Demokrati ska nu implementeras i Östhammars kommun

Jag citerar Östhammars kommun, KS-2021-15:

Aktiviteter för att öka den upplevda delaktigheten
Kommunstyrelsen har under inriktningsmålet ”En öppen kommun” valt styrtalet att öka andelen invånare som upplever att de har möjlighet att aktivt delta i arbetet med kommunens utveckling. Under år 2020 låg kommunens betyg kvar på samma nivå som tidigare och målet nåddes alltså inte. KSAU har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 4-6 konkreta förslag för att uppnå en förändring. Förvaltningen föreslår att SKRs delaktighetstrappa blir den modell som kommunen arbetar efter. Definitionen av delaktighet bryts i modellen ned i fem delar:
Information, konsultation, dialog, samarbete samt medbestämmande.

Hösten 2021, Information: Utbildningsbroschyr till alla hushåll.
Kostnad 75 000 kronor.

År 2022, Konsultation: Medborgarpanel.
Kostnad: 75 000 kronor.

År 2022-2023, Medbestämmande: Medborgarbudget.
Kostnad: 1 miljon – 1,3 miljoner kronor.

Hösten 2022, Konsultation: Politikerkvällar en gång i månaden med teman eller med utvecklingsgrupperna (8 tillfällen).
Kostnad: 55 000 kronor.

Våren 2022, Dialog och samarbete: Systematiska medborgardialoger (politikerbemannat) (6 tillfällen) Öregrund samt fokusgrupp i Alunda.
Kostnad: 40 000 kronor.

År 2022, Strategi för delaktighet och för medborgardialog.
Kostnad: Ingår i tjänst.

Bild från dokumentet, Östhammars kommun

You may also like...