Östhammars kommun är JO-anmäld

Uppdatering 19 augusti 2022:
JO har nu öppnat en utredning av Östhammars kommun efter en JO-anmälan:
Tyst efter namninsamling mot krogbuller – P4 Uppland | Sveriges Radio

Uppdatering 23 juni 2022:
Östhammars kommun nonchalerar skrivelsen med namninsamling och har fortfarande inte brytt sig om att återkoppla till den som är kontaktperson för skrivelsen.

Uppdatering 11 maj 2022:
Östhammars kommun nonchalerar skrivelsen med namninsamling och har fortfarande inte brytt sig om att återkoppla till den som är kontaktperson för skrivelsen.

Uppdatering 18 april 2022:
Östhammars kommun nonchalerar skrivelsen med namninsamling och har fortfarande inte brytt sig om att återkoppla till den som är kontaktperson för skrivelsen.
…………………………………………………………………
Lagbrott när kommuner inte svarar
”Det finns inga sanktioner att tillämpa mot kommuner som inte sköter sin serviceskyldighet förklarar Olle Lundin, men menar att till exempel Justitieombudsmannen (JO) skulle reagera på ett sådant här ärende.” 
Lagbrott när kommuner inte svarar | SVT Nyheter

Förvaltningslag (2017:900), Service, 6 §
………………………………………………………………..

Uppdatering 10 mars 2022:
Östhammars kommun nonchalerar skrivelsen med namninsamling och har fortfarande inte brytt sig om att återkoppla till den som är kontaktperson för skrivelsen.

Uppdatering 10 februari 2022:
Östhammars kommun nonchalerar skrivelsen med namninsamling och har fortfarande inte brytt sig om att återkoppla till den som är kontaktperson för skrivelsen.

Uppdatering 26 november 2021:
Östhammars kommun nonchalerar skrivelsen med namninsamling och har inte brytt sig om att återkoppla till den som är kontaktperson för skrivelsen.
Det är lite så de jobbar i Östhammars kommunhus efter omorganisationen. Nonchalera medborgare som inte hyllar kommunen.

Blogginlägg 19 augusti 2021
Det har varit en namninsamling i Öregrund i syfte att få slut på bullret från krogarna och att få Östhammars kommun att ta ansvar som tillsynsmyndighet. Namninsamlingen har inte varit öppen, utan närboende vid krogarna har kontaktat andra närboende, som läst skrivelsen och sedan anmält sig till listan. Skrivelsen mejlades till Östhammars kommun 18 augusti 2021.

SKRIVELSEN 18 AUGUSTI 2021:

Vi tillskriver härmed Östhammars kommun i kommunens roll som
tillsynsmyndighet för serveringstillstånd gällande restaurangerna i Öregrund.
Först och främst vill vi att vår skrivelse tillställs kommunens alkoholhandläggare.

Våra frågor rör restaurangerna Terrassen, Söderströms, Hamnkrogen Bryggan, Slupen och Hummelgrund. Inledningsvis begär vi ut respektive restaurangs serveringstillstånd. Skicka dessa till den nedan som står som kontaktperson.

Vi vill förhöra oss om när Östhammars kommun senast gjorde en mätning av buller på ovan nämnda restauranger. Vi uppfattar att dessa restauranger nattetid spelar musik med en ljudnivå som överstiger tillåtna riktvärden för buller. När har Östhammars kommun senast gjort en tillsyn gällande detta? Som ni känner till ska stor hänsyn till närboende beaktas när det gäller faktiska ljudnivåer vid utfärdandet av serveringstillstånd. Har närboende beaktats vid utfärdanden av serveringstillstånden?

Med hänsyn till rådande alkohollagstiftning ska en begränsning ske av serveringstiden i det fall det förekommer buller i form av hög musik som kan orsaka skada hos närboende. Enligt rådande praxis bör serveringstiden i dessa fall begränsas till klockan 24:00.

Vi uppfattar att musik spelas högt på dessa restauranger fram till klockan 2-3 på nätter under helger. Den höga ljudnivån utgör en särskild risk för närboendes hälsa.

Vi vill nu uppmana Östhammars kommun att först och främst göra en tillsyn under sena kvällar när hög musik spelas.
Vi förutsätter att serveringstillståndet i enlighet med gällande lagstiftning har begränsats till klockan 24:00. För det fall någon av dessa restauranger vid en tillsyn överskrider tillåten serveringstid i enlighet med alkohollagen och befintliga serveringstillstånd bör en varning utfärdas så att dessa restauranger vidtar en skärpning och kan visa att alkohollagstiftningen efterlevs. Sker inte detta är den yttersta påföljden att återkalla serveringstillstånden. Är detta något som ni har beaktat?

I 6 kap. 4 § alkohollagen anges följande. Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av spritdrycker, vin och starköl påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl. 01.00. Vid prövningen ska sådana olägenheter och risker som avses i 7 kap. 9 § särskilt beaktas.

Enligt 7 kap. 9 § ovan nämnda lag får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 §§ är uppfyllda om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. I 7 kap. 10 § samma lag anges att serveringstillstånd ska avse viss lokal eller annat avgränsat utrymme.

Mot bakgrund av gällande lagstiftning och ovanstående och med anledning av rådande ljudnivåer ska serveringstiden begränsas till klockan 24:00 på helger. Detta följer av bestämmelsen i 7 kap. 9 § alkohollagen.

Hur hanterar Östhammars kommun de för höga ljudnivåerna från restaurangerna? Har serveringstiden begränsats? Har varningar utfärdats? Har viten utfärdats? Har alkoholtillstånd dragits tillbaka?

De höga ljudnivåerna på grund av hög musik nattetid från restaurangerna utgör stora olägenheter för samtliga närboende. Ljudnivåerna är så omfattande att de utgör en särskild risk för människors hälsa.

Vänligen återkoppla med begärda handlingar och svar på våra frågeställningar ovan snarast och förutsätter att denna skrivelse diarieförs.

You may also like...