Rankingen ”Bäst att leva 2021” – Östhammars kommun på plats 112 av 290

I sexton år – lika länge som Fokus har funnits som tidning – har vi rankat Sveriges kommuner.

Sveriges 290 kommuner jämförs utifrån om de klarar sig bättre eller sämre än genomsnittet.

De källor som Fokus använder för att ranka kommunerna är Statistiska centralbyrån, Kolada (Sveriges Kommuner och Regioner), Brottsförebyggande rådet, Svenskt Näringsliv, Lärarförbundet, Aktuell Hållbarhet, Socialstyrelsen, Skolinspektionen och Folkhälsomyndigheten.

Östhammars kommuns poäng år 2021 är högst på Trygghet och lägst på Kommunal ekonomi. I fallande ordning:
Trygghet
Socialt och hälsa
Arbetsmarknad
Agenda 2030
Demokrati
Miljö
Demografi
Bostäder
Fritid och kultur
Utbildning
Äldre
Kommunal ekonomi

TIDIGARE PLACERINGAR FÖR ÖSTHAMMARS KOMMUN
Placering år 2013 blev 181
Placering år 2014 blev 92
Placering år 2015 blev 85
Placering år 2016 blev 101
Placering år 2017 blev 103
Placering år 2018 blev 125
Placering år 2019 blev ???
Placering år 2020 blev 106
Placering år 2021 blev 112

Länk: Fokus Bäst att leva 2021

FOKUS’ KRITERIER

Agenda 2030: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s och Koladas statistik om måluppfyllelsen i ett antal Agenda 2030-mål.

Arbetsmarknad och inkomster: Andel av invånarna som arbetar; långtidsarbetslösa; antal i arbetsmarknadsåtgärder; hushållens och invånarnas inkomster; lönenivå; skuldsättning; utveckling ginikoefficient; utveckling inkomstskillnader; näringslivsbefrämjande åtgärder; nyregistrerade företag och Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

Bostäder: Bostadsbyggande under tio år; färdigställda bostäder; utveckling av hyror och huspriser; snitthyra; tillgång till bredband; boyta; andel hyresbostäder; prisbild bostadsrätt och småhus.

Demografisk utveckling: Hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder på befolkningen; in- och utflyttning; förväntad utflyttning; medellivslängd och befolkningsutveckling på kort och på lång sikt; flyttningsöverskott; antalet födda; förväntad befolkningstillväxt och utrikes flyttnetto.

Demokrati och jämställdhet: Valdeltagande; förstagångsväljares och utrikes föddas valdeltagande; andel kvinnor i fullmäktige och på ordförandeposter; antalet som jobbar deltid; löneskillnad män–kvinnor generellt och kommunal anställning; mäns uttag av föräldrapenning och vab-dagar.

Fritid/kultur: Sammanlagda kultur- och fritidskostnader; antal och anställda på bibliotek; lånefrekvens; bokinköp; verksamhet inom kultur- och musikskola; aktivitet i studieförbund; deltagande i idrott bland unga; tillgång till idrottsanläggningar och andra gemensamma aktiviteter; restauranger.

Kommunal ekonomi: Kommunalskatt; kommunal låneskuld; resultat; finansnetto och självfinansieringsgrad i kommunen samt skattekraft; resultat i andel av skatter och bidrag; nyckelpersonal boende i kommunen.

Trygghet: Förekomst av brott generellt; brott mot kvinnor; stöld; sexualbrott; våldsbrott; skador orsakade av brott; fordonstölder; narkotikabrott; elsäkerhet; larmtider för ambulans och räddningstjänst.

Miljö: Förekomst av koldioxid- och partikelutsläpp med flera luftföroreningar; insamlat avfall; miljöbrott; cykelvägar; andel förnybart i elproduktion; användandet av bil och placering i Aktuell Hållbarhets rankning Sveriges miljöbästa kommun.

Sociala förhållanden och hälsa: Läkemedelsanvändning; ekonomiskt och socialt utsatta hushåll; långtidssjukskrivna; psykiska sjukdomar; ekonomiskt bistånd; trångboddhet; ohälsotal; sjukfrånvaro; kostnad för individ- och familjeomsorg; boendesegregation; kostnader för unga och vuxna missbrukare.

Utbildning: Andel behöriga till högskola; andel eftergymnasial utbildning; andel som tar examen; rankningar från Lärarförbundet; lärarlöner; lärarbehörighet; andel med låg utbildning; meritvärde; kostnad förskola och grundskola.

Äldre: Mått på äldreomsorg i form av särskilda boenden och hemtjänst; attraktivitet för 55+ inflyttare; hur man klarat coronakrisen i äldreomsorgen.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *