Vårdcentralens placering? Nu behöver en ny plats för det planerade bygget tas fram

Uppdatering 2 oktober 2023
Östhammars kommun:
En undersökning av området som pekats ut som möjlig byggplats för den nya vårdcentralen i Öregrund visar att marken är förorenad och därmed inte lämplig för bebyggelse. Att sanera marken är en allt för kostsam åtgärd och nu behöver en ny plats för det planerade bygget tas fram.
Läs mer: Omtag i arbetet för vårdcentralbygget i Öregrund

Diarienummer KS-2023-656
Tekniskt utskott 19 september 2023, ärendelistan:
Under en tid har Östhammars kommun arbetat tillsammans med privat aktör för att möjliggöra ny vårdcentral. I närhet till den plats som valts finns misstanke om förorening. Förvaltningen har under sommaren handlat upp en Mifo fas-2 för att få en bättre bild. Undersökningen har syftat till att indikativt visa vad som finns i backen. Förvaltningen redovisar miljöteknisk markundersökning som tagits fram rörande Öregrund 8:41.
…………………………………………………
Diarienummer KS-2022-574
Tekniskt utskott 21 juni 2023:

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att ingå förhandlingar om direktanvisning.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick ifjol uppdrag av det tekniska utskottet att återkomma med underlag inför en försäljning av mark som möjliggör byggnation av ny vårdcentral, KS-2022-103.
Underlaget har nu beretts och presenteras enligt följande.

Nuvarande vårdcentral
i Öregrund har under en längre tid haft för små lokaler för den verksamhet som bedrivs. Vårdcentralen är privat och bedrivs genom Praktikertjänst AB.

Ansvarig för verksamheten i Öregrund krokade arm med byggherre och tog kontakt med Östhammars kommun.

Förverkligandet av vårdcentral kommer medföra kostnader. Vårdcentralens placering tvingar existerande installationer att flyttas och ersättas. Förvaltningen förslår en kostnadsfördelning där byggaktören belastas med kostnaden för lantmäteriförrättning, värdering, markundersökning, och flytt av befintlig bergvärme.

Vårdcentralens placering innebär att kommunens sandförråd, materialfickor och fordonsförråd behöver ersättas och ges ny placering. Kostnaden för dessa åtgärder föreslås åläggas kommunen och ligga i linje med långsiktig strategisk planering.

Direktanvisningen föreslås slutligen villkoras av att markundersökningen ej framtvingar saneringskostnader.

You may also like...