Clownerna i Östhammars kommunhus frågar sommarkrögarna vad de vill ha

Uppdatering 28 juni. Nu har kommunen publicerat samma protokoll som jag publicerade nedan 21 juni, med den skillnaden att kommunen i sitt protokoll lagt in förföriska bilder på hur nya krögarhamnen ska se ut. Men det ska inte se ut som på bilderna eftersom sommarkrögarna kräver vindskydd (tak och väggar) av glas. De får alltså dubbelt så stora ytor som nu, både befintliga och på bryggdäck. Så som det ser ut på sommaren på bilderna kommer det även att se ut övriga nio månader – allt står kvar.
motesanteckningar-arbetsmote-oregrunds-bryggdack-medborgardialog-220614.pdf (osthammar.se)

Jag publicerar ett protokoll från 14 juni 2022 här. Till att börja med publicerar jag hela protokollet ’rätt upp och ner’ (inklusive språkvurpor) men jag kommer även senare att skriva in kommentarer (mina och andras) med fet text lite pö om pö.

VILKA ÄR ”MAN” I MÖTESANTECKNINGARNA, UNDRAR JAG EFTER EN SNABB GENOMLÄSNING! MINA FRÅGOR NEDAN OM VEM ”MAN” ÄR KAN TYCKAS TJATIGA, MEN EFTERSOM KOMMUNEN/KRÖGARNA VILL ÅT SAMMA HÅLL ÄR DET VIKTIGT ATT VETA VEM SOM ÄR ”MAN”.
……………………………………………………..

PROTOKOLLET/MÖTESANTECKNINGAR

Arbetsmöte Öregrunds bryggdäck – medborgardialog 220614

Närvarande:  
Ulf Andersson, Sektorchef sektor samhälle, Östhammars kommun:
Facket ville ha en annan person som sektorchef, men Peter Nyberg (kommundirektören) ville ha Ulf Andersson. Varför?
Merike Dahlberg, Bygglovschef, Östhammars kommun
Lasse Karlsson, Gatu- och fastighetschef, Östhammars kommun
Rickard Hultman, Projektledare, Östhammars kommun
Marie Berggren, Verksamhetschef Växande kommun, Östhammars kommun
Krister Carlsson, Markstrateg, Östhammars kommun:
Denne strateg går ej att hitta i kommunens sökruta på webbsidan.
Göran Brocknäs, moderator och konsultstöd:
Hur mycket betalar medborgarna för moderering och konsultstöd?
Tina Luther, Sektorsamordnare/sekreterare, Östhammars kommun
Helena Hasselberg, Tengbomsgruppen
Birgitta Söderberg, Gräsö skärgårdsråd
Roine Tibblin, Öregrund/Gräsö företagarförening:
Öregrund-Gräsö Företagarförening lades vid årsmötet 24 maj 2022 vilande! Alltså passiv förening. Hur kommer det sig att föreningen trots det representeras den 14 juni?
Maria Moreno, Visit Roslagen
Hans Lindström, Interima utvecklingsrådet
Melker Andersson, Samarbetet Öregrund

Frånvarande: 
Peter Källman, Kulturstrateg, Östhammars kommun
Marja Ericson, Upplandsmuséet

Mötesanteckningar
Rapport från platsbesök – konsultstöd och markstrateg är föredragande.
Mötes inleds med att man presenterar nya deltagare. Däribland Rickard Hultman, projektledare som kommer ta över efter Lasse Karlsson då han avslutar sin tjänst i Östhammars kommun.

Vi presenterar även representant från Visitroslagen, Maria Moreno och representant från Öregrund/Gräsö företagarförening, Roine Tibblin.

Moderator gör en sammanfattning av arbetet och dialogen som man fört så här långt i samverkansprocessen mellan ideella föreningar och Östhammars kommun. Man har ett fortsatt fokus på att ta vara på det kulturarv som Öregrunds hamn innehar och samtidigt tillåta ett frodande näringsliv:
Frodande näringsliv vid hamnen året om hade Öregrund haft om yrkesfiskarna hade varit kvar. Krogarna har stängt större delen av året!

Man har tidigare i procesessen haft en workshop i slutet av april och sedan dess även utfört platsbesök hos flera aktiva verksamheter. 
Denna ”workshop” gick ut på att kommunen informerade de som deltog.

