Planarbete Öregrund 4:121 och 7:147 för bostadsändamål (lämna synpunkter senast 21 juli)

Syftet med denna detaljplan är att nyttja området på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare planer medgett. Den nya detaljplanen inför en rätt att fortsätta använda fastigheterna Öregrund 4:121 och 7:147 för bostadsändamål.
Planområdet ligger väster om väg 1100 och norr om Inre Hummelfjärden i Öregrund.


Läs mer på Östhammars kommuns webb:
Öregrund 4:121 m.fl.

Kommunens annons i Östra Uppland:

”KUNGGÖRELSE
Detaljplan för Öregrund 4:121 m.fl. är nu ute för granskning.
Planhandlingarna finns under perioden 9 juni- 21 juli 2021 tillgängliga på kommunkontoret i Östhammar, Stångörsgatan 10, samt på hemsidan www.osthammar.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter ska skriftligen senast sista granskningsdagen ha inkommit till
Bygg- och miljönämnden i Östhammar
Box 66
742 21 Östhammar
eller via e-post till
byggochmiljo@osthammar.se

Märk ditt yttrande med detaljplanens diarienummer:
SBN-2021-2012-460
Den som inte senast under granskningen lämnat skriftliga synpunkter på planen kan förlora sin rätt att överklaga.”

………………………………………………………………………….

Strandskydd
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver motivera tydligare för upphävandet av strandskydd inom planområdet.

Naturmarken anses inte vara av något nämnvärt allmänt intresse och kommunen har ställt sig positiv till att den omvandlas till tomtmark samt utfartsväg.

Stenmuren ska bevaras och prickmark redovisas utmed stenmuren som skyddsåtgärd.

You may also like...