10 miljoner blir 6,5 miljoner blir 10 miljoner i köpeskilling – vem köper Gräsö skola?

UPPDATERING 16 JUNI 2022
Lyssna på punkt 36 i kommunfullmäktigesammanträdet 14 juni om försäljningen av Gräsö skola. Det är priset som Moderaterna opponerar sig emot, inte att Gräsö får fler hyresrätter! Jag blir så förbannad när vuxna människor inte vill fatta vad debatten och sakfrågan handlar om!

Votering vid punkt 36
* Ska ärendet avgöras idag? Kommunen säljer skolan för 6,5 miljoner till Östhammarshem. Tryck grönt.
* Ska ärendet återremitteras? Skolan säljs efter omförhandling med Östhammarshem för 10 miljoner. Tryck rött.

En ledamot (SD) hade avvikit utan att meddela presidiet. Kvar fanns 42 (det ska vara 49) ledamöter som röstade enligt följande:
Grönt: 25 (majoritetspartierna)
Rött: 17 (oppositionen)

Grönt ser ut att ha vunnit? Men så är det inte. I kommunfullmäktige kan ett ärende återremitteras om minst en tredjedel av ledamöterna vill det. Det blev alltså återremiss. Vi får se om Östhammarshem vill betala 10 miljoner kronor för Gräsö skola i stället för 6,5 miljoner kronor …
Det går att använda återremiss endast en gång i varje ärende i ett kommunfullmäktige.

Jag är luttrad! Den spelade oenigheten om köpeskillingen, kommer att dra ut på tiden och Östhammarshem ’tappar intresset’ för att bygga hyresrätter i Gräsö f.d. skola, vill inte köpa för 10 miljoner kronor, utan för 6 miljoner kronor (eller 6,5 miljoner).
Kommunen säljer till annan köpare, som gör något för turister i stället för bostäder för permanentboende.
Det är val i år och då måste ju politikerna kasta några ’köttben’ till kustområdet för att säkra väljarstöd. Som sagt, jag är luttrad.
Förra valet utlovades utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund. Löftet drogs tillbaka efter valet. I det här valet utlovas hyresrätter på Gräsö och VA-utveckling öster om väg 76.

UPPDATERING 12 JUNI 2022
Utkast Överlåtelseavtal finns i protokollet från Tekniska Utskottet 7 juni 2022 från sidan 17.
* Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 september 2022, eller det datum som Parterna skriftligen överenskommer.
* Fastigheten har undergått obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med godkänt resultat till och med den 30 oktober 2023.
* Säljaren ska tillse att Fastigheten på Tillträdesdagen har en fullgod VA-kapaciteten motsvarande som om att Gräsö skola hade haft full beläggning.
* Om inte Fastigheten erhåller en lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål inom [24] månader från dess att handlingar har inlämnats av Köparen till plan- och bygglovsenheten i Östhammars kommun gäller följande köpeavtal för återgång.

INLÄGG 9 AUGUSTI 2021
Från dokument med diarienummer KS 2020-635:
Högsta instans där ärendet ska behandlas: Kommunfullmäktige

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten Gräsö 1:152 till Östhammarshem.
– – –
I det här fallet är Östhammars kommuns vilja att överlåta fastigheten till Östhammarshem då man sett det angeläget att stärka bostadsutbudet med allmänna bostäder på Gräsö och att Östhammarshem kan möta det behovet. Man väljer att göra detta utan att lägga ut fastigheten på öppna marknaden, dvs en överlåtelse utan villkorslöst förfarande.
– – –
Uppgifter har också inhämtats om VA-situationen gällande fastighetens utveckling, då kapaciteten i Öregrunds VA-nät (som också försörjer delar av Gräsö där fastigheten ligger) är mycket begränsad. Av protokollsutdrag från Östhammars Vatten 21 juni 2021 så är VA- kapaciteten för Öregrund (inklusive Gräsö) totalt ca 73 personer. Det sker ett tillskott av nybyggnationer i enlighet med gällande detaljplaner med ca 10 personer per år.
– – –
Det är förvaltningens slutsats att köpesumman för Östhammarshem bör ligga betydligt högre än restvärdet och den första värderingen. Det kan vara lämpligt att försäljning sker med ett pris motsvarande 10 miljoner kronor.”

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *