Östhammars kommun vill bli attraktiv – lycka till med det

Tillväxtverket:
”Vad är det som gör att en plats uppfattas som intressant och attraktiv? Vad kan en kommun göra för att en plats ska bli mer intressant och attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon? Intresset för den här typen av frågor bottnar till stor del i föreställningen om att platser konkurrerar med varandra om investeringar, besökare och inflyttare. För att hävda sig i denna konkurrens behöver varje plats och kommun utveckla metoder och verktyg för att stärka den egna platsens attraktivitet.”

[Eller så behöver Östhammars kommun nytt politiskt styre och nya chefer i tjänstemannaorganisationen?]

Östhammars kommun presenterad hos Tillväxtverket
”Projektet ska finna nya, innovativa lösningar för att stimulera produktionen av bostäder. Östhammars kommun har hög efterfrågan på bostäder, men bostadsbyggandet är svagt. Anledningen till det ses som att den marknadsekonomiska risken bedöms som hög trots närhet och tillgänglighet till några av landets största tillväxtcentra.

Målet är att bygga intern kompetens och kvalitetssäkrade rutiner för en mark- och exploateringsprocess och att utveckla nya metoder gentemot byggherrar, investerare och fastighetsutvecklare som tydliggör kommunens erbjudande. Projektet vill även utveckla relationerna med de grupper som förmår att överbrygga den initiala tröskeln till investeringsprocessen.

Kommunen har bland annat genomfört ett fastighetsseminarium som riktade sig till fastighetsutvecklare, byggherrar och mäklare. Östhammars kommun har också beslutat att utveckla en digital plattform med uppdaterade plankartor och information riktad till marknadsaktörer. Som ett led i att hitta innovativa lösningar inom den egna förvaltningen har kommunen testat ett mötes- och processverktyg som kallas ”OPERA”.”

LÄNK: PILOTKOMMUNERNA

Tillväxtverket beskriver fyra typer av kommuner:

Kommuntyp A
Kommunen som formulerar en enhetlig målbild för den kommunala organisationens lokala utvecklingsarbete och som arbetar ensam mot målbilden. Utan inblandning från andra aktörer i genomförandefasen kan kommunen upprätthålla en stark kontroll över hela processen: från målbildsformulering till genomförande. Legitimiteten, själva förankringen, kan sägas hämtas i form av politisk representation och demokratisk jämlikhet. Samtidigt kan det vara svårt för medborgaren att uppfatta vems och vilka värden och idéer som ligger till grund för den inriktning och de strategier som utvecklas.

Kommuntyp B
Kommunen formulerar en enhetlig målbild för det lokala utvecklingsarbetet och interagerar med andra aktörer för att förvekliga målbilden. Kommunen agerar proaktivt. Kommunen interagerar med dem som sluter upp och arbetar efter den enhetligt formulerade målbilden. Man kan säga att målbilden är förankrad hos nyckelaktörer som därmed ges vägar till inflytande i utbyte mot att de genomför kommunens utvecklingspolitik. Inflytande skapar legitimitet vilket är betydelsefullt. Det är viktigt att vara uppmärksam på huruvida det är möjligt att kombinera den politik som har störst stöd bland medborgarna med viljan hos utvalda nyckelaktörer i centrala utvecklingsfrågor.

Kommuntyp C
Kommunen formulerar inte någon enhetlig målbild och arbetar också enskilt i lokala utvecklingsfrågor. Eftersom det saknas en enhetlig målbild som tydligt kan kommuniceras till medborgarna är det därmed också omöjligt att få legitimitet och nå förankring. Det skulle betyda att kommunen behöver genomföra medborgardialoger eller lokala folkomröstningar i varje enskild lokal utvecklingsfråga, vilket är mycket resurskrävande. Kommunen kan istället utgå från att de har legitimitet i utvecklingsfrågorna så länge de levererar resultat som motsvarar medborgarnas förväntningar. Om kommunen däremot inte motsvarar förväntningarna skapas det en legitimitetskris kring de lokala utvecklingsfrågorna.

Kommuntyp D
Kommunen arbetar integrerat med andra aktörer i utvecklingsfrågorna men saknar en enhetlig målbild för kommunens utveckling. Den här kommuntypen kan beskrivas som reaktiv snarare än proaktiv. Så länge alla kan vara delaktiga kan jämlikheten anses vara god, men den här kommuntypen kräver en omfattade insats från medborgare i varje fråga vilket i praktiken antas leda till ojämnt politiskt inflytande och minskad politisk jämställdhet.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *