Ingen bygglovsavgift för Sjöräddningssällskapet Öregrund

Kultur- och fritidsnämnden i kallelse för sammanträde 28 maj:

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ansökan om kostnadstäckning för avgifter (”avgiftsbefrielse”) med 3 105 kr.
Motivering: Verksamheten är viktig för allmänheten och räddningsstationen är placerad på kommunens mark. Bidraget finansieras inom medel för kostnadstäckning/övriga bidrag och märks med ändamål 3028.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har delegationsrätt att besluta om avgiftsbefrielse för bygglovsavgift för föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragsnorm. Sjöräddningssällskapet uppfyller inte bidragsnormen eftersom de inte bedriver någon direkt verksamhet riktad mot barn och unga. Tidigare kunde denna typ av ärende prövas av kommunstyrelsen, men enligt nytt Reglemente har ansvar för samtliga föreningsbidrag överförts till KFN.

Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund bedrivs helt ideellt. I samverkan med kommunen har lokal anpassats i servicehuset i hamnen. Av ett 80-tal räddningsstationer i Sverige är Öregrund en av få som inte har någon informationsskylt. Sjöräddningssällskapets räddningsinsatser är viktiga för allmänheten, framför allt det båtburna friluftslivet, som komplement till den kommunala räddningstjänsten. I reglementet, som bidraget utgår från, framgår att bidrag kan ges till föreningar verksamma inom Östhammars kommun. I reglementet framgår att bidrag kan beviljas i särskilda fall med nytta för många kommuninvånare. Skylten som bekostas av föreningen är avsedd att informera om Sjöräddningssällskapets lokala engagemang de senaste 90 åren genom räddningsstation och insatser. Medel som finns för kostnadstäckning/övriga bidrag uppgår till 10 000 kr och inga bidrag har betalats ut ur potten ännu. Avgiften som Sjöräddningssällskapet ansöker om att befrias från/få kostnadstäckning för är 3 105 kr.”

You may also like...