Hur gör andra kommuner med sommarkrogar, inglasade uterum och terrasser?

Av Sveriges 290 kommuner är 82 kustkommuner. Jag blir förvånad om alla dessa kommuner låter sommarkrogar dominera stadsbilden med tomma terrasser, soptunnor, blomlådor med vissnade blommor, vinterförvaring av möbler under presenningar höst, vinter och vår. Jag kommer därför att skicka frågan till de 81 kommunerna (exkluderar Östhammars kommun) om hur de gör med sommarkrogar, inglasade uterum och terrasser när sommaren är slut. Jag nöjer mig med att fråga ’endast’ kustkommunerna eftersom vår kommun är en kustkommun.
Det här inlägget uppdateras allteftersom svar kommer från kommunerna.
Jag mejlar tre kommuner, inväntar svar, mejlar tre kommuner o.s.v.

ÖSTHAMMARS KOMMUN (med Öregrund)
Det är smärtsamt tydligt vad den kommunen tillåter. De har skrivit avtal med alla krögare om att de kan lämna allt kvar efter sommaren.

SOTENÄS KOMMUN (med Smögen, Hunnebostrand m.fl.)
Målsättningen är att Sotenäs ska vara en vacker och trivsam kommun och att uteserveringarna ska bidra till detta. Uteserveringarna ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak utan finnas till på omgivningens villkor och stämma överens med den kulturmiljö den skall finnas i.
Uteserveringar skall monteras ner när krogen/restaurangen stängs för säsongen och monteras heller då inte upp förrän verksamheten drar igång. 
Om du vill sätta upp en skylt eller trottoarpratare skall detta också sökas hos Polisen.

GOTLAND (med Visby m.fl.)
Särskilt i Visby innerstad ställs krav på att uteserveringar i det offentliga rummet passar in i miljön vad gäller utformning, tillgänglighet och framkomlighet. Sedan 2018 finns riktlinjer och regler framtagna i samverkan med representanter för de restauranger som vill använda det offentliga rummet för sin verksamhet.
Uteserveringar får inte hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade. För att tillstånd ska kunna medges är ett krav att restaurangen är öppen och att uteserveringen används aktivt.  Det är inte tänkt att de bara ska stå oanvända under vinterperioden eller fungera som förvaringsyta. 
Uteserveringen är en del av stadsmiljön, och ska bestå av samma markunderlag som omgivningen. Möbler, skyltar, blomlådor och utsmyckning ska rymmas inom avgränsad yta och ska inte sticka ut förbi avgränsningen. Möbler ska placeras direkt på marken.
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner när tillståndet har löpt ut. Om solsegel används skall alla infästningar plockas bort efter tillståndets slut.

STRÖMSTADS KOMMUN
Sommarkrögarna monterar ner de tillfälliga serveringarna efter sommaren. Sommarserveringar finns mellan 1 april och 15 oktober.
Det är rörelseidkare, fastighetsägare och myndigheter som har ett gemensamt ansvar att utveckla miljön mot en vacker, trivsam och attraktiv stad. Uteserveringen är en del av gaturummet och ska innehålla så få avskärmande partier som möjligt. Utformningen ska vara öppen för att upplevas som en integrerad del av platsen och bidra till att förstärka stadens karaktär.
Vill du använda kommunens mark? Ta kontakt med tekniska nämnden för att upprätta ett markupplåtelseavtal. I avtalet förbinder du dig bland annat att följa dessa riktlinjer och att betala för marken enligt taxan som är antagen av kommunfullmäktige. Om du får ett tillståndsbevis för uteservering från Polisen så ska du teckna ett markupplåtelseavtal med tekniska nämnden.


TROSA KOMMUN

I pincip har vi bara en tillfällig sommarterrass och till den finns det ett bygglov som sträcker sig över säsongen, 1/5-30/9. Dock har man i år gett tillstånd från 8/2 till 15/10. Denna uteservering ska monteras ner efter varje säsong.

NYKÖPINGS KOMMUN
De som har tillstånd sommarsäsong som är från 1 april till 1 november måste plocka bort uteservering senaste 1 november 2021.

ORUST KOMMUN
På Orust kommun har vi enskilt huvudmannaskap vilket innebär att mark som ligger som allmän plats i detaljplaner är upplåten till olika vägföreningar. Det är alltså vägföreningarna i våra olika samhällen som hanterar frågor på allmän plats. Om någon är intresserad av att ha en uteservering som kommer att ligga på allmän plats ska denna söka tillstånd om offentlig plats hos Polisen som sedan skickar detta till kommunen och aktuell vägförening för yttrande.

LYSEKILS KOMMUN
Vi har inget skrivit i de lokala ordningsföreskrifterna. Vi har en fastställd taxa för säsong (375:-/kvm) eller helår (750:-/kvm) där säsong är 15/4-15/9. Alla som bygger ett däck måste ha polistillstånd och tillfälligt bygglov. Polistillståndet ges högst ett år och bygglovet högst 5 år. Anser kommunen att innehavaren kan låta byggnaden stå kvar året om får den det men då blir avgiften för helår d.v.s. dubbelt upp.

VAXHOLMS KOMMUN
Vi har påbörjat arbetet med att se över regelverket för stadens uteserveringar. Man kan ansöka om en period om max 8 månader och därefter skall uteserveringen monteras ned, om man inte inkommer med en ny ansökan och blir den beviljad så kan uteserveringen stå kvar men vi måste först tillse att snöröjning mm kan fungera.
Alla inkommer med olika datum för önskad start för uteservering. Staden har inte några specifika datum för vilken t ex. sommarperioden gäller.
Alla följer dock inte fattade beslut och av den anledningen ser vi över regelverket.

KALIX KOMMUN
Nej, normalt inte om de upptar ytor som är allmän plats/trottoar/gångbana.
(Svar på frågan om krögarna får ha sommarterrasser kvar även efter säsong.)

HAPARANDA KOMMUN

I Haparanda kommuns allmänna ordningsföreskrifter ( Allmänna lokala ordningsföreskrifter Haparanda kommun.pdf ) finns generella bestämmelser om bl.a. förtäring av alkohol men inga särskilda bestämmelser finns om just uteserveringar. Uteserveringarna regleras i varje enskild tillståndshavares serveringstillstånd.

UDDEVALLA KOMMUN
Uddevalla kommuns bestämmelser gällande uteserveringar tillåter att verksamheterna får ha uteservering året runt, enda skillnaden från sommarperiod och vinterperioden är att det är 1,5 gånger dyrare markhyra samt att verksamheterna ansvarar för snöröjning och halkbekämpning 1 meter utanför serveringsområdet.


You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *