Riksintresset 17 Öregrunds stad

Öregrund 2021-10-10

Med anledning av kommunens planer för Öregrunds hamn vill undertecknad framföra följande.
Den gamla stadskärnan i Öregrund är klassat av regering och riksdag som riksintresse för kulturminnesvård. ”miljön kring hamnen karaktäriseras av en rad små hamnmagasin, varav flera är byggda i timmer”. I gällande detaljplan har hamnmagasinen givits beteckningen q vilket bl.a. betyder att förvanskning inte får ske. I PBL 8 kap.13&, den s.k. förvanskningsparagrafen, understryks detta tydligt.

Under de senaste årtiondena har ett flertal magasin i hamnen omvandlats
till restauranger med åtföljande, mer eller mindre tillåtna, tillbyggnader av markiser med stålkonstruktioner och plexiglasväggar. Dessutom har serveringsytor tagits i anspråk på parkeringsytor och gatumark.
Denna omvandling/utveckling är i huvudsak positiv om det sker med hänsyn till riksintressets intentioner. Så har inte alltid skett.
Kommunen avser nu att ”ta tag” i de uppkomna problemen med bl.a. och
framför allt gatuträngsel och har tillsatt en grupp att utveckla
hamnområdet. Med anledning av detta har jag följande synpunkter:

FÖRÄNDRINGAR I HAMNMILJÖN, BYGGNADER OCH BRYGGORS UTFORMNING SKA SKE MEN TRADITIONELLA MATERIAL KOPPLAT TILL BEFINTLIG HAMNKARAKTÄR.

1. BRYGGOR: Ny, kompletterad bryggförbindelse runt hamnbassängen mot
fyrskeppet är bra. Detta bör sker med ökad bredd, ca 1,5 m, träräcke mot
land och genomtänkta detaljer. Bryggan kan landa i ett utfyllt område söder och väster om fyrskeppsudden.

2. TROTTOAR: Tanken att styra gående ned på den förlängda bryggan måste ses som mindre bra inte minst p.g.a. lutningen mot gatan. Det är i stället av största vikt att befintlig trottoar från färjeläget längs hamnen
breddas utåt på stenslänten och gräsytorna ca 1,5 för att ge säker gång
och cykelväg.

3. BRYGGDÄCK: Särskild vikt utgör bodarnas gavlar som vetter mot
hamnbassängen. Det är nästan alltid den vyn som beskrivs med äldre och
nyare bilder.  Av de två nu föreslagna s.k. bryggdäcken bör det norra
absolut inte tillkomma. Här bör även i framtiden, efter rensning av
bottnen, finnas plats för mindre båtar som kan ta sig ut under bryggan.
Att anlägga bryggdäck mot vattnet, mot öster och norr, i förhoppning att
krogars uteplatser kommer att flytta dit är ingen bra idé. Här är skugga
kvällstid, ofta stark vind från norr och öster. Dessutom är det troligt
att markiser, tak och väggar kommer att krävas på gavlarna som
väderskydd på liknande sätt som nu skett på långsidorna.
DETTA FÅR INTE SKE PÅ GAVLARNA MOT VATTNET.

Ett södra bryggdäck kan anläggas i det sydvästra hörnet av hamnen. Detta
bör förses med fasta bommar utåt för korttidsbesökande båtar till olika
butiker. Hit kan/bör Köttkrogens uteservering fyttas till ett
trafiksäkrare ställe som en del av det södra bryggdäcket?

4. REGLER: Det måste utfärdas tydliga anvisningar och regler för
restaurangverksamheter som måste följas och kontrolleras. Krogarnas
uteplatser måste begränsas och anläggas till bodarnas långsidor. Absolut
inte på trottoarer och gatumark.

SUMMERING:
Bygg säkra gångbryggor med räcken mot Fyrskeppet. Fyll ut mark/stranden
söder om Skatbryggan återanvänd stenmuren. Bredda trottoaren runt hamnen och gör den trafiksäker. Anlägg ett södra bryggdäck. Detaljprojektera med största hänsyn till riksintresset.

Med bästa hälsningar
BJÖRN NILSSON
Arkitekt SAR/MSA

You may also like...