KOMMUN
Vi har påbörjat arbetet med att se över regelverket för stadens uteserveringar. Man kan ansöka om en period om max 8 månader och därefter skall uteserveringen monteras ned, om man inte inkommer med en ny ansökan och blir den beviljad så kan uteserveringen stå kvar men vi måste först tillse att snöröjning mm kan fungera.
Alla inkommer med olika datum för önskad start för uteservering. Staden har inte några specifika datum för vilken t ex. sommarperioden gäller.
Alla följer dock inte fattade beslut och av den anledningen ser vi över regelverket.

KALIX KOMMUN
Nej, normalt inte om de upptar ytor som är allmän plats/trottoar/gångbana.
(Svar på frågan om krögarna får ha sommarterrasser kvar även efter säsong.)

HAPARANDA KOMMUN

I Haparanda kommuns allmänna ordningsföreskrifter ( Allmänna lokala ordningsföreskrifter Haparanda kommun.pdf ) finns generella bestämmelser om bl.a. förtäring av alkohol men inga särskilda bestämmelser finns om just uteserveringar. Uteserveringarna regleras i varje enskild tillståndshavares serveringstillstånd.

UDDEVALLA KOMMUN
Uddevalla kommuns bestämmelser gällande uteserveringar tillåter att verksamheterna får ha uteservering året runt, enda skillnaden från sommarperiod och vinterperioden är att det är 1,5 gånger dyrare markhyra samt att verksamheterna ansvarar för snöröjning och halkbekämpning 1 meter utanför serveringsområdet.

VÄSTERVIKS KOMMUN
Nedmonteringen beror på om uteserveringen omfattas av säsongslov eller om det är en lovbefriad sommarterrass. Vi handlägger terrasserna som omfattas av lov och samhällsbyggnadsenheten beslutar om markupplåtelse och tiderna för terrasserna som inte är lovpliktiga. Sommarterrasserna står inte kvar hela året om det inte finns tillstånd för det.

SÖDERHAMNS KOMMUN
Perioden för uteservering i Söderhamn är 1 april – 31 oktober. Uteserveringar får inte etableras på gator eller parkeringar.
Du behöver tillstånd från Polisen för användande av offentlig plats. Ansökan görs för en säsong i taget. Serveringstillstånd gäller för ett begränsat utrymme. Utrymmet ska vara tydligt avgränsat så att det bara är möjligt att gå in/ut genom ingång som kontrolleras av personalen. Om uteserveringen ska ha väggar och/eller tak ska du ansöka om bygglov hos bygg- och miljöförvaltningen. Detta gäller även plank, inhägnader, fasta markiser etc.
För att få tillstånd måste vissa regler följas. Uteserveringens storlek och form ska vara utformad med hänsyn till framkomligheten för gångtrafikanter. Av trottoar- eller gångbanebredd måste du lämna minst 1,5 meter kvar för ringa gångtrafik och 2,5 meter för mycket gångtrafik. Markiser ska ha ett fritt höjdmått på 2,5 meter. Längs markis eller runt parasoller kan diskret reklam accepteras. Övrig annonsering och reklam får ej förekomma. Uteserveringen ska vara konstruerad så att den inte skadar markbeläggningen.

Räcken, möbler och andra anordningar ska tas bort omedelbart efter avslutad upplåtelsetid.

SUNDSVALLS KOMMUN
Uteservering t.o.m. 30 september. Alla serveringar monteras ner efter sommaren. Inga terrasser står kvar efter sommaren.

PITEÅ KOMMUN
De allra flesta monterar ner serveringarna när sommaren är slut.

