Östhammars kommun ”har för avsikt att bygga en enhetlig terrass ut mot vatten” vid Öregrunds hamnområde

En namngiven sommarkrog får avslag på sin ansökan om tillbyggnad på restaurang, kan läsas i kallelsen för Bygg- och miljönämndens sammanträde 20 januari.

Motivering till beslutet:

”Bygg- och miljönämnden bedömer att åtgärderna är olämpliga då nya riktlinjer för uteserveringar för hela Östhammars kommun är under pågående arbete, samt att kommunen har för avsikt att bygga en enhetlig terrass ut mot vatten, som är förenlig med detaljplanen. Att bevilja bygglov terrasser för respektive sjöbod skulle kunna innebära att det kommer att sakna en god helhetsinverkan, och stadsbilden blir lidande (2 kap 6 § p.1, PBL). Bygg- och miljönämnden gör bedömning att sökt åtgärd inte är förenlig med 2 kap. 6 § PBL samt 8 kap. 1 § PBL, och därmed ska bygglovet inte beviljas.
Ansökan ska därför avslås.”

Länk: Bygg- och miljönämnden

Boende vid Rådhusgatan är sakägare när arbete vid Fyrskeppsudden planeras. Vilka är sakägare när Östhammars kommun ”har för avsikt att bygga en enhetlig terrass ut mot vatten” vid hamnen? Krögarna?
Sakägare är i juridik en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga som är föremål för prövning i domstol eller av myndighet.

You may also like...