Tengbomsgruppen har även tagit med sig de synpunkter och förslag från första workshopen och arbetat fram ett utkast på förslag. Under detta möte har man för avsikt att ge en rapport från platsbesöken bland annat se över Tengboms framtagna förslag.
Det har aldrig funnits något annat förslag än det första, som finns i en utställning på Öregrunds bibliotek att beskåda tillsammans med utvecklingsrådets förslag, som helt och hållet nonchalerades och fortfarande nonchaleras av ’Östhammars kommun’.

Markstrateg och konsultstödet har sedan senaste arbetsmötet vid 3 tillfällen besökt totalt 11 verksamheter där man i huvudsak har tittat på de befintliga ytorna på fastland, bodarna samt eventuellt tillkomna ytor i och med bryggdäcket. Samtliga har uttryckt att man (vilka är ”man”?) önskar att få behålla de serveringsytor man idag har på fastland och kan man sedan få möjlighet till ytterligare ytor på bryggdäcket så är man positiv till detta. 
Mycket vill ha mer! Självklart är sommarkrögarna positiva till detta!

Uppdraget man (vilka är ”man”?) har framöver är att se över vilka ytor som ska vara återkommande varje säsong och vilka ytor som är lämpliga för servering. Man har även sett över hur serveringar ser ut idag och hur det ser ut med trafikförhållanden och om det finns några uppenbara risker för fotgängare. Man har även diskuterat vilka investeringar som de olika krögarna nyligen gjort i installationer och vindskydd och även diskuterat hur man avser att hantera det avfall som tillkommer.
Kommunen ska representera medborgarna! Krögarnas ekonomi är ointressant! Det är inte krögarnas ekonomi kommunen ska försvara, det är kulturmiljöområdet som ska försvaras, men det förstår inte tjänstemännen i sektor samhälle.

Önskemålen som togs upp under tidigare arbetsmöte var att vindskydden skulle vara i höj- och sänkbara och gjorda av glas för att man dels ska enklare kunna anpassa sig efter väder och vind men även för att man kommit fram till att det är den lösning som funkar bäst tillsammans med hamnens historiska miljö jämfört med t.ex. staket i trä.
Denna lösning fungerar självklart för krögarna och ’kommunen’, men inte för ett trovärdigt intryck av vad Öregrunds kulturmiljövärden handlar om.

Gällande investeringar som krögare nyligen har gjort i installationer och vindskydd så ligger investeringarna mellan 200-500 tkr och man behöver ta med sig detta till framtida beslut att det en övergångsperiod från det nuvarande till att man anpassar sig efter de kommande principer som ska tas fram är att föredra. Detta för att verksamheterna ska kunna klara av det ekonomiskt över tid. 
Ojojojdå, vem tvingar krögare att bygga utan bygglov varje vår? Får vem som helst bygga vad som helst i kulturmiljöområdet och få ha det kvar för att det kostade mycket pengar att bygga?

Man (vilka är ”man”?) har under platsbesöken ställt frågan hur krögarna skulle se på att Östhammars kommun är huvudman för de installationer som blir på bryggdäcket och att verksamheterna sedan får hyra dessa under säsong och det har man (vilka är ”man”?) sett positivt på. Det är även viktigt att man (vilka är ”man”?) har med sig att det kan skilja sig i tydlighet kring ytorna på fastland och på bryggdäcket, det är en fråga man (vilka är ”man”?) behöver klargöra.
För tydlighetens skull kanske det är lika bra att allt är gratis för krögarna att hugga in på? ’Kommunen’ lär knappast klara av något så enkelt som att ta ut hyra för den mark som medborgarna äger.

Frågan gällande att ha segeldukar som alternativ till tak eller vindskydd så uttrycker verksamheterna att det är svårare att skapa en intim känsla samt kunna anpassa sig efter väder och vind med den lösningen.
’Kommunen’ frågar alltså krögarna vad de vill ha och rättar sig därefter.

Dock ser man positivt på att utöka sina serveringsytor på bryggdäcket så länge man kan lösa frågan om vindskydd på ett bra sätt. 
’Självklart’ ska det stå vuxenkuvöser även på bryggor och bryggdäck året om även när krogarna har stängt. Det är ett ’bra sätt’.

