Detaljplan för Öregrunds hamn

Upprättad den 20 juni 2018
Reviderad den 8 oktober 2018
Antagande 2018-11-27
Laga kraft 2018-12-21
Dnr SBN 2012-2047

”Planens genomförandetid föreslås vara 5 år från den dag den vinner laga kraft.”

”Denna detaljplan är i huvudsak en bevarandeplan som inte leder till några nya konsekvenser för miljön eller för människor.”

ANTAGANDEHANDLING
LÄNK: DETALJPLAN ÖREGRUNDS HAMNOMRÅDE