Category: Allmän information

Om väg 288 mellan Gimo och Börstil

KS-2023-154, Tekniska utskottet, kopierat från ärendet, sammanträde 7 mars 2023: Medfinansieringsavtal för länsväg 288, Gimo-Börstil Förslag till beslutKommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av förslag till avtal. ÄrendebeskrivningPlaneringen av den sista sträckan för länsväg...

Parfymfritt i Östhammars kommunhus

Mycket bra! Alla ska kunna besöka Östhammars kommunhus, även allergiker. För att öka tillgängligheten och underlätta för personer med allergier som besöker eller arbetar hos oss, har Östhammars kommun beslutat att vårt kommunhus ska...

Vad ska finnas i krislådan?

I min familjs krislåda (vi har flera) ligger under locket broschyren Om krisen eller kriget kommer Sveriges Radios podd Beredskap:Du vet nog bäst själv vilka prylar just du behöver om krisen kommer. Men det...

Planområdet Stenskär 1:1, del av

Östhammars kommun:”Planområdet omfattar del av Stenskär 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av uppemot nio stycken bostäder uppdelat på fem delområden. Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 men överklagades....

Från pellets till bergvärme på Öregrunds skola

Citat från protokoll Tekniska utskottet 16 augusti 2022: ”Idag försörjs Öregrunds skola med värme från en pelletsanläggning. Pelletsanläggningen har svårt att försörja hela byggnaden med värme och det har varit flera driftsstörningar, både i...

Risk för vattenbrist i Öregrund

Gästrike Vatten: Östhammars kommun försörjs av små grundvattenmagasin som är extra väderkänsliga, vilket gör att vattennivåerna i dessa snabbt kan sjunka. För att undvika att hamna i ett kritiskt läge med bevattningsförbud som följd...

Intern visselblåsarfunktion införs i Östhammars kommun

Några rader från kommunstyrelsens ärendelista 31 maj 2022:Dnr KS-2022-353 Den 17 december 2021 infördes nya lagändringar gällande visselblåsning i offentlighet- och sekretesslagen med utgångspunkt från EU:s visselblåsardirektiv. Ändringarna innebär en tydligare struktur och omhändertagande...

Höjning av VA-avgifter 2023 i Östhammars kommun

Kommunstyrelsen:Kommande år bedöms VA-användningen ligga i paritet med nuvarande mängd vilket inte ger några ökade intäkter. I nuläget ser vi ökade kostnader samt aviseringar om ytterligare ökade kostnader för bland annat räntor, utförande, material,...

Marinen firar 500 år

Försvarsmakten:”Under 2022 fyller marinen 500 år. Femhundra år tidigare, år 1522, föddes den svenska flottan. Anledningen var havets och sjövägarnas avgörande betydelse i en orolig tid. Marinens närvaro har genom seklen, såväl i orostider...