Sandupptagningen 2022 gick bra i Öregrund?

Jag begärde ut dokument som visar avtalstext om sandupptagning i Östhammars kommun.
Citerar från upphandlingsdokumentet KS-2020-756:

* Sandupptagningen ska påbörjas efter samråd med beställaren, dock tidigast 15 mars respektive år. Startpunkten är beroende av aktuell väderlek.

* Sandupptagningen ska påbörjas i de centrala delarna av respektive ort, beställaren bestämmer turordningen.

* Arbetet med sandupptagning ska utföras dagtid. För arbete på övrig tid gäller att beställaren måste godkänna detta.

* Störande buller får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan kl. 22.00 och kl. 07.00.

* Samtliga ytor ska vara åtgärdade senast sex (6) veckor efter startdatum.

* Löpande besiktning kommer att ske av beställaren, under arbetets gång.

* Den upptagna sandningssanden ska, av entreprenören, transporteras och avlämnas på plats anvisad av beställaren.

* Rapport om färdigställande ska ske ortsvis. Leverantören ska meddela beställaren per telefon att uppdraget är slutfört innan de lämnar respektive ort.

……………………………………….

Beställaren är alltså Östhammars kommun, som inte klarar detta med sandupptagning – heller.
Beställarens ombud

……………………………………….
Ramavtalet startade våren 2021.

You may also like...