HÄRNÖSANDS KOMMUN
Alla uteserveringar har tillstånd säsongsvis och ska vara nermonterade senast 1 oktober.
Uteservering står direkt på marken. Har parasoller eller rörliga markiser utan stödprofiler eller som inte vilar på väggar.
Sommarveranda: Helt eller till största delen inbyggda uteserveringar definieras som ”sommarverandor”. Dessa är byggnader och är därmed bygglovspliktiga. Härnösands kommun förordar uteservering framför sommarveranda.
Uteserveringar ska vara tillgängliga för alla (tänk på personer med rullstol, rollator och synnedsättning). Det ska finnas gott om plats att passera vid sidan om din uteservering på gångbanan. Uteserveringens utseende ska vara anpassat till närmiljön. Tillstånd för uteservering i Härnösand gäller maximalt 1 maj till 1 oktober ett år i taget. Uteserveringens möbler skall stå direkt på marken. På så sätt blir serveringen en del av gatan. Den bör inte vara en tillbyggnad på huset. Uteserveringens färg och form får inte dominera hus och gata. Uteserveringen är inte en reklamplats utan skall hållas fri från kommersiell reklam. Uteserveringar bör alltid vara avgränsade. Avskärmningen bör vara stadsmässig och helst i material som järn, trä eller glas. Tryckimpregnerade eller målade trästaket bör ej användas.
Avgränsningar skall ha en avgränsning max 15 cm ovanför mark som hjälp för synskadade. Vid behov av förankring i marken ska detta tydligt framgå av ansökan.
Upphöjda golv, trätrallar eller plastmattor bör ej användas. Fasta tak får inte förekomma. Stolar och bord bör väljas med omsorg så att de passar in i stadsmiljön. Möbler av plast är bör undvikas. Vit kulör på möbler bör undvikas då dessa ofta blir ett alltför dominerande inslag i miljön. Rastplatsmöbler där bord och sittbänk är integrerade bör undvikas.
Trottoarer är till för gående. Här inkluderas självfallet personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.
Bygglov krävs om den [uteserveringen] har tak och har täta avgränsningar samt fast skyltning.

NORDANSTIGS KOMMUN
I en mindre landsbygdskommun som Nordanstig finns sällan torg och gator som behöver tas i anspråk för uteserveringar under sommarperioden. De uteserveringar som finns idag använder egen eller hyrd mark och då finns permanenta lösningar.

KRAMFORS KOMMUN
På kommunens mark plockas de [uteserveringarna] bort, en del har uteserveringen på sin egen mark med permanent bygglov och då står de kvar. Praxis för polistillstånden för uteserveringarna är 1 maj till sista september. Det finns inget skrivet om just uteserveringarna i ordningsföreskrifterna däremot om ambulerande försäljning, (torgplatser) där det finns en taxa.

HUDIKSVALLS KOMMUN
Uteserveringar är en viktig del av gatulivet och bidrar till att skapa ett levande centrum under sommarhalvåret. En god och väl utformad miljö är viktig för upplevelsen av staden/orten för både invånare och besökare.
Stadsmiljön får sin unika karaktär av husfasader, gatans utformning och hur det offentliga rummet möbleras. Uteserveringen är en viktig del av detta möblemang.
En uteservering är en uppställning av bord och stolar på marken, och eventuellt tak av markiser eller parasoller.

Uteserveringens storlek och form måste utformas med hänsyn till framkomligheten för gående och annan trafik. Vilken storlek uteserveringen kan ha bedöms utifrån vad som är lämpligt på platsen. Alla möbler, inklusive avgränsningen, ska placeras inom den yta tillståndet för markupplåtelse medger. Uteserveringen får inte störa närboende med buller från musik eller gäster. Ordning och reda: Uteserveringen är en del av gaturummet och det är därför viktigt att området i och omkring serveringen ser välordnat och städat ut dygnet runt. Det får inte finnas upplag av möbler.
Behövs bygglov? Om du vill göra en mer omfattande uteservering än som
beskrivs här med exempelvis uppbyggnader, fasta tak, markiser som är fast monterade i mark och på vägg eller skyltar behöver du söka bygglov.
Uteserveringen ska hållas ren och i vårdat skick. Att ställa iordning och montera ner uteserveringen ska genomföras på så kort tid som möjligt inom den tid du har tillstånd för uteservering.
Den som har tillstånd för uteservering ansvarar för att återställa eventuella
skador på mark, växtlighet eller utrustning.
När Polisen tagit emot din ansökan skickas den till kommunen för yttrande. Då kan kommunen ange om man tycker att det ska finnas villkor i tillståndet till exempel om skötsel, hur marken ska användas och hur uteserveringen påverkar stadsbild, miljö och trafik. Om kommunen säger nej till ansökan får Polisen inte ge tillstånd.

