Polisen: Beslut att avslå del av ansökan om tillstånd att använda offentlig plats på Öregrunds torg

Citat från offentlig handling, KS-2021-53-3
Beslut
Polismyndigheten avslår en del av er ansökan om tillstånd att använda offentlig plats för uppställning av uteservering på Jakten Roslagens Food House AB, Hamntorget 1 Östhammar under tiden 2021-04-01-2021-11-01.
Bakgrund
Ni inkom den 13 Mars 2021 med en ansökan om tillstånd att få platsen Jakten Roslagens Food Hause AB, Hamntorget 1 i Östhammar, för uteservering under perioden 2021-04-01—2021-11-01. Platsen förvaltas av Östhammar kommun som i yttrande den 29 April 2021 har avstyrkt del av yta i ansökan avseende markupplåtelse
(se bifogad bilaga).
Polismyndighetens bedömning
Det står klart att Östhammar kommun har avstyrkt del av yta i er ansökan avseende markupplåtelse. Polismyndigheten är därmed lagligen förhindrad att bifalla del av yta i ansökan, varför del i ansökan avslås.”


Skissen finns hos Östhammars kommun.


You may also like...