Interima utvecklingsrådet ställer frågan öppet om verksamheterna är medvetna om att utökade ytor även medför ökade kostnader. Samarbetet Öregrund svarar att man är medveten om detta.
Krögarna kommer att betala hyra för medborgarmarken endast de månader då uteserveringarna har öppet. Ingen hyra kommer in från krögarna när de stängt för säsongen och åkt hem till sina egna kommuner, men uteserveringarna kommer att stå kvar, helt gratis. En av tjänstepersonerna i kommunhuset menar att när krogarna stängt kan Öregrundsborna använda uteserveringarna:
Marie Berggren – Östhammars kommun (osthammar.se)

Man (vilka är ”man”?) har även tagit upp frågan gällande färg på bodarna samt installationer och man är överens om att det bör vara röd slamfärg till bodar och vita eller svarta knutar.
Är man överens om att den juridiskt bindande detaljplanen som kommunfullmäktige klubbade om Öregrunds hamn ska gälla? Det var storsint!

Gällande färgen på knutarna så finns det olika åsikter kring vad som vore lämpligast. Ideella föreningar (vilka föreningar?) har även uttryckt vikten i att man bevarar sjöbodarnas kontakt med vattnet och att man inte tillåter att bryggdäcket bygger igen den möjligheten helt då det ligger en historisk koppling till detta. Diskussion hur detta ska förläggas och var tas upp under mötet och man har tagit med sig åsikterna om detta för att se hur man kan gå vidare.
En bra idé är att inte köpa en lilla q-märkt fastighet om det saknas kunskaper om vad det innebär! Ingen blir mindre förvånad än jag om Öregrunds kulturmiljöområde går i graven med sjöbodar som liknar badhytterna i Skanör-Falsterbo.

En viktig del som Tengbomsgruppen har fått med i sitt utkast på utformning är att man tillämpar tillgängligheten på bryggdäcket så att alla kan ta sig dit och ta sig fram obehindrat.
Fattas bara annat!

Interima utvecklingsrådet lyfter frågan huruvida man avser att gå tillbaka till serveringsytorna som gällde för 2019 som då var mindre och hur det arbetet fortskridit. 
Sverige har blåst av pandemin! Men Östhammars kommun och sommarkrögarna i Öregrund bibehåller de ytor som krögarna byggde ut på när det var ”pandemi” och krögarna behövde möblera ”glesare” o.s.v. … Denna ”pandemi” kommer självklart att hålla i sig i Öregrund minst 20 år till.

I den här frågan behöver man se till att ytorna som används till servering inte hindrar någon trafik eller utsätter fotgängare för några onödiga risker men man ser inte i nuläget något som antyder att man tänkt att göra några stora förändringar i de ytor som är idag. Om man dock skulle välja en väg med argumentet att minska serveringsytorna behöver man ha god relevant fakta och skäl som styrker att det är nödvändigt som t.ex. för att säkra trafiksituationen ytterligare.
Hela idén med utbyggnationen av Öregrunds hamn handlade till att börja med om trafiksäkerhet särskilt för oskyddade trafikanter. Eftersom kommunen aldrig brytt sig om den typen av detaljer tidigare, så var det många fler än jag som fattade att det redan fanns ett beslut om att det hela handlade om att krögarna skulle få ännu mer utrymme, inte mindre. Det är lite ’gulligt’ på något sätt att clownerna i kommunhuset tror att Öregrundsbor inte fattar vilka överenskommelser tjänstemännen har gjort och gör med sommarkrögarna. Resultatet av dessa överenskommelser är tydliga i nuläget och förtydligas ännu mer framöver.

Diskussion om bärande principer för gestaltning – referensmaterial från Tengbomsgruppen. Bilaga på utkast till förslag.
Tengbomsgruppen presenterar det utkast som man tagit fram utifrån önskemål och synpunkter (vems önskemål och synpunkter?) från föregående arbetsmöte. 
Man (arkitekten eller kommunen?) har utifrån dessa tagit fram ett förslag som ger ett enhetligt uttryck av uteserveringarna och de installationer som man (vilka är ”man”?) önskar att ha i skydd av väder och vind. Två förslag har tagits fram där ena konstruktionen är gjord av aluminiumramar och det andra är gjort i trä. Man (vilka är ”man”?) har även fått med att ha glasväggar som är höj- och sänkbara samt tak som är av markis där de även är möjliga att dra undan så man istället får ett öppet tak. 
Det är alltså sommarkrögarna som bestämmer hur det ska se ut under vinterhalvåret i Öregrund när de själva inte är här.