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Vi har bara uteserveringar vid befintliga verksamheter.
Uteserveringarna i Skellefteå kommun plockas in varje år, en av anledningarna är för att inte hindra snöröjning. Vi har inget specifikt datum som uteserveringarna ska vara borta men på grund av det kalla klimatet plockar krögarna själv bort dem runt september månad då väldigt få tycker om att sitta ute i kylan och äta.
I dagsläget har ingen ansökt om att få stå året runt så vi får korsa den bron när den kommer. Det kan dock finns en svårighet att kommersialisera offentlig yta året runt i centrala Skellefteå men det är ett politiskt beslut.

ROBERTSFORS KOMMUN
De uteserveringar vi har i Robertsfors kommun är t.ex. altaner till restaurangerna som innehar serveringstillstånd, dessa monteras inte ned efter sommaren. 

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Här tas uteserveringarna bort sista september. Vi får problem med snöröjning då det kan komma snö redan i oktober. Intresset för att sitta ute senare är inte så stort här. Finns inte så många som är inglasade.

UMEÅ KOMMUN
Uteserveringsperiod för sommaren är mellan 1 maj-30 sep. Därefter plockar sökande ihop sin uteservering. Sökande gör en ansökan till Polisen om markupplåtelse dvs hyra av kommunalmark.

MÖNSTERÅS KOMMUN
Mönsterås centrummiljö ingår i riksintresset för kulturmiljövård, 3 kap.
6 § miljöbalken. Storgatans miljö är värdefull och känslig, där miljön som helhet måste vårdas och bevaras. Detaljer som färgsättning, materialval och utformning inom området ska på ett omsorgsfullt sätt ta hänsyn till de befintliga värden som finns. Inom området för riksintresse för kulturmiljövård är det av särskild vikt att följa de råd och riktlinjer som finns, för att kunna bidra till en attraktiv stadsmiljö.
Uteserveringar behöver samspela med sin omgivande miljö, och därför ställs krav på dess utformning.

Uteserveringar som anordnas i stadsmiljö rekommenderas ha gatan eller
trottoaren som golv. Detta för att göra den tillgänglig och enkelt för alla
att besöka serveringen. Viktigt att komma ihåg är att vid kraftiga nivåskillnader är platsen förmodligen inte lämplig för uteservering. För att serveringen ska upplevas som öppen ska tak undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Fasta tak får inte förekomma, utan tak ska i första hand utgöras av parasoller. Parasoller eller markiser får inte placeras så de hamnar utanför den upplåtna markytan.
Det är viktigt att tänka på att minimera ljudpåverkan från serveringen särskilt framåt kvällar, och ljudnivån får inte orsaka olägenheter för boende i närheten.
Uteserveringar på offentlig plats kan vanligtvis medges markupplåtelse under perioden 15 april – 15 oktober.
Ett tillstånd från polisen krävs för att ha en uteservering på offentlig plats.
För att använda den offentliga platsen behövs en så kallad markupplåtelse.
Kommunen hyr eller arrenderar ut allmän platsmark mot en avgift.

OXELÖSUNDS KOMUN
Uteserveringar får förekomma under perioden 1 april – 30 september. Upplåten yta skall ha direkt anknytning till serveringen. I regel bör ytan inramas och minsta fria gångbanebredd skall vara 2,25 meter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall medverka vid utformningen av uteserveringar. Alla åtgärder i form av tillfälliga anordningar och trafikregleringar bekostas av sökanden. Serveringarna ska så långt som möjligt göras tillgängliga för människor med funktionshinder, det vill säga avgränsas med räcke eller staket i en färg som ger kontrast mot gångbanan samt ligga i samma nivå som trottoar. Uteserveringar tillhör gatuplanet och bör därför utformas utan upphöjda trädäck, varför sådana kommer att tillåtas endast i undantagsfall.

OSKARSHAMNS KOMMUN
Uteserveringar ska vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet. I den mån man behöver skydd mot solen eller nederbörd, rekommenderas att parasoller används. Uteserveringar får inte förses med fasta tak.
Uteserveringar är en del av stadens uterum. Beläggningen på trottoarer och torg ska därför naturligen vara uteserveringens golv.
Det ska alltid finnas minst 1,5 meter fri passage på trottoarer förbi serveringar.
Tillstånd för uteserveringar kan i huvudsak ges för perioden 15/4 till 31/10.
För att anordna uteservering på allmän plats behöver man ha tillstånd från polismyndigheten. Polisen kan endast ge tillståndet om kommunen har godkänt förslaget.
Musik för serveringens gäster får spelas, men den får inte vara störande för omgivningen. För att få anordna musikarrangemang, exempelvis liveuppträdande och DJ-spelning, ska ansökan om tillstånd lämnas till Polisen.

