Resultat för Östhammars kommun i SCB:s Medborgarundersökning 2019

Medborgare i Östhammars kommun deltog i SCB:s Medborgaundersökning hösten 2019. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 45 procent enkäten.
Sammanlagt deltog 135 av Sveriges 290 kommuner. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent.

Jämförelse Östhammars kommun med övriga kommuner. Jag skriver ”lägre” eller ”högre” och det gäller som jämförelse med övriga kommuner som deltagit i undersökningen.

37 procent av medborgarna i Östhammars kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) medan 24 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan).

Hur ser medborgarna i Östhammars kommun på sitt inflytande i kommunen? Lägre på alla fyra indikatorer: Kontakt, Information, Påverkan och Förtroende.


LÄGRE
Arbetsmöjligheter
Bostäder
Kommunikationer
Kommersiellt utbud
Fritidsmöjligheter
Bemötande och tillgänglighet
Grundskolan
Äldreomsorgen
Stöd för utsatta personer
Räddningstjänsten
Gång- och cykelvägar
Gator och vägar
Idrotts- och motionsanläggningar
Kultur
Miljöarbete
Renhållning och sophämtning
Vatten och avlopp

HÖGRE
Trygghet
Gymnasieskola

INTE SÄKERSTÄLLT HÖGRE ELLER LÄGRE
Rekommendation
Utbildningsmöjligheter
Förskolan

LÄNK TILL SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING 2019

You may also like...