Kommunen ville upplåta 3 parkeringsplatser 2021 vid hamnområdet i Öregrund för uteservering. Beviljas 2022?

Ställ dig med ryggen mot Jakten och Turistbyrån. Du har då den långa parkeringen framför dig varav de två första kräver handikapptillstånd. Jag tror det är sammanlagt 16 parkeringsrutor. De tre parkeringsrutorna längst bort, närmast Källargränd, kommer om kommunstyrelsen (via avdelningen ”Växande kommun”) får som de vill att upplåtas till den närmaste restaurangens nya uteservering. Vem som helst kan ansöka om vad som helst, men det är kommunens vilja som visar sig i slutänden som ett avslag eller som ett beviljande. Minns du ansökan om att få bygga på ytterligare en våning på ”Grillkiosken” (eller vad den heter) – där det blev avslag. Kanske den typen av ansökningar skulle beviljas idag med ”Växande kommun” vid rodret: ”Vi utgör länken mellan kommunen och näringslivet”

Titta igen åt vilket håll parkeringsrutorna är vridna på den långa parkeringen. När kommunen satt stopp för genomfart är det inte lika ”enkelt” som tidigare att backa ut från parkeringsrutorna i samma linje de är målade. Det krävs alltså mycket större radie för att komma ut från rutan, eventuellt måste bilarna backas ut hela vägen från p-rutorna och backas vidare ut på ”stora vägen”. Varuleveranser till butikerna i huset Flundran måste också backa ut eftersom de inte längre får köra förbi restaurangen.
Någon grannhöran med sakägare tycker inte kommunen är nödvändig. Demokrati tar ju tid.

CITAT FRÅN ÄRENDET

”Det är uppenbart att restaurangens grundproblem i att folk ”kommer ut i gatan” är skapat av restaurangen själv sedan tidigare som har byggt den uteserveringsdel som idag finns på plats på tidigare trottoar. Även den begränsade siktlinje som finns för bilister som ska köra ut i Källargränd skapas av att trottoaren är ianspråktagen.”

Östhammars kommun kan som markägare och trafikansvarig se att det föreligger positiva effekter av förslaget när det gäller trafiksituationen utanför restaurangen, trots ianspråktagandet av tre parkeringsplatser. Förslaget är också praktiskt genomförbart enligt vår bedömning. Ytterligare samråd ska ske med Trafikverket.”

”Med anledning av ovanstående ställer sig Östhammar kommun positiv till en provperiod för denna trafiklösning sommaren 2021, vartefter utvärdering ska ske. Det positiva beskedet förutsätter att även Trafikverket inte motsätter sig förslaget.”

”Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av skrivelsen [från restaurangägaren] och ger i uppdrag till förvaltningen att handlägga ärendet i huvudsak i enlighet med förslaget från restaurangägaren. Ärendet om lokal trafikföreskrift för enkelriktning av Källargränd tas på nästkommande trafikutskott.”

”Förslaget utgår ifrån en lösning som innebär att utfart mot Källargränd stängs och ny utfart skapas mot Trafikverkets väg 1184. Sökanden har varit i kontakt med Trafikverket som, enligt sökanden, ställer sig försiktigt positiv till en ny utfart om det samtidigt vidtas en trafikåtgärd gällande körriktningarna på Källargränd.”

Ärendet har Dnr KS-2021-258 om du vill läsa det.

Trafikverket kontaktar du här:
Kontakta oss – Trafikverket

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Mycket dåligt förslag svårt att köra ut parkeringsrutan dessutom behövs parkeringen eftersom det är dåligt med parkeringar Dessutom när leveranser lastats av vid Hummelgrund ska de då back ut till torget??