Åtgärdsföreläggande med vite för förvanskande av q-märkt sjöbod

Diarienummer BMN-2022-192. Del av text från offentlig handling:
2022-12-14

”Verksamhetsutövaren på fastigheten Öregrund 182:3 föreläggs enligt 11 kap 19 § PBL att senast inom en månad från det att beslutet fått laga kraft, vidta rättelse genom att markis på byggnadens fasad mot Strandvägen monteras ner i sin helhet.
Underlåter verksamhetsutövaren, Bojabäs AB, Box 7784, 103 96 Stockholm, att vidta åtgärden förpliktigas Bojabäs AB, med stöd av 11 kap. 37 § PBL, att utge vite om 100 000 kronor.”

Verksamhetsutövaren:
”Markisen och hängrännan är viktiga för driften, och verksamhetsutövaren och hoppas därför att de kan vara kvar över sommaren för att därefter monteras ner.”

” Aktuell byggnad ligger inom en kulturhistorisk värdefull miljö. Byggnaden är en äldre sjöbod. Byggnaden har skyddsbestämmelsen ”q” i gällande detaljplan. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att markisen på byggnaden är förvanskande, och inte är förenlig med detaljplanens q-bestämmelse.”

”Bygglovsenheten fattade på delegation 2022-08-24 ett beslut om rättelseföreläggande för att vidta rättelse genom att montera ner markisen och hängrännan. Detta skulle ha skett senast en månad från det att beslutet fått laga kraft. Vid tillsynsbesök 2022-10-26 konstaterade representant för Bygglovsenheten att rättelse skett avseende hängrännan. Markisen har emellertid inte monterats ner.”

Tillsynsdatum 2022-10-26
Vid besiktningen noterades följande
* Hängränna på fasad mot norr nedmonterad, monteringslist kvarstår.
* Markis ej nedmonterad

Civil promenad 17 januari 2023
* Hängränna på fasad mot norr nedmonterad, monteringslist kvarstår.
* Markis ej nedmonterad

You may also like...