SÖDERKÖPINGS KOMMUN
Uteserveringarna monteras ner efter sommaren. 30/9 är det normalt men i dessa tider tänjer vi lite på datum, uteserveringarna ska vara borta då!

SÖDERTÄLJE KOMMUN
En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. För att få använda allmänna platser till något annat än vad de ursprungligen är till för, som uteserveringar, evenemang, försäljning, och liknande krävs tillstånd av Polismyndigheten. Den allmänna platsmarken styrs av ordningslagen och, i vissa fall, Plan- och bygglagen (PBL).
Stadskärnan är allas vardagsrum att vistas i. Här finns många restauranger och caféer, ibland vägg-i-vägg. Vi vill skapa en enhetlig och öppen känsla i stadskärnan och med de här riktlinjerna visar vi hur vi tillsammans skapar en trevlig miljö i stadskärnan.
Planerar du för en uteservering på kommunens mark, behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Det är polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset i samråd med oss på kommunen, som förvaltar kommunens mark, den allmänna platsmarken. Om vi inte godkänner ett ärende kommer Polismyndigheten inte heller godkänna det.
Upplåtelsen gäller för den tid som anges i ditt tillstånd.
Uteserveringen ska vara möblerad under hela tillståndstiden och får inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar eller annat.
För en enhetlig utformning av den allmänna platsen i stadskärnan placeras möblerna direkt på gatan – det vill säga inte på, upphöjda golv, mattor eller annat. Om en byggnad är kulturskyddad eller installation av markisen innebär en betydande fasadförändring kan detta kräva bygglov.
Ditt tillståndsbevis och kommunens villkor ska finnas i serveringslokalen. Om du inte följer villkoren kan Polisen ta tillbaka ditt tillstånd. Du kan också bli skyldig att betala böter. Enligt Ordningslagen 3 kap 18§ kan polisen återkalla tillstånd om det är av särskild vikt för kommunen.

MÖRBYLÅNGA KOMMUN
Om man vill använda allmän platsyta i Mörbylånga kommun får man söka det via Polisen. Sedan avgörs lämplighet från ansökan till ansökan. Vid ansökan får sökande ange tid för nyttjandet och efter utgånget datum ska utsatt material vara borta.

MÖNSTERÅS KOMMUN
Vi har en restaurang och ett kafé som brukar ansöka om tillfälliga markupplåtelser för att kunna ha uteservering utanför sina fastigheter. Dessa är tidsbegränsade, lite olika men from 15 april tom 15 oktober brukar dessa vara framme. De söker nytt tillstånd hos Polisen varje år och plockar ut och in allt efter sig.

BORGHOLMS KOMMUN
Borgholms stadsmiljö med rutnätsplan från 1817 har utpekats som
riksintressant för kulturmiljövården.
Uteservering tillåts mellan 1 mars och 31 oktober.
För att använda offentlig plats för uteservering krävs polistillstånd enligt
ordningslagen. Byter verksamheten ägare under serveringssäsongen, ska den nye ägaren söka nytt polistillstånd.
Avgift för kommunens upplåtelse av offentlig plats faktureras separat av Borgholm Energi. Avgifter för tillstånd och lov framgår av kommunens taxereglemente som fastställts av kommunfullmäktige.
Utgångspunkten är att serveringar ska ligga i direkt anslutning till serveringslokalens vägg.

På trafikerade gator får serveringen inte placeras på körbana, parkeringsplats eller inom 10 meter från gatukorsning utan
särskild prövning. Det ska finnas ett 1,5 meter brett utrymme för gångtrafiken, fritt från parasoller eller andra hinder.
All utrustning – parasoller, markiser, avgränsningar, växtarrangemang,
trottoarpratare, menyer m.m. – ska rymmas inom serveringsytan. Föremål
som placeras utanför serveringsytan kan komma att forslas bort av kommunen.

