”Tekniska förvaltningen rekommenderar att Tallparksgårdens verksamhet omlokaliseras till Vårdcentrum” i Östhammar

Jag har en hög handlingar om Tallparksgården på mitt skrivbord. För den som har ett uns intresse av utveckling respektive avveckling av Öregrund, så har jag sammanställt några citat. Vill du läsa handlingarna i sin helhet – beställ dem från kommunen.
I texten nedan kommenterar jag i kursiv stil.

SOCIALFÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 25 mars 2018
DNR: SN-2017-67
Antal sidor: 7

Några citat från utlåtandet:

”Trots att det under perioden har byggts nya äldreboendeplatser i Östhammars tätort så ökar behovet av fler äldreboendeplatser ytterligare de kommande åren, och då främst i Öregrundsområdet. I en utredning genomförd hösten 2016, konstaterades det att det behöver byggas ytterligare 27 äldreboendeplatser i Öregrund.
Det skulle innebära att antalet 80-åringar per äldreboendeplats hamnar på samma nivå som övriga tätorter.”

I utlåtandet diskuteras de tre förslagen för utveckling av äldreboendet Tallparksgården:

Förslag 1 innebär att bygga på befintlig byggnad med max 27 rum.
Förslag 2 innebär att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshems ordinarie utbud och klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden.
Förslag 3 innebär en rivning av hela fastighetsbeståndet på tomten, vilket även inkluderar rosa huset. Förslaget innebär att tomten kan utnyttjas maximalt avseende huskroppens placering, skapande av yttermiljöer och anslutningspunkter för ankommande besökande och gods.
Antalet boendeplatser blir färre med förslag 3, ca 58 efter programarbete men innebär också nyproduktion av 14 nya fristående trygghetsboendeplatser. Förslaget inkluderar även lokaler för hemtjänsten.

”Förslag 2, som förordas av socialförvaltningen, ger flest boendeplatser utifrån en totalekonomisk beräkning med ca 60 boendeplatser.”
”Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2.”

”Det är viktigt att ha i åtanke att området kust, småorter och landsbygd fördelas på Öregrund och Östhammar. Det gör att om man skulle se hela kommunen som två delar, en kust och ett inland, förefaller behovet av ytterligare platser vara störst i kustdelen.”

SOSSARNAS PARTIPROGRAM: ”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund.”
Sossarna är största parti i Östhammars kommun med majoritetskommunalråd. De tappade glädjande nog fyra mandat i valet 2018. Jag hoppas på en repris av det resultatet valet 2022. Eller vill kustbefolkningen låta sig luras igen med nya ”vallöften”?

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 30 oktober 2018
DNR: KS-2018-771
Antal sidor: 15

Några citat från utlåtandet:

Förvaltningen sätter frågetecken efter ”Närheten till anhöriga?” och undrar om detta är en fördel för Tallparksgården.

Rekommendation. Tekniska förvaltningen rekommenderar att Tallparksgårdens verksamhet omlokaliseras till Vårdcentrum
Alltså, flytta hela verksamheten till Östhammar?

”Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Socialförvaltningen att yttra sig om möjligheterna att starta särskilt boende för äldre på Solgården alternativt Vårdcentrum.”

I utlåtanden ”utreds” Solgården, Vårdcentrum och Tallparksgården.
Tekniska förvaltningen (fyra tjänstemän) konstaterar att Vårdcentrum är det billigaste alternativet. Spill inga skattekronor på kustområdet!

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Datum: 15 november 2018
DNR: saknas
Antal sidor: 11

Några citat från utlåtandet:

”Socialförvaltningen har under oktober [2018] tagit fram två alternativa förslag till utökning av äldreboendeplatser. Detta som ett komplement till tidigare påbörjade projektering av Tallparkshöjden.
Förslag 1: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Solgården.
Förslag 2: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Skärgården, beläget i vårdcentralen (nedan kallat Vårdcentrum). ”
Tallparken är en park och där bor inga äldre!

”Investeringarna i Vårdcentrum antas belasta Region Uppsala.”

”I bägge förslagen beräknas Tallparkens äldreboende kvarstå under överskådlig tid. Det finns redan idag ett visst behov av underhåll och förbättringsåtgärder, vilket måste beaktas. Vid redovisning av de två alternativa förslagen ska kostnaderna för upprustning av äldreboendet Tallparken och vidhängande konsekvenser i Öregrund medtagas.”
[Var finns utredningen som visar ”vidhängande konsekvenser i Öregrund”?]

”På grund av den korta tid utredarna har till sitt förfogande hinner det inte göras erforderliga förstudier och projekteringar.”

”Utifrån ett långsiktigt personalförsörjningsbehov torde Östhammar ha större möjligheter än Öregrund att attrahera personal utifrån befolkningsvolym och pendelavstånd till Uppsala.”
Det går inte att bo i Östhammars kommun? Endast pendlare från Uppsala är intresserade av att arbeta i kommunen? Omöjligt att rekrytera ny personal till vilka arbeten som helst i Öregrund, eftersom kommunens bostadsbolag Östhammarshem inte vill bygga nya lägenheter vid kusten! Så, hur ser principbeslutet om Öregrund ut? Finns det på papper, eller endast muntligt hos kommunstyrelsen?

”Det torde vara en tillräcklig utmaning att säkerställa hemtjänstens personalbehov i Öregrund med tanke på den kraftiga tillväxt av äldre i området.”
Har kommunen funderat över om den är en attraktiv arbetsgivare?

”Utifrån begränsad utredningstid har personalberäkningarna skett utifrån tidigare utredningar. I samband med att Tallparkshöjden kostnadsberäknades gjordes bedömningen att 45 årsarbetare kommer att behövas. Dessa siffror har använts i rapporten. Tallparkens nuvarande bemanning uppgår till 19 årsarbetare för att bemanna 23 platser. Vår bedömning är att en bemanning av Solgården respektive Vårdcentrum med 28 boendeplatser kommer att kräva 22 årsarbetare.”

Verksamheter som måste flyttas som en konsekvens av att Tallparksgården inte byggs ut: Korttidsverksamheten och Socialnämndens Anhörigcentrum. (Det står så i dokumentet.)

ÄLDREPLANEN: DET GODA LIVET SOM ÄLDRE I ÖSTHAMMARS KOMMUN

Några citat från äldreplanen:

”Äldreplanen ska ses som ett övergripande dokument som uttalar kommunens viljeinriktning och ambitioner inom olika områden för att åstadkomma det goda livet som äldre.”

”Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan tätorterna. Östhammar och Öregrund har en större andel äldre invånare än de övriga tätorterna. En förklaring till detta kan vara att kustområdet har en inflyttning av personer som flyttar till sitt fritidshus efter pensionen.”

”I Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det 51 invånare över 65 år per plats i särskilt boende – vilket är flest. Detta skulle indikera att utbyggnadsbehovet är störst i Öregrundsområdet.”

Och då tog den fantastiska kommunstyrelsen beslut om att INTE bygga ut i Öregrundsområdet! 

You may also like...