Överklagan av ”Mervärdesavtalet”: hur det hanteras

Överklagan har nu fått ett målnummer hos Förvaltningsrätten i Uppsala: Mål nr: 255-16 Enhet 2 (för den som vill ta del av alla dokument).

Så här ser min överklagan ut i sin helhet:

Jag, Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson, hänvisar till följande text i kommunallagen och menar att på det sätt som mervärdespengarna hanteras i Östhammars kommun åsidosätts kommunallagen:

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer
Fullmäktiges uppgifter:
9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor

MERVÄRDESAVTALET OCH KÄLLOR ATT TA DEL AV:
* Om mervärdesavtalet på SKB:s hemsida:
http://www.skbmervarden.se/om-mervardesavtalet
* Här finns Mervärdesavtalet att ladda ner som PDF:
http://www.skbnu.se/ladda-hem/mervardesavtalet.pdf
* Se och lyssna på YouTube på den del av kommunfullmäktigemötet den 8 december 2015 som handlar om Mervärdesavtalet. Det börjar vid 2:12:37 och slutar vid 2:39:23:
https://www.youtube.com/watch?v=9hWkXG-SA2I

Jag sitter som åhörare på varje fullmäktigemöte i Östhammars kommun. Under och efter fullmäktigemötet den 8 december 2015 då bl.a. mervärdesavtalet debatterades, stod det klart för mig att detta avtal måste omförhandlas. Den del av mervärdespengarna som berör Östhammars kommun, hanteras ej i en öppen och demokratisk process trots att pengarna finansierar kommunala angelägenheter som bl.a. föreningsliv, skola (entreprenörskap i kommunens skolor), stöd till stiftelser (Stiftelsen Österbybruks Herrgård som exempel) lön till näringslivschefen, men även verksamhet utanför den kommunala angelägenheten i form av valet av vilka lokala företag som skall åtnjuta lägre räntor via borgen för lån (SKB Näringslivsutveckling AB).

Då besluten som berör kommunala angelägenheter på detta sätt inte kan överklagas, strider detta mot kommunallagen. Vem/vilka som ansöker om ekonomiska medel från mervärdespengarna är en sluten process: medborgarna i Östhammars kommun får ej veta vilka som sökt ekonomiska bidrag, hur motiveringarna till eventuella avslag lyder, hur motiveringarna till beviljande lyder. Medborgarna i Östhammars kommun får endast i efterhand veta vilka aktiviteter och verksamheter som åtnjutit medel från mervärdespengarna.
Mervärdespengarna är en extrakassa utanför den kommunala budgeten som här hanteras av en (1) representant från ett (1) politiskt parti samt av en chefstjänsteman, vilket lätt kan leda till godtycke och olämpliga beroendeställningar samt kan påverka valresultatet till Östhammars kommunfullmäktige.
Då omfattningen är så pass stor, d.v.s. 100 + 400 miljoner SEK, kan inte detta avtals inverkan på kommunala angelägenheter anses som något annat än ”av större vikt för kommunen”.

Då det inte tidigare, vad jag känner till, prövats i Sverige huruvida en extern part, som SKB i det här fallet, genom ekonomisk sponsring indirekt tillåts påverka kommunala angelägenheter utanför den kommunala budgeten men med hjälp av kommunstyrelsens ordförande, menar jag att hur hanteringen av mervärdespengarna sköts bör prövas.

De ändringar jag vill se är:
1) att mervärdespengarna till Östhammars kommun integreras med den kommunala budgeten,
2) att beslut om hur mervärdespengarna prioriteras och används tas av samtliga politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige på samma sätt som det görs i kommunens ordinarie budgetarbete.

Ort och datum:                           ________________________________________________

Underskrift:                                 _________________________________________________

You may also like...