Sjöboden Jaktens ovårdade skick strider mot Plan- och bygglagen

Citat valda delar från kommunalt dokument (BMN-2021-4081) angående sjöboden/restaurang Jaktens ovårdade skick:

– – – ”sjöboden (Restaurang Jakten) på fastighet Öregrund 8:1 är i ett ovårdat skick. Nämnden gör bedömningen att byggnaden är i ett sådant ovårdat skick som strider mot 8 kap. 14 § PBL.

Nämnden anser att byggnaden bör renoveras utan förändringar gällande utformning och färgsättning.

Följande åtgärder måste utföras snarast, dock senast 2022-06-30.
· Träpanel som inte är rutten ska skrapas och målas om i samma kulör som befintlig.
· Träpanel som är rutten måste bytas ut mot likvärdig och målas i samma kulör som befintlig.”

……………….. slut citat kommunalt dokument ……….

Länk: 8 kap. 14 § PBL

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Sjöboden Jakten har skyddet lilla q.

You may also like...