Indragen färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun

Jag beställde beslutsunderlag till socialnämndens indragning av färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun. Det finns två kategorier av färdtjänst i glesbygd: 1) Färdtjänst på land och 2) Färdtjänst på vatten.
Se punkt 11, kallelsen socialnämndens sammanträde 6 maj.
Jag är osäker på om beslutsunderlaget handlar om färdtjänst på både land och vatten.

Citerat beslutsunderlag, men jag har ändrat till ”hen” och ”de två” i svaren:
……………………………………………………………………………………………….

Åsikter bland nyttjare av glesbygdsfärdtjänst
Socialförvaltningen har ringt upp de som beviljats glesbygdsfärdtjänst och ställt frågor om deras syn på tjänsten. Nedan följer svar från 18 personer/ par som har beviljats glesbygdsfärdtjänst, 15 personer har av olika anledningar inte kunnat nås. Observera att några av svaren har lämnats gemensamt av make/maka.

Dessa frågor har ställts:

• Använder du glesbygdsfärdtjänst?
• Om nej, varför inte?
• Om ja, hur ofta i snitt åker du per månad?
• Hur tycker du att det fungerar?
• Hur skulle du lösa ditt resbehov om inte denna tjänst fanns?

Svar:

1. Nej de två har inte använt glesbygdsfärdtjänst men det är en trygghet att ha insatsen. Anledningen att de inte använt den är att de har kunnat köra själva, insatsen är ändå en trygghet, särskilt såhär vintertid och då de inte vet hur länge de själva kommer ha möjlighet att kunna köra bil.

2. De två använder glesbygdsfärdtjänst en gång i veckan. De tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur de skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

3. Nej hen har inte använt den på sista tiden, lite oklart om hen någonsin gjort det. Fungerar inte med beställningstiderna. Hen skulle behöva åka på tider som inte går, efter 18. Hen känner att glesbygdsfärdtjänsten fungerar dåligt och inte motsvarar hens behov. Hen löser sitt resbehov genom att åka med partnern i hens färdtjänst. Hen vill ansöka om färdtjänst då hen fått ännu svårare att ta sig runt.

4. Ja hen har använt glesbygdsfärdtjänst. Trygghet att den finns. I år har hen inte åkt ännu, förra året kanske två ggr/månad. Det fungerar bra nu. Vet inte hur hen skulle löst sitt resebehov annars.

5. Hen har inte använt glesbygdsfärdtjänst, de har hittills kunnat köra själva. Är en trygghet att de har möjlighet att använda den om de inte fått plogat så de kan få ut bilen.

6. Svarar för båda och uppger att hen också använder tjänsten. De använder glesbygdsfärdtjänst ungefär en gång i veckan. Det fungerar bra, mycket nöjda. Hade det inte funnits glesbygdsfärdtjänst hade de inte kunnat bo kvar.

7. De har båda beviljats insatsen. De har inte använt glesbygdsfärdtjänst, hen kör bil men det känns som en trygghet att de har insatsen på grund av vacklande hälsa.

8. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ca två gånger/månad. Det har alltid fungerat bra. Det är viktigt att tjänsten finns annars hade hen fått ersätta någon privat för att komma till närmaste samhälle. Hen har i övrigt en kommentar om att det är för lite information om att glesbygdsfärdtjänst finns, hen fick höra det ryktesvägen.

9. Hen använder det varje vecka en gång/vecka. Hen tycker att det fungerar bra. Hen vet inte hur hon skulle lösa resebehovet om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns. Hen skulle då bli isolerad och inte kunna ta sig iväg och handla.

10. Hen använder den ungefär en gång/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

11. Hen har inte använt insatsen. – – –

12. Hen använder glesbygdsfärdtjänst så ofta hen kan och när hen behöver, det blir ofta någon gång i veckan. Hen tycker det fungerar utmärkt. Vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov annars. Skulle inte kunna bo kvar om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

13. Hen använder den, tre-fyra ggr/månad. Det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

14. Hen använder glesbygdsfärdtjänst vintertid, blir 2-3 ggr/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov utan glesbygdsfärdtjänst.

15. Hen använder glesbygdsfärdtjänsten 1-2 gg/vecka. Den fungerar bra men hen vill att det ska gå att åka på helgerna också då hen känner sig isolerad. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

16. Glesbygdsfärdtjänst fungerar bra för hen. Hen använder den 2 ggr/vecka men ibland svårt att ta sig i land pga. vädret vintertid. Tjänsten är viktig för hen. Hen skulle ha mycket svårt att lösa sitt resebehov utan den.

17. Hen använder den inte då det visade sig att hen får fortsätta köra bil.

18. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ibland men inte varje månad, behovet varierar med väderförhållandena. Fungerar jättebra. Hen vet inte hur hen skulle resa annars vid de tillfällen då hen nu har behov av glesbygdsfärdtjänsten.”

You may also like...