Servering på gatumark ska placeras direkt på mark, utan golv eller mattor.
Serveringen ska avgränsas med räcken. Räcken ska vara luftiga och möjliga att se igenom, gärna i smide, stål eller med grövre kedjor eller trossar. Kontakten mellan serveringen och gatulivet är viktig och ska inte brytas med väggar och glaspartier.
Markiser bör vara väggmonterade och ska inte ha stödben eller sidostycken, eftersom uteserveringen då kan upplevas som en tillbyggnad och inte en del av gaturummet som uteserveringen ska vara. Andra
markislösningar kräver bygglov. Markisers höjd, längd och kulör ska anpassas till husets arkitektur.

KALMAR KOMMUN
Riktlinjerna utgår från krav som ställs i ordningslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen. För att du ska få tillstånd för en uteservering krävs att du uppfyller alla krav och att gestaltningen godkänns av Kalmar kommun.
Parasoll, solsegel och markiser ska vara nerfällda när verksamheten är stängd. Kulörer som överensstämmer med fasadfärgen är lättast att passa in. Efter tillståndsperioden ska de monteras ned. Observera att om du fäster dem i vägg så krävs bygglov.
Möbler ska stå direkt på markytan. Bord och stolar bör vara tillgängliga för alla och ska helst inte ha färger eller material som bländar.
För upplåtelse av mark på offentlig plats tar kommunen ut en avgift. Om upplåtelsens utformning och/eller placering ändras så behöver du göra en ny ansökan.
Det är hos Polisen du ska ansöka om tillstånd för att få använda allmän plats.
Tänk på att ta bort din uteservering när din ansökan går ut. Det kan annars bli svårt att få tillstånd nästa gång.

TYRESÖ KOMMUN
Just nu så finns det fyra stycken uteserveringar på kommunens mark, alla uteserveringarna står på befintlig mark. Med tanke på att det ska underlätta för driften att underhålla dessa ytor på vintertid så tas allt bort inför vintern. Det finns inget direkt slutdatum utan den som har uteservering längst är fram till 15 okt. 

TÄBY KOMMUN
Uteserveringarna i kommunen som ligger på allmän plats är kopplade till sökt och beviljat polistillstånd för upplåtelse av offentlig plats. De ska därför tas bort när tillståndet utgår. Oftast senast till sista oktober.

LANDSKRONA KOMMUN
Sommarkrögarna monterar ner de tillfälliga serveringarna efter sommaren. Säsongslov maj-september.
Sommarterrasserna står inte kvar efter sommaren.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Beroende på uteserveringens placering har aktören att montera och bortforsla sin uteservering efter beviljad markupplåtelse för vår- och sommarperiod. Uteserveringen borttas då beviljad markupplåtelse utgår.
Uteserveringar som ingår i arrendeavtal för yta utanför detaljplanerat område, påbörjas och avslutas/bortforslas enligt arrendeavtalets villkor.

FALKENBERGS KOMMUN
Uteserveringens möbler ska stå direkt på marken.
Polisen ger tillstånd för högst ett år i taget. Falkenbergs kommun tar ut en kostnad för upplåtelse av mark, en hyra enligt fastställd taxa.

GÖTEBORGS STAD
April-oktober är generell uteserverings tid. Vissa står kvar året runt, merparten plockas ner.

TRELLEBORGS KOMMUN
Det finns inga ”fasta” datum för uteserveringar i Trelleborg. Ansökningarna/remisserna trillar in löpande från början på året och fram till våren. Lite olika datum. Vi har i nuläget inga fasta datum som man ska förhålla sig till, utan det är enligt önskemål. Majoriteten söker dock runt sept/okt. Men vi har även de som sökt året ut … Men gemensam regel är att uteserveringarna/trädäcken ska monteras ner när tillståndet löper ut.

HALMSTADS KOMMUN
Sommarsäsong: 1 april–30 september. Nedmontering och iordningsställande av uteserveringen ska ske inom säsongen.

KUNGSBACKA KOMMUN
Uteserveringen ska i sin helhet passa in i och bli ett tillskott till omgivningen. Samtidigt ska den vara tillgänglig för alla, till exempel de som har barnvagn eller rullstol. Därför är det nödvändigt att ställa krav på utformningen. Kraven finns med i det avtal du ingår med Teknik.
Ingå ett avtal med förvaltningen för Teknik, bland annat för hyra av staketet runt uteserveringen.
Vill du anordna grillning på uteserveringen ska du kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Du behöver däremot inget tillstånd för vanlig servering av mat.
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd får remiss från polisen innan du får ditt tillstånd för uteservering. Vi kan exempelvis reglera öppettider beroende på var i staden du har uteserveringen. Tobaksrök och buller, exempelvis musik, från din uteservering kan uppfattas som störande för omgivningen och då framför allt de närboende. För att undvika eventuella klagomål ta gärna tidig kontakt med Miljö & Hälsoskydd för att finna en lämplig lösning.

SIMRISHAMNS KOMMUN
Normalår [när det inte är pandemi] så har vi gångfartsområde på Storgatan och det är här restaurangerna finns belägna , mellan 1/6 till och med 31/10 gäller gångfartsområde på en del av gatan och resterande del är gågata, det är under den tiden det brukar vara uteserveringar, för att sedan plockas bort under vintern.

SKURUPS KOMMUN
När du får tillstånd får du regler och villkor från Polismyndigheten och kommunen som du måste följa för att behålla tillståndet. Uteserveringen ska passa in i stadsmiljön och fungera med byggnaden i övrigt. I centrum är kraven extra höga!
Det måste finnas gott om plats så att människor kan komma förbi med
barnvagn, rullstol eller rollator.
Att Skurups kommun ställer krav på hur den allmänna marken används är inget som är unikt. Liknande riktlinjer finns i stort sett i varenda stad runtom i landet. Skriv i ansökan vilket år, datum och mellan vilka klockslag du önskar ha öppet. Tillstånd lämnas i första hand för sommarsäsongen (1 april – 30 september).

Den markbeläggning som redan finns ska utgöra uteserveringens golv.
Uteserveringar ska avgränsas med smidesstaket i en lätt konstruktion,
stadsmässiga planteringslådor eller liknande anordning som håller en stadsmässig karaktär.

Bord och stolar ska passa in i stadsmiljön. Grova trämöbler eller trädgårdsmöbler i plast godkänns till exempel inte i centrum.
Den tid det tar att ställa i ordning uteserveringen och montera ner den
räknas in i den tid du har fått ett säsongsbetonat bygglov för. Du måste
alltså klara av upp- och nedmontering inom den period du har får vara kvar. Fr.o.m 1 november ska alla serveringar vara bortplockade.

När serveringen stänger för säsongen ska du städa ytan och återställa den i ursprungligt skick. Det betyder att marken ska se ut som förut.

MALMÖ STAD
Genom att ställa krav på utformning, val av möbler och annan utrustning bidrar uteserveringarna till att försköna staden och skapa en välkomnande känsla för alla.
Alla möbler som till exempel urnor, växter, menyskylt och gatupratare ska få plats innanför inramningen.
Uteserveringen ska uppfattas som en del av stadsmiljön, därför placeras möblerna direkt på marken. Serveringsytan ska ligga i marknivå. Är marken ojämn så kan bord och stolar som går att justera användas.
Godkänns inte: trädäck, trätrallar, mattor eller liknande som golv.
Uteserveringen ska vara så öppen som möjligt för att uppfattas som en del av stadsrummet och inte som en tillbyggnad.

HÖGANÄS KOMMUN
Respektive restaurang/krögare ansöker hos Polismyndigheten om uteservering. Period och yta måste anges i denna ansökan. I de flesta fall ligger dessa uteserveringar på allmän platsmark. Kommunen får de remiss från Polismyndigheten och ska då yttra sig till dem. Höganäs kommun har ingen tidsbegränsad period för uteserveringar utan utgår från den period som restaurangen/krögaren ansöker om. När denna datum har passerat skall uteserveringen plockas bort.

VELLINGE KOMMUN
Om uteserveringen ligger i direkt anslutning till restaurangen eller serveringen, beviljas tillstånd mellan 1 april till 30 september. Under övriga månader kan tillstånd beviljas med villkor att serveringen är fullt möblerad och används.

YSTADS KOMMUN
Sommarkrögarna monterar ner de tillfälliga serveringarna efter sommaren. Enligt stadsmiljöprogrammet är det tillåtet att sätta upp uteserveringar 15 mars – 15 november.
Sommarterrasserna står inte kvar resten av året.

