Öregrund 4:1, bygglov för ändrad användning från sjöbod till café/ bar samt fasadändring

Arbetsutskottets förslag till beslut
Bygglov för ändrad användning från sjöbod till café/bar samt fasadändring beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

Kulturmiljövärden
Byggnaden ligger inom ett utpekat bevarandeområde Ös 12 enligt Jord och Järn, Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun. Som riktlinje för bevarandeområde Ös 12 anges att den värdefulla bebyggelsen inom det gamla stadsområdet bör i sin helhet bevaras och skyddas mot förändringar som gör att dess kulturhistoriska värden går förlorade. Vid eventuell ny bebyggelse måste stora krav ställas på anpassning beträffande byggnadernas utformning och material samt placering.

Byggnaden är klassificerad som värdefull.

Inga negativa synpunkter har inkommit.

(Från kallelsen Bygg- och miljönämnden 5 maj 2021:
BMN-2020-3867)
Det handlar om sjöboden mellan Bryggan och Briggen.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *