Mervärdesavtalet

SKB om mervärdesavtalet:

”Ambitionen med mervärdesprogrammet är att bidra till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet och etablera sig i Östhammars och Oskarshamns kommuner.
Det är till allas nytta. Men för SKB:s del handlar det om att i framtiden kunna locka kompetent personal till de anläggningar som man planerar att bygga. Och då måste kommunerna kunna svara upp mot en hel familjs behov: sysselsättning för medföljande part, närservice, goda kommunikationer, ja allt som en modern familj behöver för att klara sin tillvaro.”

Uppdelat i två perioder

”Mervärdesavtalet är uppdelat i två perioder. Den första perioden omfattar tiden fram till dess att prövningen av SKB:s ansökan är klar och beslut kan fattas om byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Den andra perioden omfattar byggskedet – under förutsättning att beslut har fattats.

I avtalet står också att 20 procent av värdena – 300–400 miljoner kronor – ska skapas under period 1. Resterande 1,2–1,7 miljarder ska skapas under den andra perioden. Av dessa värden går 75 procent till Oskarshamn (där en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle ska byggas) och 25 procent till Östhammar.”

Läs mer om mervärdesavtalet:
http://www.skbmervarden.se/om-mervardesavtalet

Här finns chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Östhammars kommun Ulf Andersson med under ”Kontakta oss”:
http://www.skbmervarden.se/kontakta-ossYou may also like...