Bygglovschefen önskar att vet om man har tänkt på snöfickor som kan uppstå mellan konstruktionen på uteserveringen och sjöboden under vintertid. Svaret är att man inte har diskuterat detta på detaljnivå ännu (eftersom det bara finns en årstid i Öregrund?) utan detta är enbart ett utkast till förslag och skulle man välja att gå vidare behöver man då även se vidare på detaljerna och även då avvattningslösningarna som krävs för att sjöbodarna inte ska ta skada.

Man (vilka är ”man”?) har även tagit fram i förslaget gällande de segeldukar man (vilka är ”man”?) hade som förslag utifrån föregående arbetsmöte. Dock behöver man (vilka är ”man”?) titta närmare på konstruktionen kring förankringarna av segeldukarna och att förankringarna är starka nog att tåla väder och vind. Dessa stolpar är avsedda att vara en fast konstruktion på bryggdäcket.

Samarbetet Öregrund får frågan hur de ställer sig till detta utkast till förslag och man ser vissa problem med att markistaken ska hålla tätt mot regn och därmed förhindra kunder att kunna nyttja uteserveringen vid t.ex. regn.
Som ju alla vet så rusar folket iväg till uteserveringarna så fort det börjar regna.
Man (vilka är ”man”?) uttrycker också att hamnmiljön tappar viss charm av att allt ser helt enhetligt ut, att turister kan uppfatta det som opersonligt.
Som sagt, ingen blir mindre förvånad än jag om Öregrunds kulturmiljöområde går i graven med sjöbodar som liknar badhytterna i Skanör-Falsterbo. Tänk så personligt!
Så lite bryr ”man” sig om Öregrund kulturmiljöområde att ”man” inte fattar att miljön redan tappat sin charm och sin historia.

Man (vilka är ”man”?) lägger fram önskemål att verksamheterna får vara med och ge inspel i hur man utformar det och inte vare helt styrda av kommunen. 
Inte vara styrda av kommunen? Det blir alltså som vanligt.

Övergripande så ser man (vilka är ”man”?) dock positivt på hur förslaget ser ut.

Interima utvecklingsrådet påpekar att man fortfarande inte fått med hela konceptet i att bibehålla vattenspegeln från sjöbodarna, att man tappar den historiska kopplingen som sjöbodarna har i och med dess kontakt med vattnet. Man (utvecklingsrådet?) menar att bryggdäcket kommer att förhindra detta. Man önskar även att man ska ta vara på de ”hål” som finns i bryggdäcket för att just bibehålla några av sjöbodarnas kontakt med vatten.
Det är alltså krögare och kompisar till krögare som kallar vattenspeglar för ”hål”.

En upplevd problematik gällande ”hålen” är att de samlar på sig mycket avfall. I och med detta behöver verksamheterna vara beredda att hålla vattnet rent från avfall och annat. Det finns även en viktig aspekt att se till att man kan röra sig säkert kring ”hålen” för att inte riskera att någon faller i vattnet.
Det ska bli intressant att se hur krögarna håller vattnet rent från servetter och andra sopor när de serverar sina gäster på bryggor och bryggdäck.
Tänk så många kroggäster det drullar i vattnet hela tiden. Kanske bäst att fylla igen hela hamnen med sten och lägga trädäck över hela skiten.

Öregrund/Gräsö företagarförening (som representeras fast beslut finns om att den ska vara vilande) ställer frågan om möjligheten att förankra sin båt fortfarande kommer kvarstå i och med bryggdäcket vilket Tengbomsgruppen svarar man har tagit med i de förslag som finns.
Stämmer inte! Ksau har tagit beslut om (eller bereder till ks) att bevilja en pråm plats där båtfolket i småbåtar nu har en kort snutt mellan Slupen och Sommargrillen (eller vad krogen heter denna sommar) att lägga till för att uträtta ärenden några timmar i Öregrund. Eller är det någon annan plats i hamnen som frågan avser?

Vidare tar man upp under arbetsmötet att man behöver ta med sig till politiken önskemålet om hänsyn till de verksamheter som har gjort investeringar nyligen i installationer och även ge ett besked och tidsaspekt på hur en övergångsperiod skulle kunna se ut.
Ursäkta, exakt VAD har folkvalda politiker med sommarkrögarnas investeringar och ekonomi att göra! Det är röstberättigade i Östhammars kommun som valt politiker, som ska representera väljarna och medborgarna i VÅR kommun, inte sommarkrögare som är folkbokförda i helt ANDRA kommuner.

