Info för er som är intresserade av Öregrunds hamn

I Östhammars kommuns diarium hittade jag dokument KS-2021-150, som jag citerar:

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Avdelning 3

Mål nr. 3670-21, Östhammars kommun, ansökan om förlängd genomförandetid, komplettering av ansökan.

Östhammars kommun har förelagts att senast den 29 juni 2021 komplettera ansökan om förlängning av arbetstid med uppgifter om vilka åtgärder som kvarstår att genomföra inom ramen för tillståndet som erhållits genom dom i mål 4724-10.

Nuvarande status för åtgärderna är:

Åtgärd 1: Förlängning av skyddande vågbrytare med upp till 170 m lång är inte påbörjad eller genomförd.

Åtgärd 2: Byggande av en 100 m hamnpir är genomförd inom ramen för kommunens projekt smart Marina.

Åtgärd 3: Uppförande av gångbrygga med båtplatser i hamnens sydöstra del är inte genomförd.

Åtgärd 4: Ombyggnad, utfyllnad och förlängning av ”Skatbryggan” i hamnens östra del är inte genomförd.

Åtgärd 5: Bortsprängning av tre grund i hamnbassängen är inte utfört.

Åtgärd 6: Utfyllnad för utökad parkeringsyta är inte utförd och gällande detaljplan medger inte detta.

Åtgärd 7: Ombyggnad av iläggningsramp med servicebrygga är genomförd inom ramen för kommunens projekt smart Marina.

Åtgärd 8: Utläggning av sex stycken flytbryggor är delvis genomförd.

Åtgärd 9: Kompletteringsmuddring i den södra delen av hamnbassängen är delvis genomförd. Områdets östra del har muddrats som förberedelse för åtgärd nr 4 ovan.

You may also like...