Trafikverket anser att nya trafikföreskrifter i Öregrund ska gälla året runt

I Trafikverkets yttrande på Östhammars kommuns förslag om nya trafikföreskrifter:

”Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, finner inte skäl att besluta om högsta tillåtna hastighet 30 km/tim från 1 maj till 31 augusti varje år, på väg 1100 (Rådhusgatan) inom Östhammars kommun enligt förslaget.
Vi tillstyrker däremot beslut om lokala trafikföreskrifter med högsta tillåtna hastighet 30 km/tim på väg 1191 och 1184 enligt bifogad kartbild (Kyrkogatan, Strandgatan, Södra Hamnplan och Skatgränd). Vi anser då att den lokala trafikföreskriften ska gälla året runt.”

”Väg 1100, 1191 och 1184 har statligt väghållarskap och är belägna inom tättbebyggt område. Årsmedeldygnstrafiken är enligt de senaste mätningarna 3 157 fordon på väg 1100, 330 fordon på väg 1191 och 1 261 fordon på väg 1184. Enligt de senaste mätningarna framgår också att antalet personbilar är mer än 6 gånger så många i augusti jämfört med februari.

Enligt de senaste mätningarna framgår också att antalet personbilar är mer än 6 gånger så många i augusti jämfört med februari. Väg 1100 passerar bostadshus och villaområden med längsgående gångbana på var sida om vägen, för att sedan övergå till väg 1191 och stickvägen 1184, Kyrkogatan, mot centrum med butiker och hus nära inpå vägen.
Väg 1191 och 1184, Strandgatan och Södra Hamnplan följer viken och hamnen och här finns en mängd butiker, restauranger och caféer. Väg 1184, Skatgränd, leder till slut fram till färjeläget.”

”Vi anser att Östhammars kommun ska ta ett helhetsgrepp när det gäller hastigheterna i centrala Öregrund och ser över hastigheterna på övriga gator för ett sammanhängande förhållningssätt.”

You may also like...