KUNGÄLVS KOMMUN
En sak som diskuteras just nu är vad som ska gälla på Marstrandsön. Där finns några inglasade uteserveringar som har sökt säsongsbygglov. Någon krog har fått avslag på sin bygglovsansökan och någon är under behandling. Kort sagt är det alltså olika beroende på om det handlar om kulturmiljö eller inte. Den som endast söker för sommarsäsongen ska ta bort sin uteservering och den som söker för hela året ska sköta ev snöröjning runt.

KRISTIANSTADS KOMMUN
Möjligheten finns för näringsidkare att söka tillstånd för uteservering under ett kalenderår i taget. De flesta söker endast under sommarmånaderna, några söker för hela året. När kalenderåret är slut så måste de söka nytt belamringstillstånd eller ta in sin uteservering. Det varierar från näringsidkare till näringsidkare, när de väljer att ta in sin uteservering.

STENUNGSUNDS KOMMUN
De uteserveringar som finns på kommunal mark har avtal med verksamhet Exploatering. I år får de, enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-03-04 §66, ha öppet till och med 2021-12-31, under förutsättning att de har giltigt polistillstånd under hela perioden. Efter avtalstid skall uteserveringen plockas/monteras ner.

BURLÖVS KOMMUN
Burlövs kommun har inga fastställda uteserveringsperioder. De som önskar uteservering på kommunal mark ansöker om tillstånd för detta hos Polisen, sedan får kommunen en remiss för yttrande och därefter nekar eller utfärdar Polisen tillstånd. Tillstånden gällande tidsperiod ser olika ut beroende på plats och önskemål, det som alltid gäller är att när tillståndsperioden är över ska allt plockas undan.

TJÖRNS KOMMUN
På kommunal mark betalar man ett årsarrende, vi kräver inte att man monterar ner sin uteservering utan kan använda den året om, en del väljer ändå att göra det för att skona materialet, andra har en mer fast byggnad och kan inte göra detta. Observera att detta gäller kommunal mark. Enskilda fastighetsägare kan ha andra förutsättningar. Vi har dessutom få uteserveringar som påverkar trafiksituationen, då vägföreningarna är en viktig part för själva tillståndet (även om marken är kommunal). Våra uteserveringar är däremot ofta vända mot havet och vilar ofta på kommunala bryggkonstruktioner. Beroende på uteserveringens utformning kan det komma att krävas bygglov, det är dock inte alla som kräver detta.

RONNEBY KOMMUN
Det är viktigt att utrustningen som ska placeras i stadsmiljön anpassas till omgivningen. Utrustningen får inte skapa hinder för framkomligheten eller medföra risk för olyckor. Det är dessutom viktigt att de är snygga och välskötta. 
Det finns ett gestaltningsprogram för stadsmiljön i Ronnebys centrala delar. Programmet innehåller riktlinjer för frågor om färgsättning, skyltar, markbeläggning, belysning med mera i den offentliga miljön.

BÅSTADS KOMMUN
De tillfälliga serveringarna monteras ner årligen. 1/4-31/10 får serveringen finnas på platsen. För att kunna ta en plats i anspråk krävs tillstånd enligt ordningslagen.

SÖLVESBORGS KOMMUN
De tillfälliga uteserveringar som finns under sommaren tas bort efter att krögarnas tillstånd löpt ut (alla söker inte för samma datum så det kan skilja). Vilket datum serveringarna ska vara borta beror på vilken period de sökt för. De datum som de fått tillstånd för gäller och uteserveringen ska vara borta efter slutdatumet.

HELSINGBORGS KOMMUN
I Helsingborg stad finns ytterst få sommarterrasser. De flesta i Helsingborg stad har sina uteserveringar på befintlig mark, och allt fler har börjat gå över till året runt säsong, med tex. fastförankrade staket i stadens mark i samråd och godkännande från oss (kommunen). sommarkrögarna tar ner dem tillfälliga uteserveringarna om polistillståndet endast avser sommarsäsong.
Sommarsäsongen är under perioden 15 mars – 31 oktober och vintersäsongen avser 1 november – 14 mars.

NACKA KOMMUN:
Om det beviljas tillstånd att använda offentlig plats finns det med ett startdatum och ett slutdatum. Tillståndet gäller då under den tiden och efter att tillståndet inte längre gäller ska platsen återställas i ursprungligt skick.

You may also like...