Lägesrapport om pilotprojekt anropsstyrd kollektivtrafik i Östhammars kommuns skärgård

KS 2020 – 610
Citat:

Ärendebeskrivning
Östhammars kommun har tagit fram ett förslag till pilotprojekt för anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården för de öar som saknar fast förbindelse. Pilotprojektet var tänkt att genomföras tillsammans med Region Uppsala med start 2:a kvartalet 2021 och pågå under ett år.
Förslaget presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 8 december 2020. Region Uppsala har meddelat att de inte kan delta i projektet. De kommer att under 2021 inleda arbetet med att samordna de samhällsbetalda resorna i regionen. Inledningsvis kommer arbetet att omfatta de landbaserade transporterna men är inte främmande för att fortsätta utveckla motsvarande i skärgården.
De välkomnar förslaget om ett gemensamt pilotprojekt men det förutsätter att en överenskommelse finns mellan parterna om en samordning av de samhällsbetalda resorna på land. Ett eventuellt pilotprojekt kan bli av 2022 och regionen föreslår att frågan tas upp igen hösten 2021 då man vet mer hur arbetet med samordningen av de samhällsbetalda fortskrider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-02-02 gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en kommunal pilot för dessa resor, där kommunen inte är huvudman för resorna utan det sker som ett privat upplägg. Syftet är att underlätta ett eventuellt framtida upplägg med Region Uppsala.
Kommunförvaltningen planerar att genomföra en upphandling, efter en branschdialog, av båttransporter i skärgården med öar som saknar fast landförbindelse. Båttransporterna innefattar färdtjänst, glesbygdsfärdtjänst, hemtjänst, hemsjukvård och skolskjutsverksamheten.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef Attraktiv kommun, Elin Dahm
Verksamhetschef Produktion och omsorg, Johan Steinbrecher
Upphandlingschef Inger Modig-Lind
Landsbygdsutvecklare Stefan Edelsvärd

You may also like...