Man (vilka är ”man”?) behöver även ta med sig vidare från detta möte och lösa frågan gällande hur man tänker kring ”hålen” i bryggdäcket (och hur ska ”man” tänka kring alla ”hål” i kompetensen i kommunhuset?) ska man ha de kvar och i så fall vart? (Går ”hålen” att flytta?)
Varför låtsas som om frågan inte redan har svar! Krögarna talar om för kommunen vad de ska ha, och kommunen, som ska representera medborgarna, lyder.

Samt så behöver man samla in information från den verksamhet som nyligen öppnat i den sjöbod som ligger längst mot nord och vad deras syfte är.
Men snälla! Den gamla Leufstadius-boden ska användas till kafé eller restaurang med serveringsyta på nuvarande parkeringsplats och vidare ut på däck. Det där har alla redan fattat, men ’kommunen’ spelar ovetande.

Ambitionen är att man vill hålla Öregrund attraktiv året runt och man behöver i och med det även skapa en balans mellan vad man kan och inte kan göra både för den historiska hamnmiljön men även för näringslivet.
Ambitionen är att uppfylla sommarkrögarnas alla önskemål och låta skattebetalarna betala kalaset. Den historiska hamnmiljön är helt ointressant för tjänstemännen i Östhammars kommunhus och det är just därför det numera ser ut som det gör.

Genomförande och huvudmannaskap installationer – konsultstöd och sektorchef.
Vidare behöver man ta ställning i frågorna gällande huvudmannaskap kring installationerna på fastland samt installationerna på bryggdäcket. Samarbetet Öregrund uttrycker en svårighet att ta ansvar för installationerna som sker på bryggdäcket, där ser man det enklare att kommunen står för ägandet och verksamheterna får hyra ytorna. 
Tjänstemännen i sektor samhälle frågar alltså hur krögarna vill ha det. Senast jag kollade var det folkvalda som tar politiska beslut, folkvalda som gav i uppdrag till tjänstemän att utreda något eller per delegation ta beslut i specifika ärenden. Men i Öregrund är det sommarkrögare som bestämmer.

I samma ämne gällande installationerna ser kommunen det som en svårighet att ta ökat ansvar för de installationer som sker på fastland på ytorna intill sjöbodarna, där ser man att verksamheterna bör stå som ägare.
I denna fråga behöver man ta fram ett konkret förslag gällande huvudmannaskapet som man sedan kan presentera i det slutliga förslaget som sedan politikerna ska ta beslut utifrån.
Sluta med dessa ”förslag”! Det finns redan beslut om allt som rör Öregrunds hamn!

Slutord – sektorchef
Sammanfattar detta möte samt det föregående mötet och informerar om att man (vilka är ”man”?) tar med sig de diskussioner som förts kring ämnet och man (vilka är ”man”?) ska under sommaren bearbeta de förslag som finns. Man (vilka är ”man”?) ska även ta vidare kontakt med Upplandsmuséet och Länsstyrelsen för viss (minimal) rådgivning kring installationer och ta med deras synvinkel. Man (vilka är ”man”?) avser även att ta kontakt med den ägare som ska bedriva verksamhet i den sjöbod som ligger längst mot nord för att även här ta med sig eventuella inspel och önskemål.
Den som köpte Leufstadius-boden ska alltså tillfredsställas utifrån sina önskemål.

Man (vilka är ”man”?) behöver även se över vilka kostnader de olika konstruktionerna innebär samt vem som ska ta kostnaden för detta. 
Skattebetalarna tvingas ta kostnaderna för bryggdäck där krögarna tar intäkterna.

Under slutet på augusti och början på september kommer ett beslutsunderlag att tas fram som sedan presenteras för politiken.
Hahaha! Majoritetskommunalråden (S och C) har nog redan välsignat sektor samhälles/krögarnas alla önskemål.

Detta är det sista mötet i samverkansprocessen som sker i denna utformning.
Definiera samverkan! Båtklubben och Öregrunds Hembygdsförening blev aldrig inbjudna att ”samverka”.

Sektorchef tackar för allas deltagande och för de inspel och diskussioner som man haft kring ämnet.
”Inspel” verkar vara ett favoritord i kommunhuset.

Anteckningarna skickas ut till samtliga deltagare 2022-06-21 och kommer sedan att publiceras 2022-06-28 på Östhammars kommuns hemsida www.osthammar.se under ”nyhetslista Öregrund.”

…………………………………………

Jag fyller på med fler kommentarer när jag talat med fler personer som är kunniga inom området.

You may also like...