Öregrund 8:1, bygglov för nybyggnad av en till padelbana i Tallparken

I kallelsen för Bygg- och miljönämnden 14 april.
Kopierat från BMN-2021-763:

Sökande: Öregrunds Tennissällskap
Arbetsutskottets förslag till beslut
Bygglov för nybyggnad av padelbana beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL).

Avvikelser
Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på en del av anläggningen placeras på mark som är utanför område för idrottsändamål (Ri).

Synpunkterna från Öregrund XX gällde bland annat vem som är ansvarig för bråte m.m. på fastigheten, samt oro för olägenhet med ökad ljudnivå, ökad nedskräpning samt offentlig urinering av besökande. Det föreslås plank eller växtlighet skulle kunna åtgärda ljudnivån.
Synpunkterna är relevanta, dock inget som kommer ingå i detta beslut. Det är rimligt att kommunen ser över området, och om några av föreslagna åtgärderna kan införlivas, även se till att det finns tillräckligt med soptunnor och toaletter i närområdet. Dessa synpunkter är skickade vidare till ansvariga enheter i kommunen.

Svar på yttrandet har inkommit från sökande, som vill påpeka att området är planlagt för idrottsändamål, och den större delen av åtgärden ligger inom det området. Angående nedskräpning kommer sökande sätta upp soptunna i anslutning till tänkta åtgärderna, samt en skylt som hänvisar till toalett.

Negativa synpunkter har även inkommit ifrån Öregrund XX, där nämns bland annat att de störs av ljusanordningarna som finns där idag, samt friheten på tomten blir påverkad.

Negativa synpunkter har även inkommit ifrån Öregrund XX, där det bland annat nämns om störande ljud från den befintliga padelbanan, vilket skiljer sig i ljudnivå från de tidigare tennisbanorna i området.
Synpunkter har även inkommit från fastighetsägaren Öregrund XX, där det bland annat nämns att sprängningsarbeten bör ske i sådan liten omfattning som möjligt, det finns även en viss oro för parkeringsplatser.

Eventuella störningar från verksamheten till närliggande bostäder ska begränsas och bekostas av sökanden.

Inkomna synpunkter föranleder inte nämnden att ändra sitt beslut.

You may also like...