Östhammars kommun har Sveriges högsta VA-taxa

Jag läser ärendelistan för ksau, som har sammanträde 5 november. Citerar sidan 81, från Gästrike Vatten:

Status och förutsättningar för kommunal VA-försörjning i Östhammars kommun
Sedan 2017 har en grundlig genomgång av VA-verksamheten genomförts och ett mycket stort antal åtgärder vidtagits för att säkra såväl arbetsmiljö som VA-leveransen. 8 avloppsreningsverk och 11 vattenverk producerar vatten till och renar spillvatten från knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Längden ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten) är ca 500 km. 

 
Genomgången visar att den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd på flera olika sätt. Speciellt kan lyftas fram:
• Bristande vattenkvalitet och många kundklagomål
• Små grundvattenmagasin och mer vatten än vad som bildas tas ut från huvuddelen av vattentäkterna
• Få vattenresurser av god kvalitet och stor mängd inom kommunen (bilaga 1 Sammanfattning av Vattenförsörjningsplan Östhammars kommun)
• Svårt att uppfylla miljötillstånd för reningsverken och flertalet ligger nära sin dimensionerade reningskapacitet
• Små möjligheter att ansluta fler till kommunalt VA vilket hindrar exploateringar och begränsar kommunens tillväxt
• Sveriges högsta VA-taxa

Läs mer i Gästrike Vattens PM, sidorna 79-93 

You may also like...