Öregrund 1:2, bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning och nybyggnad av utomhusscen (ny placering) Fyrskeppsudden

Citerat från ksaus:s kallelse 6 mars 2021:

Öregrund 1:2, bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning och nybyggnad av utomhusscen (ny placering)

Förslag till beslut (KF)
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning och nybyggnad av utomhusscen (ny placering), med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Förslag till beslut (KS)
Förslaget till kommunfullmäktige gäller under förutsättning att bygg- och miljönämnden lämnar samma förslag vid sitt sammanträde 2021-04-14. Om bygg- och miljönämnden ändrar förslag till beslut tas ärendet upp för ny behandling vid nästa kommunstyrelsesammanträde.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om ärendet och varför det hanteras i fullmäktige
Den ansökta bryggan ska ge tillgänglighet till Wetsera, Sveriges äldsta registrerade seglande råseglare. Den befintliga Skatenbryggan är i mycket dåligt skick och är inte heller lämplig för personpassage till Wetsera vilket gör åtgärden till en förutsättning för att föreningen ska kunna hålla skeppet öppet som museum. Detta är i sin tur en förutsättning för skapa en hållbar
framtid för bevarandet av skeppet och tillgängliggörandet av dess kulturvärden. För att samtidigt förbättra möjligheterna till området som evenemangsplats byggs sittläktare längs bryggan som då kan användas för publik under kulturevenemang på befintlig scen som flyttas något bakåt för att möjliggöra åtgärden. 
Såväl brygga som sittläktare på torgytan kommer att utformas för att uppmuntra allmänheten till att kunna nyttja det nya uterummet när man vill och hur man vill.
Fullmäktige har i samband med antagande av detaljplanen beslutat att denna typ av bygglov ska beslutas av fullmäktige.

Från bygg- och miljönämnden
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Lennart Brolin

Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande: Kontrollplanen fastställs.
Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende.

Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
a) Intyg från kontrollansvarig att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Intyg om utförd lägeskontroll

Avgift
Avgiften för ärendet är 8 622 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Upplysningar
· Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
· Innan byggnadsverken får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet måste slutbesked ha meddelats.
· Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller lovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
· Åtgärden kräver tillstånd från Kommunfullmäktige enligt beslut KS-2018-519.
· I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av Sektor samhälle.
· Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
· Åtgärderna får inte påbörjas, trots att startbesked getts, förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
· Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

Bakgrund
Sökande: Östhammars Kommun
Fastighetsägare: Östhammars Kommun
Handlingar: Handlingar som legat till grund för beslutet är ansökan, planritning, situationsplan, fasader och anmälan kontrollansvarig (inkom 2021-03-01) samt förslag till kontrollplan (inkom 2021- 03-04)
Planförutsättningar: Fastigheten omfattas av detaljplan 5.114. Ansökan följer gällande detaljplan.

Kulturmiljövärden
Fastigheten ligger inom ett utpekat bevarandeområde Ös 12 enligt Jord och Järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun. Som riktlinje för bevarandeområde Ös 12 anges att den värdefulla bebyggelsen inom det gamla stadsområdet bör i sin helhet bevaras och skyddas mot förändringar som gör att dess kulturhistoriska värden går förlorade. Vid eventuell ny bebyggelse måste stora krav ställas på anpassning beträffande byggnadernas utformning och material samt placering.

Motivering till beslutet
Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Föreslagen brygga och flytt av utomhusscen anses inte innebära någon negativ miljöpåverkan eller betydande olägenhet för dess omgivning.
Ansökan uppfyller kraven i 9 kap 30 § PBL. Bygglovet ska därför beviljas.

Bilaga: Överklagandehänvisning
Beslutsunderlag: Kartor mm
Ärendets behandling: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har lämnat förslag till beslut vid sitt sammanträde 2021-03-31. För att ärendet ska kunna behandlas på fullmäktiges sammanträde i april lyfts ärendet till kommunstyrelsen trots att bygg- och miljönämnden inte hunnit behandla ärendet.

Beslutet skickas till:
Fastighetsdrift, Lasse Karlsson
Öregrund 1:2
Kontrollansvarig
Bygg- och miljönämnden

Underrättelse om beslut skickas till:
Öregrund 59:2, 60:6 och 8:1

You may also like...